Bidrag till enskilda väghållare

 

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar beviljas endast om vägen är en tillfart till fastighet som är bebodd året om.

Bidrag till enskilda vägar som är berättigad till statsbidrag.

Kommunalt bidrag betalas ut med max 20 % av trafikverkets framräknade underhållskostnad. Detta bidrag betalas ut utan ansökan.

OBS! Om kontaktuppgifter, kontonummer eller dyl ändras måste kommunen kontaktas så att vi har rätt uppgifter. Trafikverket skickar inte automatiskt nya uppgifter till kommunen.

Bidrag till enskilda vägar som ej är berättigad till stadsbidrag.

Vägen ska vara minst 200 m. För pensionärer gäller 150 m.

Bidragets storlek är max 80 % av trafikverkets framräknade underhållskostnad per meter eller den verkliga kostnaden beroende på vad som är lägst

Ansökan om vägbidrag görs på särskild blankett som återfinns här till höger eller på Arvidsjaur kommun.

Bidraget söks för underhållsperioden 1 juli-30 juni.

Exempel: Ansökan som lämnas in 2013 får innefatta underhållskostnader från 1 juli 2012- 30 juni 2013.

Vi vill ha Din ansökan senast den 15 december och kom ihåg att skicka med verifikation för era utgifter.

 

Iståndsättning av ensklild väg

Du kan få bidrag till upprustning av ensklild väg, efter det att Trafikverket har godkänt och beviljat bidrag för den enskilda vägen. Kommunen ger 10 % i bidrag av den statsbidragsgrundande anläggningskostnaden, dock max 20 000 kr.

 


Förslag till nya regler

Det ligger ett förslag till Kommunfullmäktige om nya regler för bidrag till enskilda vägar. Kommunstyrelsens förslag (2015-01-07 § 17) till beslut i kommunfullmäktige hittar ni här.

Den stora ändringen är att vägen, både enskild väg som är berättigad till statsbidrag och den som inte är det, får bidrag från 150 m. Detta grundar sig i att enskilda vägar utan statsbidrag som är längre än 150 meter är berättigad till bidrag om den uppfyller resterande villkor. Sträckan mellan 0-150 m får alltså inte något bidrag eftersom vägar kortare än 150 meter inte är berättigade till bidrag. Detta tillämpas även på de statsbidragsberättigade vägarna men det ska påpekas att det inte påverkar det statsberättigade bidraget utan Trafikverket behandlar vägen enligt deras regelverk. Så om en 1000 m väg har statsbidrag så dras 150 meter bort från det kommunala bidraget vilket gör att 850 m är berättigad till kommunalt bidrag förutsatt att övriga kriterier uppfylls.

Underhåll till enskild väg utan statsbidrag har fortfarande en bidragsprocent om max 80 % av trafikverkets framräknade kostnader som tidigare. Dock omformuleras bidragsprocenten till enskilda vägar med statsbidrag. Vägen kan maximalt få 80 % i bidrag ( statligt bidrag+ kommunalt bidrag). Detta innebär att en väg som är berättigad till kommunalt bidrag och har 80 % i bidrag från Trafikverket får inte något kommunalt bidrag. Är vägen däremot berättigad till kommunalt bidrag och har en bidragsprocent på 60 % hos Trafikverket så får vägen 20 % i bidrag från kommunen förutsatt att övriga kriterier uppfylls.

Bidraget för iståndsättning av enskild väg tas bort. Detta för att det är endast enskilda vägar med statsbidrag som tidigare kunnat ansöka om detta och inte enskilda vägar utan statsbidrag.

 

 

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: