Taxa för slamtömning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28 §144 gäller följande taxor för slamtömning från och med 20200101.

 
Exkl moms
Inkl moms
 Tömning av slamavskiljare/tank <3 m³ 1 039 kr/gång 1 299 kr
 Tömning av slamavskiljare/tank 3-6 m³ 1 527 kr/gång 1 908 kr
 Tömning av fettavskiljare < 6 m³ 1 527 kr/gång 1 908 kr
 För slamavskiljare >6 m³ 1527kr+160kr/m3 överstigande 6m3 1908kr+200kr/m3 överstigande 6m3
 Extra avgift för slanglängd mer än 15 m 593 kr 741 kr
 Ej utmärkt brunn 200 kr 250 kr
 Extra tömning 488 kr + ordinarie hämtnings pris 610 kr +ordinarie hämtnings pris
 Bomkörning (ex. låsta brunnar och bommar) 320kr 400 kr

 Tillägg för tunga brunnslock

600 kr

750 kr
 Timkostnad 1 300 kr/tim 1 625 kr
Enligt renhållningsordningen ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Extra tömning utföres på begäran mot särskild avgift.

Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller sluten tank medges efter särskild prövning. Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens riktlinjer och slamavskiljaren ska vara så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Slamavskiljare , fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt vid tömningstillfället (använd lättviktslock. De flesta betonglocken är ej godkända av arbetsmiljöverket pga av dess vikt). Brunnslocket ska inte väga mer än 15kg. Om locket går att dra åt sidan utan att lyftas kan en vikt upptill 35kg accepteras. Då måste locket vara försett med handtag.

Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg skall vara väl markerade. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till anläggning måste finnas farbar väg för tömningsfordonet.

Om avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och slambrunn är så att slang längre än 15m måste användas debiteras en extra avgift enligt gällande taxa. Chauffören gör en proffesionell bedömning på plats ang vägen och underlagets beskaffenhet vid tillfället.

Använder ni lås till bommar och lock, använd gärna lås med kombination och meddela koden till kundtjänsten på 0960-15607.


OBS!
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att eventuella uppkomna skador åtgärdas.

Fastighetsägare ansvarar för underhåll av anläggning samt ev. återuppfyllnad av vatten i anläggningen efter tömning.

Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa tömningstillfälle.

Brunnen ska vara väl utmärkt.

Skriv ut: