Detaljplan för del av Västra Granudden 1:11

 

Detaljplan för del av Västra Granudden 1:11 

Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan) cirka 30 km väster om Arvidsjaur tätort och avser del av fastigheten Västra Granudden 1:11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillfällig vistelse inom fastigheten.

Detaljplanen är förenlig med översikts- & tillväxtplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Via länkarna nedan finns de senaste handlingarna tillgängliga. Där finns även ett antal tidigare dokument i ärendet.

Detaljplaneprocessens olika steg:

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaurs kommun beslutade 2021-05-19 §23 att godkänna rubricerad detaljplan samt att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-08, § 30 att föreslå fullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-22, § 15 att anta detaljplanen för del av Västra Granudden 1:11. Detaljplanen har överklagats. Kommunen inväntar Mark- och miljööverdomstolens prövning av ärendet. 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: