Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-12, § 226 att tillsätta en politisk projektgrupp för att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Projektgruppen beslutade 2020-09-07 att skicka ut ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen på remiss till ett antal aktörer. Kommunen valde även att lägga ut förslaget på kommunens hemsida för att alla som ville skulle kunna komma med synpunkter. Remissversionen finns tillgänglig via länken nedan. 

Dokumentet innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för arbetet, en beskrivning av förutsättningarna inom kommunen samt slutsatser utifrån detta. Dokumentet innehåller även en prognos om det framtida behovet av bostäder samt en skattning om hur olika framtidsplaner i kommunen kan påverka behovet. Under avsnittet ”Åtgärder, mål och uppföljning” presenteras sedan förslag till åtgärder för en fungerande bostadsmarknad.

Nu pågår arbetet med att bearbeta inkomna synpunkter. Förhoppningen är att de nya riktlinjerna ska kunna antas i februari 2021.

Skriv ut: