Taxa inom vård och omsorg

 

Kommunfullmäktige har antagit taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Taxorna gäller fr.o.m 2023-02-01.

Hemtjänst

En uppdelning med hänsyn till behovet av hjälp görs i fem olika grupper. Vilken hjälp du beviljas påverkar vilken nivå du hamnar på. Avgiftsnivåerna i Arvidsjaurs kommun är följande: 

Omsorgsnivå 1                                788 kr

Omsorgsnivå 2                             1 181 kr

Omsorgsnivå 3                             1 575 kr

Omsorgsnivå 4                             1 969 kr

Omsorgsnivå 5                             2 359 kr

Avgiften är max 2 359 kr.

 

Hemsjukvård

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska,arbetsterapeut, sjukgymnast 300 kr

Sjukvårdande behandling 300 kr

Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel 300 kr, tillkommer avgift för de olika hjälpmedlen.

Avgift för hemsjukvård 500 kr/månad

  

Trygghetslarm

Kostnad: 230 kr/månad om du har andra hemtjänstinsatser.

Kostnad: 270 kr/månad om du inte har andra hemtjänstinsatser.

 

Närståendestöd

Avgiften för närståendestöd är samma avgift som för hemtjänst.

 

Matdistribution

Enstaka portioner, exklusive dryck, smör och bröd: Enligt kostenhetens taxa.

Matabonnemang 7 dagars, två mål/dag:  3 108 kr/månad.

Matabonnemang 7 dagars, ett mål/dag:   1 776 kr/månad.

 

Korttidsboende

Vårdavgift: 79 kr/dygn. Den som har hemtjänst betalar enligt hemtjänsttaxan. Max 2 359 kr/månad.

Kost: 148 kr/dygn. Max 4 440 kr/månad.

 

Vård- och omsorgsboende

Vårdavgift: Max 2 359 kr/månad.

Kost: 4 440 kr/månad.

Hyra tillkommer.

Uträkning av hemtjänst- och vårdavgift

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlaget.

Avgiftsbefrielse

Vid frånvaro minst 15 dagar i följd reduceras hemtjänst- och vårdavgift till hälften, vid frånvaro 30 dagar i följd reduceras avgiften helt.

Avgiften för matabonnemang reduceras vid frånvaro hel dag, avdraget görs från första dagen till och med sista heldagen. Detsamma gäller avgift för kost i vård- och omsorgsboende.

 

Om du har frågor angående taxa så kan du kontakta avgiftshandläggarna.

 

 

Ann-Marie Enberg

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Catrin Höglander

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: