Detaljplan för Larstorps industriområde

Ett förslag till detaljplan för Larstorps industriområde är framtaget.

Planområdet är beläget i den östra delen av Arvidsjaurs samhälle och utgör 11 hektar. Planområdet gränsar i sydost till naturmark och i norr till Arvidsjaurs golfbana. Väster om industriområdet passerar riksväg 95.

Planförslaget syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål till att även omfatta den kil av parkmark som i dagsläget löper tvärs genom området samt ett mindre område i planområdet norra del. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig markanvändning och att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2022-12-14 till 2023-01-13. Granskningshandlingar upprättades 2023-02-14. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 23 mars till 14 april 2023. Antagandehandlingar upprättades 2023-04-17 och finns tillgängliga via länkarna nedan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ärendet avses behandlas av Kommunfullmäktige.

Skriv ut: