Radon i dricksvatten

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Om det finns radon i vattnet frigörs det till luften när man diskar eller duschar, vilket kan leda till mycket höga halter av radon i inomhusluften. Det förekommer huvudsakligen i bergborrade brunnar. För att åtgärda problemet sätter man vanligtvis in en luftningsanordning för att vädra bort radonet.

Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vid mer än 1 000 Bq/l bedöms vattnet vara otjänligt för användning som livsmedel. Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Man bör därför alltid mäta radon i inomhusluft om man upptäcker förhöjda radonhalter i vattnet.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som man dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen andas man ut inom en timme.

Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga om man vistas i huset kortare perioder.

Skriv ut: