Brandfarliga varor

Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser yrkesmässigt och vid större mängder.

Vilka mängder som får hanteras utan tillstånd framgår av tabell A i Sprängämnesinspektionens föreskrift, SÄIFS 1995:3. Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna ske på ett betryggande sätt ur brand- och explosionssynpunkt. De krav som finns för hantering av brandfarliga varor är uppbyggda för att ge en betryggande säkerhet. Några generella råd som passar alla typer av verksamhet går inte att ge utan diskussion och samtal kring varje enskilt fall får utgå från gällande lagstiftning.

Vad är brandfarliga varor?

Till gruppen brandfarliga varor räknas: Brandfarlig gas (t. ex. gasol och acetylen), vätskor som har flampunkt lägre än 100 grader (t. ex bensin och spolarvätska), vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (t. ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat).
Ofta kan en brandfarlig vätska uppfattas som icke brandfarlig då man läser på förpackningen, trots att flampunkten är lägre än 100 grader. Det enklaste sättet att ta reda på om en vätska är brandfarlig eller inte, är att titta i säkerhetsbladet. Den som inte har tillgång till detta kan fråga försäljaren eller leverantören. Det är Räddningstjänsten som ansvarar för både tillståndshantering och tillsynen av brandfarliga varor.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Vid en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara krävs handlingar som visar om hanteringen sker i enlighet med lagstiftningen eller inte. Du ansöker på en särskild blankett och bifogar de dokument som krävs.

Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en, eller flera, föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om, och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i. Finns det ingen utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället om sådant krävs för att få tillstånd för drifttagning.

Tillsyn

Tillsynen av hanteringen av brandfarliga varor sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn bedöms om lagstiftning och eventuella villkor för tillståndet efterlevs. Om hanteringen missköts, eller om

Avgift

För tillstånd till hantering av brandfarliga varor tas en avgift ut i enlighet med en taxa som kommunfullmäktige antagit.

Skriv ut: