Fastighetsägarnas ansvar

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv - och göra underverk för din trädgård.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Du som har utfart mot gatan:

  

 

Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 Du som har hörntomt:

 

 

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får inte dina växter inte vara högre än 80 cm

Du som har tomt intill gatan:

 

 

 

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana: minst 2,5 meter

Över cykelväg: minst 3,2 meter

Över körbana minst 4,6 meter 

Tänk på att våra gator och gång- och cykelvägar snöröjs och för att våra snöröjningsfordon ska kunna komma fram måste den fria höjden vara >4,6m på dessa ställen.

 

 

 

Träd och buskar växer!  

Jo, de växer faktiskt. Fortare än du kanske tror ibland. För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig träden och buskarnas utveckling under några år framåt. Se till att du planterar träd och buskar tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I platskolor finns kunskaper om växter. Där kan du få tips om arter som passar just din trädgård.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck och buskplantor placeras minst 0,6 meter innanför gränsen. 

Plantera på rätt ställe! Det blir i längden också bättre för dig i din trädgård samtidigt som det underlättar för dina medtrafikanter på gatan utanför din fastighet.

Skriv ut: