Vattenprov ur egen brunn

Om man har en egen brunn är det viktigt att med jämna mellanrum testa kvalitén på vattnet. För en- eller tvåfamiljshus rekommenderas att en vattenanalys utförs vart tredje år. För vattenanläggningar som förser fler än två hushåll rekommenderas årlig provtagning. Analys bör även ske vid misstanke om försämrad vattenkvalitet, till exempel vid förändringar i lukt och smak.

En analys bör omfatta både mikrobiologiska och kemiska parametrar. För borrade brunnar är det bra att även utföra en radonanalys.


Så hur gör jag som vill ta ett prov?

Ta kontakt med laboratoriet direkt för beställning av provtagningspaket och för att få instruktioner om hur du ska skicka provet. Det går inte att använda egna flaskor hur noga du än tvättat dem. Det måste vara laboratoriets flaskor.


Vilket laboratorium ska jag välja?

Vi rekommenderar att du anlitar ett laboratorium som är ackrediterat för dricksvattenanalyser.
Laboratorierna som finns under länkar längre ned är sådana.


Vad säger provet?


Järn och mangan
 
Förekommer i många dricksvattentäkter. Höga järnhalter ger vattnet en gulaktig ton och det kan ha en unken lukt. Järn kan missfärga porslin och maskiner.

Har vattnet höga järnhalter brukar också manganhalten vara hög. Mangan missfärgar liksom järn men utfällningen är svart. Järn och mangan kan åtgärdas i filter.

Nitrat/nitrit
Höga halter med nitrat i ditt vatten kan ge problem för både vuxna och barn. Nitrat kan omvandlas till nitrit vid matsmältningen. Nitritet går sedan ut i blodet och kan hämma barns förmåga att ta upp syre. Vid högre nitrathalter än 50 mg/l, bör inte barn under 1 år dricka av vattnet.

Nitrit kan finnas i vatten av olika orsaker. Det kan ses som en tecken på att vattnet är förorenat. Nitrit kan även bildas i ledningsnätet eller i djupa brunnar som ett resultat av syrebrist. Vid halter på 0,50 mg/liter eller högre bör inte barn under 1 år dricka av vattnet.

Varför höga nitrat/nitrithalter?
Höga nitrat/nitrithalter kan det tyda på att någon typ av förorening kommer till brunnsvattnet. Ofta kan det bero på hur marken runt din brunn används. Gödslas marken i brunnens närhet finns det risk att nitratet kommer från gödseln. Nitratet kan komma från en läckande eller felplacerad trekammarbrunn. Föroreningar kan även transporteras med grundvattnet eller läcka in från markytan.

pH
Är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Lägre pH-värden än 7, då är vattnet surt. Det är inte skadligt i sig att dricka ett surt vatten. Indirekt kan däremot ett surt vattnet ge problem då det kan lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter. Har du ett pH värde lägre än 6,5 bör du därför undersöka ditt vatten närmare.

Varför lågt pH-värde?
Ett surt brunnsvatten kan bero på den allmänna försurningen av naturen i kombination med en berggrund som inte klarar att motverka eller buffra sura partiklar som tränger ner i marken.

Koppar
Höga kopparhalter i vatten kan ge upphov till diaréer hos barn. Därför är det viktigt att du som har barn eller ska ha barn, lämnar in vattenprov från din brunn.

Varför höga kopparhalter?
Koppar kan fällas ut från vattenledningar. Risken är särskilt stor då du har ett surt vatten.

Fluor
Fluor är ett grundämne som bl.a. finns naturligt i vatten. God munhygien tillsammans med fluor stärker tänderna. Fluor gör bäst nytta om man får en lagom stor dos redan som barn när tänderna bildas.

Du kan vända dig till din tandläkare för mer utförliga råd beträffande fluorhalterna i just ditt vatten.

Radon 
Information finns under rubriken Radon i dricksvatten till höger.

Bakterier
Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor. Några exempel kan vara läckage från gödselstackar, avloppssystem, eller ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Har du höga bakteriehalter i ditt brunnsvatten kan hela familjen drabbas av magproblem. Små barn är mer känsliga och blir lättare sjuka. Höga bakteriehalter är mer vanligt i grävda brunnar än i djupborrade. 

Skriv ut: