Detaljplan för del av Västra Granudden 1:11

 

Detaljplan för del av Västra Granudden 1:11 

Ett förslag till detaljplan för del av Västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan) cirka 30 km väster om Arvidsjaur tätort och avser del av fastigheten Västra Granudden 1:11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillfällig vistelse inom fastigheten.

Detaljplanen är förenlig med översikts- & tillväxtplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprättats 2021-03-12. Granskningen genomfördes under perioden 2021-03-26 – 2021-04-20.

Detaljplanedokumenten som varit ute på granskning finns under "Bifogade dokument" längre ned på sidan och heter följande:

Plankarta [G] - del av Västra Granudden 1.11 - 2021-03-12

Planbeskrivning [G] - del av Västra Granudden 1.11 - 2021-03-12

Samrådsredogörelse

samt bilagan 202051-00 PM Geo Västra Granudden. I bilagan finns en illustrationsritning som då lämnats till de som utförde geo-undersökningen. Denna illustrationsritning är inte aktuell och ska alltså inte tolkas som ett genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen innehåller en uppdaterad illustration.

Detaljplaneprocessens olika steg:

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaurs kommun beslutade 2021-05-19 §23 att godkänna rubricerad detaljplan samt att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: