Brukningsavgifter

Brukningsavgiften baseras på fasta och rörlig avgift.

 

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och ska täcka kostnader för bland annat underhåll av vatten- och reningsverk, ledningsnät, adminstration, mätarbyte mm

Den fasta avgifterna består av en fast avgift per fastighet samt en avgift per lägenhet/byggnadsenhet. Byggnadsenhetsbegreppet finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare. Det innebär att varje småhus och hyres/bostadsrätt räknas som en lägenhet/byggnadsenhet. För andra fastigheter är det bruttoarean som styr hur många byggnadsenhetsavgifter fastigheten genererar. 

 

Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften ska täcka kostnaden för vattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i m3 och spillvattenmängden som lämnar fastigheten beräknas vara lika stor.

En fastighetsägare kan välja mellan att ha vattenmätare och betala den verkliga förbrukningen eller att ha fast förbrukning. Väljer fastighetsägaren fast förbrukning så debiteras hen 150 m3/år per lägenhet och 75 m3/år för fritidshus.

 

§14.1 Brukningsavgifter 2022 exkl moms inkl moms
a en fast avgift per år 1 627 2 034
b lev vatten m3 17,93 22,42
c byggnadsenhet 1 094 1 368

 

 

Fakturering

Kommunen fakturerar månadsvis. Har du några frågor om din faktura ska du kontakta Anna Lindqvist 0960-158 49

Skriv ut: