Verksamhet

Förskolor och grundskolor:

 

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för underlag till beslut i barn- och ungdomsnämnden och är en service till Arvidsjaur kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola.

Alla barn i Arvidsjaur ska få en god omsorg och utbildning som främjar kreativitet. Undervisningen ska syfta till att fostra och stödja barn och ungdomars utveckling.

Arbetet inom skola och förskola skall vila på demokratins grund. All verksamhet ska utföras i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar med aktning och respekt för varje människas egenvärde.

Skolan skall aktivt förmedla och förankra de etiska värden som vårt samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Undervisningen skall vara grunden för ett livslångt lärande och utgå från barnens behov och förutsättningar. Barnen skall tidigt stimuleras och motiveras till eftergymnasiala studier för att Arvidsjaur som kommun skall kunna utvecklas.

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja skolan redan när de är sex år. Kommunerna är skyldiga att anordna plats för alla sexåringar i förskoleklassen. Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande som redan i förskolan ska präglas av lust och mening. Ett arbete som förutsätter att vi utgår från både individen och det sociala samspelet individer emellan.

Gymnasieskolan:

Gymnasieskolan ger utbildning inom sex av de nationella programmen, samt inom Introduktionsprogrammet (språkintroduktion och preparandautbildning).  Skolan erbjuder också en riksrekryterande utbildning - ett mekanikerprogram med inriktning mot småmaskiner kombinerat med friluftsliv.

Här finns även SFI-grupper (svenska för invandrare) och Kom(vux)-elever.

Under senaste åren har vuxenutbildningen på skolan ökat. För närvarande bedriver skolan utbildning inom transport (bussförare) och vård (undersköterskor).

Kom(vux)-elever kan även läsa olika ämnen genom samläsning med ungdomsgymnasiet eller via Hermods (distansstudier). För dessa erbjuds stöd/handledning i matematik/svenska/engelska en gång per vecka, kvällstid, av skolans personal.

 

 

 

 

Skriv ut: