Vatten är världens viktigaste livsmedel

Vattenskyddsområden

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar nu och i framtiden.

 

Det här är ett vattenskyddsområde

 

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som omger en dricksvattentäkt. Vattenskyddsområdets syfte är att skydda vattentäkten från verksamheter eller åtgärder som riskerar att påverka vattentäkten negativt.

En vattentäkt som förorenas riskerar att bli obrukbar. Det är därför långt bättre att skydda en vattentäkt innan något har hänt istället för att försöka rena en förorenad vattentäkt.

Till alla vattenskyddsområden finns det vattenskyddsföreskrifter som reglerar aktiviteter och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.

 

Vattenskyddsområdets storlek


Vattenskyddsområdets storlek bestäms bland annat utifrån vattentäktens tillrinningsområde. Tillrinningsområdet är det område varifrån vatten rinner mot vattentäkten, och därigenom det område där eventuella föroreningar som släpps ut också kan leda till att dricksvattnet förorenas.

Vattenskyddsområdet består ofta av olika skyddszoner. Kraven på boende och verksamheter i området kan variera beroende på vilken zon man bor eller verkar i. Indelningen i zoner syftar bland annat till att det ska finnas tid att åtgärda en förorening innan den når vattentäkten.

 

Att bo och verka inom ett vattenskyddsområde


För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

 

 

Skriv ut: