Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 - camping

Ett förslag till detaljplan för detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 – camping och stugby vid Rymmarstadion i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

Planområdet är beläget i den södra delen av Arvidsjaurs samhälle och ligger i anslutning till Rymmarstadion, kommunens skidstadion.

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för en etablering av camping och stugby med tillhörande aktivitetsytor, restaurang och servicebyggnader.

Syftet är även att möjliggöra för anläggande av bryggor vid vattnet för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till vattnet. Förslaget syftar även till att säkerställa fortsatt möjlighet att iordningsställa ett övningsområde för Sandbackaskolan om det skulle vara så att planerat markbyte av någon anledning inte skulle genomföras.

Detaljplanen överensstämmer inte med utpekad markanvändning i översikts- och tillväxtplanen.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 13 november – 4 december 2023.

Förslaget till detaljplan har sedan funnits tillgängligt för granskning under tiden 15 februari till 7 mars 2024. 

Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande) har upprättats 2024-03-21. Ärendet avses behandlas av kommunfullmäktige den 18 juni. 

Skriv ut: