FridhemsskolanFridhemsskolan är kommunens högstadieskola

På Fridhemsskolan går elever i grundskolans år 7, 8, 9 med grundsärskola 7-9.  Vi är 200 elever och ca 45 vuxna, som arbetar hel- eller deltid på skolan.

Alla vuxna har en viktig roll i att skapa en trygg skolmiljö för eleverna.

Vi har ett trygghetsråd som aktivitet arbetar med trygghetsfrågor och följer upp dessa frågor tillsammans med mentorer och skolledning.

Vi arbetar med mentorskap för elever och kollegor.

Vi satsar på planerad tid för reflektion, pedagogiska diskussioner, gemensam planeringstid i ämnen och lagarbete, såväl inom varje årskurs som ämnessektorvis.

 Vi arbetar också på att öka elevinflytandet på skolan i linje med kommunens antagna mål för ungdomsinflytande.

Vi arbetar med digital lärplattform som heter Fronter och google GAFE.  Alla elever har egna bärbara datorer.

Kvalitetsförbättringar sker löpande genom systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning sker årligen.

Utvecklingsområden på skolan:

  • Skolan deltar i flera internationella projekt som ger både elever och personal en möjlighet att utveckla olika förmågor samt öka motivationen hos eleverna.  Att arbeta med internationalisering är en del av läroplanen.
  • Språkutvecklande arbetssätt är ett av målen för att öka kunskapsmåluppfyllelsen. Vi satsar på att öka elevers läs- och skrivförmåga. Vi har särskild avsatt tid för läsning och alla lärare kommer att gå läslyftet under perioden 2015-2018.
  • IKT (information- och kommunikationsteknik) är ett arbetssätt för att öka elevernas språkutveckling och motivation i skolarbetet
  • Vi satsar på att öka måluppfyllelsen i matematik och har arbetat med mattelyftet för lärarna under flera år.

 

 

Elevstöd:

Vi har ett elevteam som består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, logoped och skolledning för att på ett effektivt sätt fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar att sätta in tidiga insatser i form av extra anpassningar i undervisningen och om pedagogisk utredning behövs, utgå från den för att upprätta åtgärdsprogram för att skolan ska nå sina mål.

Frånvarouppföljning är viktig. Av elever som inte klarar skolans mål är bristande närvaro den mest tydliga enskilda utslagningsfaktorn för dessa elever. Därför har en handlingsplan mot skolfrånvaro framtagits.

Ett skolstödteam finns för att skapa ett rationellt och effektivt lagarbete runt elevstödet i klassrummen. Ett skolstödteam består av elevassistenter, studiehandledare på modersmål, resurspedagoger och socialpedagog.

 

Kunskapsuppfyllelse:

Skolan satsar hårt på, att alla elever som avslutar år 9, ska ha minst godkända betyg i alla ämnen men minst sökbar till gymnasieprogram. Målet är att eleverna ska kunna söka de utbildningar som de önskar efter grundskolan.

Skolan arbetar för närvarande med riktade insatser för elever som inte nått målen från årskurs 6 för att möte elevers inlärningstakt och behov som går utöver ordinarie upplägg. För att öka målsättningen så sker löpande prioritering av skolans resurser.

 

 

Publicerat av: Leif Carlsson
Senast ändrat: 2017-09-06

 

Skriv ut: