Vårdnad, boende och umgänge

För många barn och vuxna innebär separationen en kris och då kan det ibland vara svårt för föräldrar att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger föräldrar information, råd och stöd i att hitta ett samarbete kring barnen.


Om ni är överens
Om ni som föräldrar är överens om hur vårdnaden om barnet ska vara, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att få upprätta ett juridiskt bindande avtal. Avtalet registreras bland annat vid skatteverket. Avtalet får då samma tyngd som en dom i tingsrätten. Familjerätten utreder om avtalet är till barnets bästa.

Om ni inte är överens
Barn har rätt till båda sina föräldrar. Skilsmässan eller separationen i sig är inte det som skadar ett barn, utan det är om återkommande konflikter mellan föräldrarna får fortgå på ett sätt som drabbar barnet, som det i ett längre perspektiv också skadar det. Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal.

Samarbetssamtal
Familjerätten erbjuder samarbetssamtal i syfte att utifrån det enskilda barnets bästa hjälpa föräldrar att hitta bra lösningar och ett sätt att samarbeta som båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta.
Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Vid första samtalet träffar familjerättssekreterarna var och en förälder för sig. Behov identifieras och bedömning görs om samarbetssamtal är lämpliga att genomföras. Efter de enskilda samtalen träffs alla och samtalar tillsammans.

  • Även barnet ges möjlighet att komma till tals

Om ni når en enighet kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller med ett juridiskt bindande avtal. Når vi inte en lösning, kan ni efter ett särskilt informationssamtal hos familjerätten vända er till tingsrätten för ett avgörande. Tingsrätten ger då vanligtvis familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet. 


Tvist om barn vid domstol

Domstolsprocessen (se film längst ner på sidan)
För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har en rad lagändringar införts 2022. Det har bl.a införts ett krav på att föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende och umgänge, innan processen inleds, ska ha deltagit i informationssamtal (6 kap. 17 c § föräldrabalken, FB) för att själva försöka hitta en samförståndslösning som är bäst för barnet.

Uppgiften och ansvaret för informationssamtalen ska ligga på den kommun där barnet är folkbokfört. Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl kan socialnämnden istället erbjuda föräldrarna enskilda samtal. Föräldrarna kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal.

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.
För att Tingsrätten ska ta emot din stämningsansökan måste du kunna styrka att du deltagit i informationssamtal hos familjerätten genom ett intyg. Intyget är giltigt i ett år.

Hur går en vårdnadsutredning till?
Vi pratar med er föräldrar
Familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma.

Samtal med barnet
Utredningens syfte är att ansvarig utredare ska lämna förslag till domstolen vad man tror blir bäst för barnet. Barnet är huvudpersonen i en vårdnadstvist och därför är det viktigt att barnet får information och får komma till tals. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

För barn: En film som visar hur det går till när du träffar oss
Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på Familjerätten i Arvidsjaur hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.
https://vimeo.com/130435397

Samtal med personer omkring barnet
Samtal sker också med personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

I utredningen bedöms bland annat
• er förmåga att se till barnets bästa
• er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
• er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
• er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet själv önskar och vill utifrån ålder och mognad, samt vilka behov barnet har i form av stabilitet, skolgång och utbildning.

Ni får läsa utredningen
Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Skriv ut: