Tillstånd och regler

Tillstånd och regler för upplåtelse av offentlig plats.

Festivaler, uteserveringar och andra arrangemang gör kommunen mer attraktiv genom livligare handel och ett varierat uteliv. För att nyttja allmän plats för verksamhet behövs tillstånd. Tillstånd för användande av offentlig plats söks hos polismyndigheten.

Polistillstånd

Polisens tillstånd krävs för nyttjande av offentlig plats för annat ändamål än vad som platsen är upplåten för enligt gällande planer. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt där kommunen äger marken, d v s polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.  

Exempel på upplåtelser

Exempel på upplåtelser kan vara torghandel, containrar och byggställningar, skyltställ på trottoarer, uteserveringar, valaffischer, cirkus, tivoli, marknader m m. 

Kommunens yttrande

Kommunen har rätt att ställa de villkor för markanvändningen som behövs för att kunna fullgöra sin uppgift som ägare eller förvaltare av den offentliga platsen. Dokumentet "Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats" ligger till grund för kommunens yttrande.

Polisens beslut ska innehålla de villkor som kommunen har ställt. Om den som fått tillståndet bryter mot villkoren kan polisen återkalla tillståndet.

Definition av offentlig plats

Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och det begreppet innefattar mer än begreppet allmän plats, som återfinns i Plan- och Bygglagen. Detta innebär i princip att allt mark som antingen är allmän plats eller sådan mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik. Exempel: gator, gångbanor, torg, parker eller naturmark.

Som komplement till Ordningslagen har kommunen antagit en lokal ordningsföreskrift och en lokal torghandelsföreskrift.

Vad kostar det?

Polisen tar ut en avgift för ansökan oavsett om tillstånd medges eller ej. Utöver den avgift som erläggs till polisen för ansökan, tar kommunen ut avgifter för upplåtelse av offentlig plats enligt gällande taxa.

Hur söker jag tillstånd?

  • Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret innan ni ansöker om tillstånd.
  • Ansök skriftligt på blankett (Ansökan tillstånd ordningslagen) som finns hos polisen eller kan laddas hem från www.polisen.se. Lämna in ansökan till polisen. Polisen tar ut en avgift för ansökan oavsett om tillstånd medges eller ej.
  • Kommunen yttrar sig till polisen om ansökan.
  • Polisen fattar beslut om tillstånd för att nyttja marken.
  • Kommunen tar ut avgift för nyttjandet enligt taxan.

Kontaktuppgifter till polisens tillståndsenhet

Tel: 010- 568 36 70 eller 010-568 39 09

E-post: tillstand.norrbotten@polisen.se

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 


 

Skriv ut: