Kommnunen krisledning

Vi lever i ett sårbart samhälle. I en tid med hot och risker, som inte känner några nationsgränser.

Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda ledningsinsatser i den kommunala organisationen. Under en kris måste ett kontinuerligt ledningsarbete bedrivas och samordning måste ske med kommunala bolag och andra aktörer i kommunen.

Även vid svåra olyckor och allvarliga störningar ska arbetet i kommunen så långt det är möjligt utgå från normala förhållanden och bedrivas i den ordinarie organisationen.

Kommunens krisledning

Om Arvidsjaurs kommun drabbas av en extraordinär händelse sammankallas en krisledningsgrupp som vid normala förhållanden inte uppträder samlat. Ledningsgruppens fasta bemanning består av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, räddningschef, informationsansvarig och beredskapssamordnare. I krisledningen ingår även en informationsfunktion.

Kommunstyrelsens ordförande utgör ledningsgruppens politiska ledare och avgör om och när behov finns av att kalla in en krisledningsnämnd (enligt kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd). Detta kan exempelvis inträffa inför beslut i frågor som kan få stora ekonomiska konsekvenser eller inför åtgärder som kan innebära att den kommunala servicen reduceras eller på annat sätt förändras.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. Inte minst viktigt är information till allmänheten och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. En informationsavdelning upprättas vid behov.

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Ett hjälpmedel vid samhällsstörningar, mindre kriser och extraordinära händelser är krisledningsplanen för allvarliga olyckor och svåra påfrestningar som kommunfullmäktige har antagit.

I planen beskrivs vad som gäller när en kris inträffar avseende t. ex organisation, roller och uppgifter.

Skriv ut: