Parkering

Arvidsjaur har ett stort utbud av tillgängliga parkeringar. Alla offentliga parkeringar i centrum är avgiftsfria.

Generella trafikregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan en fordonsförare ska kunna dem ändå. 

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera så att du äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsaka fara. Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och andra. 

  • Inom tättbebyggda områden i hela kommunen får man lov att parkera sitt fordon under maximalt 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges.
  • Parkering framför infart till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras är ej tillåtet.
  • Parkering på trottoar är ej tillåtet (inte med något hjul)
  • Parkering ska ske i färdriktningen.
  • Ett fordon får ej stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe
  • I terräng får fordon ej stannas eller parkeras om inte annat angivits genom vägmärke. Förbudet omfattar ej tomt. Terräng avser ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor. Dessa ytor kan därmed vara grus-, asfalt- eller grönytor.

Relaterade Dokument

Skriv ut: