Tillägg gällande vindkraft

Ett tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft antogs av kommunfullmäktige 2011-10-31. Beslutet vann laga kraft 2013-03-20.

Handlingarna består av:

* Tillägg till Översiktsplan - Vindkraftsutredning Arvidsjaur med Länsstyrelsens granskningsyttrande

* Vindkraftsutredning - miljökonsekvensbeskrivning

* Vindkraftsutredning - utlåtande

Allmänt om förslaget

En bedömning som gjorts efter samråd med Svenska Samernas Riksförbund,SSR, är att det kan komma att ta upp till 10 – 15 år innan man kan dra slutgiltiga erfarenheter från utbyggnaden av vindkraft i renskötselområdet.  

Efter genomförd utställning gjorde kommunen bedömningen att Försvarsmaktens och Arvidsjaurs flygplats intressen i princip omöjliggör etablering av vindbruk nordost om väg 95 genom kommunen. Placeringen av Arvidsjaurs skjutfält och Arvidsjaurs flygplats i kommunens mitt,  blockerar även en utbyggnad av vindkraft i större delen av områdena söder om väg 95. 

De samlade störningarna för flyget, försvaret, rennäringen, turismen och boende har lett till att det slutliga förslaget till vindkraftsutredning endast innehåller ett lämpligt område för vindbruk.  

Ett område, nr 34 (Brattberget) utgick ur utredningen på grund av uteblivet samråd.   

I det slutliga förslaget finns endast ett område som utgör "område lämpligt för vindbruk" (nummer 18 Fiskträskberget). Övriga områden utgörs som "olämplig yta för vindbruk".  

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: