Detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 - tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 – tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Arvidsjaurs samhälle. Planområdet gränsar i öster till naturmark och till Arvidsjaurs golfbana och i väster till befintliga villaområden på Teknikerstigen och Byggyrkesgatan. Planområdet har avgränsats på ett sätt som undantar det befintliga elljusspåret som ska bevaras (och som går strax utanför planområdet).

Planförslaget syftar till att tillskapa ytterligare villatomter vid Byggyrkesgatan/Teknikerstigen.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget fanns tillgängligt för granskning under tiden 11 augusti till 1 september. 

Kommunen har nu sammanställt granskningsutlåtandet efter granskningen. Ärendet avses behandlas av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden den 22 september för att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige den 25 oktober.

Handlingarna finns tillgängliga nedan.

 

Skriv ut: