Rutiner för besök i särskilda boenden

2020-09-30 07:54

Rutin vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Bakgrund
Det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphör att gälla 2020-09-30. Verksamheterna ska ta fram riktlinjer för att förebygga smittspridning vid besök i särskilda boenden, riktlinjerna ska anpassas till lokala och regionala förutsättningar. Vid lokala utbrott kan andra rekommendationer komma att gälla.

Syfte
Rutinen syftar till att förebygga smittspridning av Covid-19
Besöksrutiner
• Besökare ska boka tid för besök, besök bokas via chef måndag-torsdag kl. 8-15.
o Besökaren påminns om vikten av att vara symtomfri, det vill säga fri från symtom på Covid-19 - förkylningssymtom, även lindriga ex. halsont, rinnsnuva, bortfall av lukt/smak, magbesvär. Om ja på någon av frågorna, avråd från besök.
o Endast två besökare per boende vid samma besök, detta för att kunna hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tid för besök bokas, besökstider på avdelningen:
 måndag-fredag kl. 13-15
 onsdagar kl. 17.30-19
 söndag kl. 13-15

• Vid besök ska personalen möta upp vid dörren samt lämna information om vikten av att vara symtomfri enligt ovan, både muntligt och skriftligt samt vikten av att hålla avstånd, alternativt använda visir.
• Vid entrén till boendet ska det finnas möjlighet för besökaren att tvätta händer med tvål och vatten eller handdesinfektion.
• Besökare rekommenderas att använda visir vid besöket (tillhandahålls av verksamheten) eller att hålla avstånd till den de besöker med 2 meter. Visiret ska återlämnas efter besök, personalen rengör dessa.
• Besök får endast ske i den boendes rum/lägenhet, ej i gemensamma lokaler som kök, korridor eller allrum, personalen följer besökaren till bostaden.
• Särskild information ska lämnas om den boende är sjuk i covid-19. Vid besök hos boende med konstaterad eller misstänkt smitta ska besökaren alltid förses med skyddsutrustning
Besök på korttidsboendet Bryggan
För att förebygga risk för smitta/smittspridning råder fortsatt besöksförbud på korttidsboendet Bryggan. Den som vill besöka någon på korttidsboende uppmanas att kontakta chef måndag-torsdag kl. 8.00-15.00. Besök kan efter individuell bedömning i vissa fall genomföras och hänvisas då i första hand till säker mötesplats utanför Bryggans lokaler. Besöksförbudet gäller inte barn under 18 år som ska besöka förälder/vårdnadshavare. Om besök tillåts gäller samma rutiner som för det särskilda boendet.

Besök vid misstänkt eller konstaterad Covid-19
Vid besök hos person med misstänkt eller konstaterad Covid-19 gäller följande:
• Särskild försiktighet vid besök gäller
• Boka tid för besök
• Besökare ska förses med skyddsutrustning, visir (ev. munskydd), skyddsrock, handskar, personal ska vara behjälplig med användandet av skyddsutrustning, visa hur skyddsutrustning tas på och används
• Besökare ska informeras om risk för smitta vid besök, personal ska följa besökare till rummet
• Besökare informeras om gällande hygienrutiner

Information till besökare
Personer över 70 år riskerar allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter. För att undvika smittspridning och risk för smitta ska:
• Besökare stanna hemma vid minsta symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
• Ha god handhygien och hosta och nysa i armvecket
• Inte vara så många som besöker en person samtidigt så att man kan undvika trängsel, maximalt två besökare/boende
• Besökare rekommenderas att använda visir som tillhandahålls av verksamheten.
• Besökare informeras om att besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott av Covid-19

Om besökare vill ta med den boende ut
Generellt avråds från detta, om den enskilde vill gå ut, informera om att detta sker på eget ansvar och betona vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och att undvika folksamlingar. Det kan också innebära att den enskilde måste sitta i karantän och undvika kontakt med andra boende efter återkomst till äldreboendet.

Säkra mötesplatser
Verksamheten är i färd med att iordningställa säkra mötesplatser att använda vid besök, säkra mötesplatser kommer att iordningsställas inomhus på Ringelsta och på Länsmansgården. Se särskild rutin
Stöd till personalen – att möta besökare under Covid-19

Ansvar
Chef i varje verksamhet ansvarar för att rutinerna är väl kända och efterlevs. MAS ansvarar för uppföljning av rutinerna.

Referenser:
Folkhälsomyndigheten, Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.

 


Skriv ut: