Fettavskiljare

Varför behöver fettavskiljare installeras?

Arvidsjaur kommun tar hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär och problem kan uppstå med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier.

Fett som släpps ut i avloppsnätet skapar problem. Fettet stelnar och fastnar på rörväggarna i avloppsledningar. Ledningskapacitet minskar kraftigt som kan orsaka stopp i avloppssystemet och i värsta fall kan det leda till källaröversvämningar.

Vem behöver ha fettavskiljare

Enligt kommunens allmänna bestämmelser får fetthalten i det vatten som släpps i avloppsnätet inte överstiga 50 mg per liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare. Detta gäller till exempel:
  • Restauranger och kaféer av alla storlekar
  • Bagerier och konditorier
  • Produktionskök

Olika typer av fettavskiljare

Det finns olika typer av fettavskiljare.
För restauranger och andra serveringslokaler är det antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen.

Nedanstående tabell kan ge en vägledning för beräkning av det dimensionerade flödet. Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med 3 ger antalet matportioner:

Matportioner per dag


- 200
201 – 400
400 – 700
701 – 1000
1001 -

Dim flöde (l/s)


2
4
7
10
special

 

Hur fungerar en fettavskiljare?

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vatten rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i den första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

Avskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet. Om man inte gör det kommer slammet och fettet att växa och vatten passerar avskiljaren utan att rengöras från fettet.

 

Placering

Avskiljare och tillhörande installation får inte placeras i den lokal där man hanterar livsmedel. Sugslangar får inte dras genom sådana lokaler heller därför att detta kan ge upphov till hygieniska olägenheter. Lokalen där fettavskiljaren installeras bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.

 

Hur gör man? 

1. Kontakta företag med VVS-kompetens. Be dem om förslag på fettavskiljare som är godkänd och dimensionerad enligt standard SS-EN 1825. Fettavskiljaren ska vara försedd med larm.

2. Utred var fettavskiljaren ska vara placerad. Den ska vara lätt att komma åt vid tömning.

3. Fyll i blanketten "Anmälan om fettavskiljare". Blanketten ska, tillsammans med installationsritning och produktblad för vald fettavskiljare, skickas till VA-enheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du beställer fettavskiljaren.

4. Beställ fettavskiljare och installation. Teckna avtal med tömningsentreprenör godkänd av kommunen.

5. När installationen är klar ska du anmäla det till VA-enheten. I vissa fall kan personal från VA-enheten behöva närvara vid installationen.

6. Efter installation ska fettavskiljaren tömmas minst en gång per år eller vid behov/larm.
 

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: