Kommunfullmäktiges beslut i korthet

2019-02-26 15:53

Kommunfullmäktigesammanträde 26 februari. 

Allmänhetens frågestund
-Bör inte nattdagis prioriteras före alpint skidgymnasium när det tryter om pengar? frågade Margret Carlsson
(BUN) Barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Svar av BUN:s ordförande Kristina Taimi:
-Ärendet är återremitterat till BUN som ska se över Nattis verksamhet. Vi jobbar på det och återkommer när vi har ett svar.

Interpellation/frågor
-Till ks ordförande: Fixartjänsten avslogs i fjol. Är ekonomin bättre nu, frågade Bjarne Hald (C).
Ks ordförande Sara Lundberg valde att svara vid nästa kf-möte.

Motioner
Jens Eliasson (L) lämnade ett förslag om att kommunen bör jobba för ökad bredbandshastighet 1000 mb, till 2019/2020:
-Såväl skolan som testverksamheten behöver följa utvecklingen och är i behov av bra kommunikationer.

Mats Klockljung (C) läste upp en debattartikel som handlade om det accelererande miljöhotet. Han yrkade på att kf beslutar att se över behovet av miljöarbete i kommunen, i enlighet med debattartikeln:
-I artikeln understryks vikten av krismedvetenhet och att kommunicera det med kommuninvånarna, så de ser att miljöfrågor är prioriterat i kommunens plan.

Medborgarförslag

 • "Fungerande sopsortering i kommunens verksamheter". Förslag: Samla torkypapper från toaletter i kartong istället för plastpåsar och återvinn. Samma gäller återvinning av plast/papper på alla kommunens avdelningar.
  Beslut: Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen (ks) för beredning och beslut.
 • "Drogtest på kommunens alla arbetsplatser".
   Beslut: Förslaget överlämnas till ks för beredning och beslut.

 • "Busshållplats vid Magnus Berlinvägens utfart". 
  Beslut: Förslaget överlämnas till ks för beredning och beslut.

Beslut i korthet:

 • Bifall för ks förslag om riktlinjer för exploateringsavtal
 • Bifall för införande av en friskvårdstimma för kommunanställd personal. (Tydliga riktlinjer ska fastställas vid ks möte i april. Verksamheten ska redovisas i samband med årsredovisning.)
 • Bifall för dokumentet: "Strategi för användande av vattenregleringsmedel i Arvidsjaurs kommun".
 • Bifall efter en del diskussion till "Direktiv till AKAB:s stämmoombud vid 2019-års bolagsstämma".
 • Bifall till att "Aktualitetsprövningen av kommunens Översikts- och tillväxtplan" godkänns. Att översiktsplanen med dess tillägg bedöms som aktuella samt att den kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen ska, med anledning av kommunens ambition om en rullande översiktsplanering, revideras för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt och för en bibehållen aktualitet. Med tillägg från C om redovisning av revideringar innan årsskiftet 2021.
 • Bifall för oförändrad VA-taxa för 2019. Frågan om höjning av taxa för 2020 lyfts vid ks sammanträde i november 2019.
 • Bifall för ks förslag om "Gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022".
 • Bifall för ks förslag om att högst 1 miljon kronor får omfördelas från socialnämndens mål- och resursplan 2018 till 2019, för upprättande av ledningssystem. "Under förutsättning att det ryms inom nämndens överskott samt inom kommunens totala resultat,
 • Björn Lundberg (s) valdes till god man enligt fastighetsbildningslagen, mandatperioden 2019-2022.
 • Erling och Ann-Charlotte Stenlund valdes till ersättare i valnämnden mandatperioden 2019-2022.
 • Bifall till redovisningen för gångna årets investeringar.
 • Bifall för att en förteckning om ej verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige.

Skriv ut: