Ändring av sophämtning

Uppehåll i sophämtning

Om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid på mer är fyra månader kan man begära uppehåll i sophämtningen. Man behöver då inte erlägga avgift för tömning, transport och behandlig av detta avfall. Grundavgift kvarstår dock enligt gällande taxa för Arvidsjaur kommun. Ansökan skall lämnas in till avfallsenheten senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

Grundavgift

Grundavgiften är kopplad till varje fastighet och är fristående från tömning och behandling av hushållsavfall. Avgiften ska täcka andra kostnader såsom återvinningscentraler, farligt avfall, grovavfall, information, planering och administration. Vid ett tillfälligt uppehåll i hämtning på upp till tolv månader skall grundavgift erläggas.

Befrielse från obligatorisk sophämtning

Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavare som nyttjar fastigheten men själv kan ta hand om sitt hushållsavfall (inom den egna fastigheten) på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt men vill utnyttja kommunens service på återvinningscentral för grovavfall, restavfall, och farligt avfall kan, efter särskild prövning, befrias från sophämtning. Ansökan handläggs av miljöenheten Avgift för handläggning av ansökan debiteras enligt taxa.
Fastigheter som inte har sophämtning får betala en årlig grundavgift för driften av återvinningscentraler, batteriinsamling, planering, information och administration.

Total befrielse från kommunal renhållning

För att få total befrielse från kommunal renhållning krävs att man i ansökan kan visa att det överhuvutaget inte finns något behov att ta kommunens renhållningstjänster i anspråk och att det inte uppkommer avfall som behöver tas omhand av kommunen. Det innebär tex. att man inte behöver lämna något avfall på återvinningscentralen. Efter genomgång av de rättsfall som handlar om undantag från renhållningsföreskrifterna kan vi konstatera att det ställs stränga krav för att få total befrielse från att lämna avfall. I de fall man beviljats total befrielse har sökanden kunnat visa att fastigheten varit förfallen och obeboelig. Ansökan handläggs av miljöenheten Avgift för handläggning av ansökan debiteras enligt taxa. Beslut om total befrielse beviljas för minst ett (1) år och maximalt fem (5) år i taget.

Mindre/större avfallsbehållare

Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre eller större kan efter ansökan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Se under rubriken byte av sopkärl

 

 

 

 

Skriv ut: