Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Anslutning till den allmänna anläggningen debiteras med en så kallad anläggningsavgift. Anläggningsavgiften beräknas utifrån kommunens antagna VA-taxa som du hittar under Taxa & Bestämmelser här till höger.

 

Anläggningsavgiften beräknas med fyra paramterar.

  • Servisavgiften speglar kostanden för att anordna en servis från en allmän ledning och fram till tomtgränsen.
  • Förbindelsepunktsavgiften speglar den grundläggande nyttan av att fastigheten har tillgång till allmän VA.
  • Tomtyteavgift baseras på fastighetens tomtyta i kvadratmeter
  • Lägenhets-/bostadsenhetsavgiften baseras på vad det är för byggnad och hur stor byggnaden är.

En grundavgift för bortledande av dagvatten från en fastighet, Df, kan tas ut om bortledande sker utan att någon förbindelsepunkt upprättats. I detta fall tas inte någon servisavgift ut för Df och förbindelspunktsavgiften reduceras.

 

Kommunen som huvudman är enbart skyldiga att ansluta hushåll som finns inom kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområde. Men kommunen kan även ha möjlighet att ansluta fastigheter utanför verksamhetsområde.

Oavsett så ska en ansökan skickas in om anslutning till Arvidsjaur kommun. Du hittar ansökan nere under relaterade dokument.

Gränsen mellan den allmänna ledningen och fastighetsägarens VA-installation kallas förbindelsepunkt. Är fastigheten inom verksamhetsområdet så upprättas förbindelsepunkten i fastighetsgräns. 

 

Utanför verksamhetsområde

Är fastigheten belägen utanför verksamhetsområde beräknas anläggningsavgiften med taxan men med en viss reduktion enligt ”Riktlinje för hantering av avgifter för VA utanför verksamhetsområde” som du hittar här nedan under relaterade dokument.

Är fastigheten utanför verksamhetsområdet så upprättas förbindelsepunkten i direkt anslutning till den allmänna ledningen och fastighetsägaren får ombesörja framdragning av ledningar även fram till fastighetsgräns.

 

Utökad avgift

Eftersom avgiften bland annat baserar sig på hur stor tomten är samt byggnaderna på fastigheten ska du som fastighetsägare anmäla till VA-enheten när din fastighet ändras eller att du bygger ut. 

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: