Bra att veta när du kör snöskoter

 

Lagar, förordningar och föreskrifter
Det finns många lagar, förordningar, regler och föreskrifter som rör snöskoter och motordrivna terrängfordon i Sverige. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och trafikförordningen är bara några av de vanligaste.

Att köra utan att störa …
Enligt trafikförordningen ska en terrängtrafikant anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks, kort sagt handlar det om att köra utan att störa eller förstöra.

Körning på snötäckt mark är inte alltid tillåtet
Snöskoterkörning är enligt terrängkörningslagen i huvudsak tillåten på snötäckt mark. Men det finns ett flertal undantag från den regeln.

Du inte får köra:

  • på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på två meter över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra.
  • på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken
  • i nationalparker och i vissa naturreservat
  • inom särskilda av regeringen bestämda områden i fjällen
  • inom skoterförbudsområden som kommunen beslutat om


Körning på barmark är förbjuden
All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning vilket är förbjudet enligt terrängkörningslagen.
När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen därmed som barmarkskörning. Kör inte heller i branter där djur och fåglar störs.

Hastigheter
Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utanför sådant område om det inte finns något annat som beslutats genom lokal trafikföreskrift eller annan föreskrift.

Visa hänsyn till vilda djur och renar
Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför snöskoterleder i dag än för tre år sedan. Den ökade friåkningen ökar riskerna för att vilda djur och renar störs och skadas. Nationella Snöskoterrådet har därför tagit fram informationsmaterial med konkreta tips på hur snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt för djurlivet. Läs mer om detta under länkarna nedan.

Körning inom naturreservat
Inom Arvidsjaurs kommun finns cirka 60 naturreservat. Inom olika naturreservat gäller olika föreskrifter. Ta reda på vad som gäller inom respektiva område innan du ger dej ut. För mer information se länk nedan.

Inom Vittjåkk-Akkanålke naturreservat har Länsstyrelsen påtalat markslitage från terrängkörning. Här gäller särskilt stor försiktighet vid körning så att den känsliga naturen i naturreservatet inte skadas ytterligare. Länsstyrelsen kan komma att inskränka skoteråkning om inte hänsyn visas.

Böter
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de förbud eller föreskrifter som finns döms till böter. Det är polisen som övervakar de lagar, regler och föreskrifter som finns.

 

Skriv ut: