Allmänt


Renhållningsavgiften skall täcka kommunens kostnader för en mängd aktiviteter: behållare, insamlingsarbete, transport, behandling, återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning samt planering, administration m.m.
Avfallshanteringen skall ha full kostnadstäckning.


Sophämtning sker var fjortonde dag på fast veckodag i hela kommunen. Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats. I annat fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid annan plats. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen.

För hushållsavfall från verksamheter såsom livsmedelsbutiker, restauranger och livsmedelsindustri kan tätare hämtningsintervall erhållas mot förhöjd taxa.

Fastighetsägare/fritidshus som är belägna mer än 500 m från sopbilens färdväg ges möjlighet att anslutas till kommunal sophämtning. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen

Fastighetsägaren kan välja storlek på sopkärlet samt antal. För att uppmuntra kompostering finns en reducering av taxan för de som har beviljats kompostering av hushållsavfall.

Det finns tre återvinningscentraler i kommunen. En i Moskosel, Glommersträsk och Arvidsjaur för mottagning av hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. Återvinningscentralen i Arvidsjaur utgör också mottagningsstation för farligt avfall och verksamhetsavfall.

Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift.
Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för administration, drift av återvinningscentralerna mm.
Hämtnings- och behandlingsavgiften avser själva sophämtningen och omhändertagande av det avfall som lämnas i sopkärlen.

Vid tillfälligt uppehåll i sophämtningen reduceras hämtnings- och behandlingsavgiften. Grundavgiften kvarstår och debiteras enligt taxa.

 

Skriv ut: