Kulturhistoriska besöksmål

Gamla Prästgården - Gamla Arvidsjaur - Hembygdsmuseum

 

Strax efter den västra infarten till samhället ligger Gamla Prästgårdens hembygdmuseum vilket även är även den plats där Arvidsjaur först anlades. Den första kyrkan uppfördes 1607 och då bestämdes att samerna skulle komma till kyrkan två gånger per år.

På den tiden låg både kyrka och lappstad här och under de fastställda kyrkohelgerna började marknader växa till. Ända fram till mitten av 1800-talet var detta den huvudsakliga placeringen av Arvidsjaur.
På 1820-talet flyttades lappstaden till dess nuvarande placering och man valde då att placera kåtorna i ett mönster som skulle passa med den vision om ett gatunät i rutmönster som vi nu har i samhällets centrala delar.

Området runt den gamla kyrkplatsen, dvs. området runt  Gamla Prästgården, är nu ett fornminnesområde där lämningar från forna tiders handel och liv upptäcks och finns bevarade.

Idag finns här ett hemgbydsmuseum men en fin samling förmål och berättelser från förr och om livet i och kring Arvidsjaur. Förutom detta finns även mycket hantverk från lokala hantverkare och böcker med lokalhistoria.
Självklart finns även kaffeservering.

Klicka här för mer information.

 

Granberget

Byggnadsminnesförklarade krononybygget Granberget finns vid vägs ände efter en avstickare längs vägen mellan Rönnberg och Fjällbonäs. Här finns timrat boningshus, ladugård, vedbod, bod, dass och smedja. Allt samlat på en välhållen hårdvall omgiven av en gärdesgård. Granberget ägs av Ronny Lindström.

Gården är från 1870-talet när Nils Fredrik Lindström med familj kom dit. Den är fortfarande i släktens ägo och beboddes fram till 1985. Den orörda miljön ger en unik möjlighet att se och uppleva de livsbetingelser som rådde i inlandet för 100 år sedan. Den observante noterar att det saknas brunn… Vattnet hämtades från en kallkälla i närheten men denna räckte endast till hushållet varför man fick hämta vatten till djuren långväga ifrån. Gården hade två hästar varav den ena endast användes till att hämta vatten.

Hängengården, Glommersträsk

Glommersträsk hembygdsmuseum ”Hängengården” ligger mitt i byn och erbjuder en unik 1800-tals miljö.  Mangårdsbyggnaden är från 1804 och flyttad till nuvarande plats, ”Haingna”, 1810. Ytterligare tre byggnader hör till den ursprungliga gårdsbildningen medan övriga är hitflyttade sedan gården blev hembygdsgård 1937. Däribland ”Käckbodan” från 1759, enda kvarvarande byggnad efter Arvidsjaur sockens första nybyggare, Pehr Israelsson Käck.

Museet har närmare 3000 föremål samlade i de 12 byggnaderna men den verkliga rariteten är den autentiska skolsalen från 1843. Skolan startades av Svenska Missionssällskapet i akt och mening att kristna de hedniska lapparna och var länge den enda fasta skolan i socknen. Märkliga är även de bevarade väggmålningarna av Anna-Greta Jonsdotter f. 1779. som motbevisar alla föreställningar om grå och trist vardag i det förgångna. Hängengårdens fyra ursprungliga byggnader, mangårdsbyggnad, bagarstuga, loftbod och kornbod är byggnadsminnesförklarade. Sommartid finns guider på plats och då arrangeras även en välbesökt Hembygdsfest.

Lappstan, Arvidsjaur

Lappstan har sin början 1606 när Arvidsjaur utsågs till tings och marknadsplats och en ny kyrka började byggas. Samerna behövde tillfälligt husrum för kyrkliga högtider och marknadsbesök och en ”lappstad” växte fram. Redan 1609 finns uppgifter om att 57 kyrkkåtor finns vid marknadsplatsen.

Lappstan flyttades till nuvarande plats på 1820-talet i samband med byggandet av en ny kyrka. Den innehåller i dag ett 30-tal timmerkåtor och ca 50 härbren. De äldsta från 1700-talet. Den fyrkantiga timmerkåtan är ett resultat av mötet mellan nybyggarnas timringskonst och samiskt formtänkande och ett exempel på unikt lappländsk byggnadskonst.

Nils Johan Larssons dalplats vid Argåive, Moskosel

Föreningen Moskosels Rallarmuseum förvaltar Nils Johan Larssons dalplats på berget Argåive´s nordvästsida. Dalplatsen ligger ca 1 mil öster om samhället. Den består av bostadskoja, stall och tjärdal intill en mindre myr med kallkälla. Anläggningen är från sekelskiftet 1900. Byggnaderna och tjärdalen har restaurerats och är i dag byggnadsminnesförklarade.


Tjärframställning har en lång tradition i inlandet och var fordom en av våra största exportprodukter. Dalplatsen vid Argåive är en tidstypisk och numera unik skogsarbetarmiljö från tidigt 1900-tal. Skogen har på många sätt utgjort en bas för överlevandet i lappmarken. Spåren efter tidig skogsavverkning, tjärframställning, kolning och flottning är i dag på väg att försvinna och Nils Johan Larssons dalplats ger en god inblick i de levnadsförhållanden som gällde i skogsbrukets barndom.

Moskosels Rallarmuseum: 070-3398353

Gallejaur

Nybygget Gallejaur insynades 1801 och växte fram till 1950-talet till en by med nio gårdar. Flera av de äldsta gårdsmiljöerna är mycket välbevarade. Anders-Larsagården från 1860-talet är en intakt gårdsmiljö från månghussystemets tid med alla byggnader bevarade och på ursprunglig plats. Totalt finns över 40 timmerbyggnader i byn.

Ängs och betesmarker inne i byn och på slåttermyran Bergmyran ingår redan i Natura 2000. Europeiska Unionens nätverk av värdefulla naturområden. I reservatsbildandet ingår även ett skyddande av den kringliggande 300-åriga skogen i ett Naturreservat. Reservatet är tänkt att spegla ett norrländskt nybygges framväxt under 1800- och 1900-talen.

KYRKOR

Arvidsjaur Kyrka

Arvidsjaurs vackra träkyrka byggdes under åren 1899-1902 och är den femte kyrkan i ordningen. Den första är ett omtalat kapell från 1500-talet med oklar placering. Den andra stod färdig 1607 och den tredje 1704. Dessa båda kyrkor stod vid den gamla kyrk- och marknadsplatsen väster om samhället vid den nuvarande rondellen. 1826 stod den fjärde kyrkan färdig på nuvarande kyrkoplats.


Arvidsjaurs nuvarande kyrka från 1902 är ett fint arkitektoniskt exempel på det intresse för det fornnordiska som fanns kring sekelskiftet och stilen kallas för nygotisk.

Glommersträsk Kyrka

1891 byggde byborna i Glommersträsk ett eget bönhus som 1903 kompletterades med en klockstapel. 1936 flyttades bönhuset till andra sidan vägen och byggdes om till kyrka. Klockstapeln blev dock kvar och står fortfarande på ursprunglig plats.

Kyrkan är både arkitektoniskt och interiört klart präglad av det tidiga 1900-talets nyklassicism med rena ytor och dämpad färgskala. Likt många andra landsortskyrkor är den traditionellt placerad centralt i byn omgiven av skola och andra offentliga byggnader. 

Text och bild på denna sida är tagen från Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide

Skriv ut: