Gällande översikts- och tillväxtplan

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24, § 148 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Fullmäktiges beslut vann laga kraft 2021-03-30. Planen finns tillgänglig via länkarna nedan.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. 

Kommunen arbetar nu med att göra verkstad av de rekommendationer som planen pekar ut. I mål- och resursplanerna kommer nämnderna och bolagen att få ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen de avser att prioritera under kommande år. Vid årsbokslutet ska nämnderna och bolagen sedan redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva resultatet av arbetet.

Via länkarna nedan kan den som vill ta del av uppföljningen för 2021. 

Tillägg avseende vindkraft

2011-10-31 antog kommunfullmäktige ett tillägg till dåvarande översiktsplan avseende vindkraft. Beslutet vann laga kraft 2013-03-20. Under arbetet med kommunens nya översikts- och tillväxtplan konstaterades att tillägget avseende vindkraft fortfarande var aktuellt. Detta tillägg gäller därför fortfarande och finns tillgängligt på sidan tillägg avseende vindkraft.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Pågående revidering

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-22, § 119 om en så kallad planeringsstategi för kommunen. Alla kommuner ska anta en planeringsstategi varje mandatperiod. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Av den antagna planeringsstrategin framgår bland annat att kommunens översikts- och tillväxtplan bör revideras för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt. Planeringsstrategin finns tillgänglig längre ner på denna sida. Kommunstyrelsen har beslutat att revideringen ska ske påbörjas under 2023 och att en viktig del i arbetet är en tidig extern dialog.

Sedan nuvarande översikts- och tillväxtplan antogs har ett antal förslag till justeringar inkommit som kommer att analyseras när översiktsplanearbetet sätter igång. Under våren 2023 kommer kommunen också att bjuda in till dialog om planen i olika former. Den som redan idag har tankar, idéer eller förslag för kommunens framtida utveckling kan dock gärna komma med inspel redan idag via formuläret nedan. Eller bara kontakta mig via telefon eller mail. En av många frågor som varit viktiga för kommunen är att möjliggöra strandnära bebyggelse och i gällande översikts- och tillväxtplan finns flera så kallade LIS-områden (området för landsbygdsutveckling i strandnära läge) inom vilka kommunen sedan har kunnat bevilja ett stort antal dispenser till den som velat bygga bostadshus i strandnära lägen. Har du idéer på var det skulle vara lämpligt med sådana LIS-områden så får du gärna säga till!

Revideringen av översikts- och tillväxtplanen planeras ske under 2023-2024. Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost under processens gång. Mer information om arbetet med att revidera planen finns på www.arvidsjaur.se/oversiktsplan 

Har du idéer om kommunens framtida utveckling?

Lämna dina synpunkter här
Namn är frivilligt och behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du få uppdateringar under kommande revidering av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: