Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva kontroll och tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utse god man, förvaltare samt tillsyn av deras verksamheter. Överförmyndaren arbetar även med att utfärda förvaltarfrihetsbevis och tillstånd att lyfta spärrade medel, för personer under 18 år.

Förmyndare, förvaltare och god man är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare är någon som företräder en person som är under arton år (underårig) i ärenden som gäller dennes egendom. Det vanligaste är att en eller bägge föräldrarna är förmyndare för sina underåriga barn.

Förvaltare är någon som förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk ohälsa är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare utsedd för sig mister i motsvarande grad sin rättshandlingsförmåga. Det vill säga att rätten att teckna avtal och driva rörelse m.m. inskränks.

God man är en person som har förordnats att hjälpa någon äldre, sjuk, funktionsnedsatt eller som lever med psykisk ohälsa att sköta ekonomin, bevaka att de får sina rättigheter tillgodosedda och sörja för person. Det vill säga att huvudmannen får den vård han/hon behöver. God man ska inte själv ge huvudmannen vård. För att förordas som god man (eller förvaltare) krävs att vederbörande är hederlig, erfaren och i övrigt lämplig.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode. Utgår efter granskning varje år.

Överförmyndaren ska också utse god man för ensamkommande flyktingbarn. Det vill säga personer, under 18 år och utan värdnadshavare, som kommer till Sverige. En god man för ensamkommande ska hjälpa barnet i det svenska samhället, följa barnet på utredningar och se till att barnet har det bra. Den faktiska vårdnaden utförs av boende för ensamkommande. Tidsåtgång för att sköta uppdraget ligger på ca 5 -15 timmar i månaden.

Uppdraget arvoderas kr 2000:- mån.

Från 2019 ingår Arvidsjaur i gemensam Överförmyndarnämnd för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur. Skellefteå är "huvudansvariga" och Arvidsjaur har representant i nämnden. Tidigare Överförmyndare i Arvidsjaurs Kommun har nu funktionen som Överförmyndarhandläggare under den gemensamma Överförmyndarnämnden.

Till god man, förvaltare och förmyndare:
Vi vill härmed informera er om byte av överförmyndarhandläggare från och med 2021-01-01.
Marie Löfgren har övertagit uppdraget som överförmyndarhandläggare. Marie har sitt kontor i kommunalhuset, innanför Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skriv ut: