Försvarskonferens 2019. Gunnar Karlsson, chef för MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten: "Hoten pågår här och nu!" Arbetet med totalförsvar måste tas på allvar. "Zooma ut, se helheten och ta ditt ansvar. Det gäller alla!". Foto Kent Norberg.

Försvarskonferens 2019: "Hoten pågår här och nu!"

2019-04-10 10:49

Brister i kommunernas och näringslivets säkerhetsarbete riskerar att lämna öppningar för oönskade krafter att ta sig in i system och inhämta sekretesstämplade uppgifter:
-Det är viktigt att förstå vilka svagheter vi har och åtgärda dem. Slagen kommer aldrig där vi har skölden utan i knävecken, sa Gunnar Karlsson, chef för MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) vid årets Försvarskonferens i Skövde.

Karlsson pratade om gråzonsproblematik och gav en aktuell hotbild om hur och varför våra verksamheter kan drabbas av angrepp. Globalisering, klimatet, digitalisering och utförsäljning av tidigare statliga verksamheter som ger minskad kontroll är några av hoten. Mycket är kopplat till privata intressen:
-Långt tillbaka var det två stormakter som ville visa musklerna. Nu har vi betydligt fler aktörer att ta hänsyn till.

 • Ryssland - hotaktör att ta på stort allvar
 • Kina - vill ta mycket större roll i världen och bygger även förmåga för det
 • Nätverk med gemensam ideologi - IS, al-Qaida mfl.
 • Ekonomiskt drivna aktörer - kriminella

-Vi lever i en komplex och föränderlig värld.

Hotens karaktär kan sammanfattas till väpnat angrepp, cyber, hybridkrigföring, underrättelseinhämtning för att hitta svagheter inom allt från elförsörjning till vatten och matleveranser, samt påverkan och desinformation:
-Vi måste först förstå hoten. Sedan se över vad vi har för skyddsvärt och åtgärda. 

Chefen MUST underströk kraftfullt att det är allas ansvar!

Han sa vidare att det krävs ett nationellt samarbete för att klara av att möta hoten:
-Många av hoten är inte potentiella utan vi befinner oss mitt i dem redan i dag!


Försvarskonferens 2019 i Skövde (sjunde året i rad) lockade över 300 deltagare från kommuner, länsstyrelser, olika kriskommunikatörer, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Fortifikationsverket, MSB, Regeringskansliet, Sveriges Radio, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet med många fler aktörer. Foto Kent Norberg.

Säkerhetspolisens (SÄPO:s) chef Charlotte von Essen fortsatte på ämnet och berättade att säkerhetsnivån försämrats generellt och breddats:
-Vi ligger på 3 av 5 i säkerhetsskalan. Det betyder allvarligt läge med risk för terrorhot. Sverige har fler våldsbenägna extremister är tidigare. Sedan har vi ständig underrättelseinhämtning från främst Ryssland, Kina och Iran.

SÄPO ser tydligt att Kina är intresserade av Sverige. Något som von Essen anser att näringslivet måste vara medvetna om. Ryssland och allt fler länder nyttjar det vi kallar gråzonsproblematik, genom bland annat elförstörelse eller påverka "via ombud". Det kan handla om åsikter kring statsledning via sociala medier i syfte att minska förtroendet för makthavare. 

Främmande makter köper allt oftare in sig i stora företag:
-Det är viktigt att säkerhetsskydd vidtas så att gapet mellan hot och skydd inte blir för stort. Inget som kan vänta, hotbilden väntar inte på oss, sa SÄPO-chefen.

Karin Börjesson (i mitten på bilden) representerade Regionalt samverkansforum Norrbotten:
-Vi har funnits sedan 1990-talet i skuggan av vissa nedläggningar i vår region. Sedan dess har vi jobbat med exempelvis personalförsörjningsfrågor, mottagning av nya soldater och rekryter, skolfrågor med arrangemang för de som är i färd med att mönstra. Men även kämpat för ett mönstringskontor i norr samt "Barents- och militärstrategiska frågor" för att bli bättre själva. Och för att sprida kunskap om vad som händer här uppe i det subarktiska området.

Karin sa att det är bra med engagerade kommuner som vill delta i samverkansforum:
-Det är viktigt att Försvarsmakten är synlig och folkligt förankrade i det civila samhället. På så vis kan vi lättare rekrytera och även behålla våra värnpliktiga efter grundutbildningen.

 • I dag är det 4000 individer som genomför grundutbildningen. 

Totalförsvaret (civilt och militärt samarbete) är mer än någonsin aktuellt i och med den ökade hotbilden i omvärlden. 

Brigadgeneral Gabor Nagy, från ledningsstabens relativt nyligt inrättade totalförsvarsavdelning, förklarade det tydligt med orden:
-Förr kunde det civila luta sig mot Försvarsmakten. Men med den minskade militära styrkan, sedan nedrustningen på 1990-talen, i tron på den eviga freden - är det nu snarare så att Försvarsmakten behöver luta sig mot det civila!

Nagy gav rådet att samla det goda samarbetet inom regionala civil/militära samverkansforum och skapa nationella och gemensamma grunder för totalförsvaret.

Från frivilligorganisationerna önskas att det till nästa år finns en ledningsfunktion inom Försvarsmakten, som kan ta emot och koordinera deras insatser. Men även att det går att åstadkomma gemensamma planeringsgrunder med fler aktörer i den högsta regionala nivån. I debatten konstaterade man att kriskommunikatörer kommer att behövas dygnet runt, och att det därför vore bra att skapa ett avtal med arbetsgivaren.

För att kunna öka totalförsvaret föreslogs följande punkter:

 • Förklara motivbilden från Försvarsmakten om varför totalförsvaret är så viktigt nu
 • Gemensamt fokus
 • Budskap från myndigheterna att förmedla ut i det civila, om läget och vikten av civilförsvaret. För att på så vis få en bredare förståelse och folkförankring
 • Förklara hur viktigt det är med bra "cyberhygien"
 • Få var och en att tänkta mer på säkerhetsskydd och beredskap


Michael Claesson, ledningsstabens inriktningsavdelning (LEDS INRI) vid Försvarsmaktens Högkvarter, berättade om försvaret i framtiden:

-Det är viktigt att inte spika ihop oss landsgränsmässigt! EU:s geografiska område är nämligen vår yttre gräns. 

Enligt Claesson kommer det att finnas AI (artificiell intelligens) i varje missil och vapen:
-Alltså måste vi våga utmana gamla strukturer och principer i utvecklingen av ett modernt försvar. Det moderna kriget är redan här, sa Clesson och uppmanade alla att "zooma ut, se helheten och ta ditt ansvar!"


Elisabeth Nilsson om näringslivts roll i Totalförvaret.

Att stärka samarbetet inom de nordiska länderna och få till stånd särskilda avtal för leveranser av förnödenheter, industriell tillverkning med mera, är av stor vikt om det bränner till, ansåg Claesson.

I dag är sjukvården sårbar, sett till personalresurser. Därför pågår en utredning om "Sjukvården i kris och krig" som ska redovisas senast december 2020. "Näringslivets roll" heter en annan utredning som ska vara klar i oktober. De liksom Försvarsmakten behöver totalförsvaret:
-Utan det ena, inte det andra. Vi är alla beroende av varandra, sa utredaren Elisabeth Nilsson.

Ställföreträdande arméchef Fredrik Ståhlberg frågade hur många som för fem år sedan hade hört talas om IS och Brexit? Inte många händer i luften...
-Jag vill bara att ni ska förstå hur föränderlig värld vi lever i idag. Vi kan inte veta vad som händer om fem år, vilka begrepp och företeelser som är aktuella då. Konflikter känner inga gränser.

Arméchefen funderade över om det inte skulle behövas fler krigsplacerade personer ute i kommunerna, för att vi ska klara av viktiga funktioner i händelse av krig:
-Annars är vi lättslagna, sa Ståhlberg och berättade om den nyligen genomförda storövningen i Barentsområdet med 10 000 soldater, varav 7000 kom från andra länder.
-Övningen var mer en manifestation än en operation, för att sända signaler. Allt vi gör är en viktig handling.  

Hur kan ett krig se ut? Enligt arméchefen kommer all hybrid, gråzon, ombud, påverkning och väpnad strid att ske samtidigt:
-Ta Ukraina som exempel. Där skadas dagligen människor i vissa områden, samtidigt som vardagslivet kan pågå i andra delar av landet. Så kommer scenariot att se ut även i Sverige vid krig, med låg- och högintensiva konfliktområden.

Försvarsmakten önskar att öka dagens två brigader till tre. Men kommer ändå inte att kunna finnas över hela landet. Utan måste inrikta sig på högintensiva konfliktzoner. Därför blir återigen civilförsvaret en sådan viktig del i det totala försvaret med sjukvårdstjänst, transporter, korrekt information med mera. Militärregionen har en stor uppgift att utgöra en mellanhand mellan militärt och civilt.

Budskapet om att förstå hoten och i sin egen organisation identifiera vad som är skyddsvärt, återkommer ständigt under försvarskonferensens två dagar:
-Det är något som ni ska göra nu! uppmanade arméchefen.


Ställföreträdande arméchef Fredrik Ståhlberg vill att alla ska förstå hur föränderlig värld vi lever i nu. Foto Kent Norberg.


Hemvärnet är en del av Försvarsmakten med sex timmars inställelsetid vid larm. Verksamheten bygger på frivillighet, vilket ger folkförankring över hela landet. Fokus ligger på olika skyddsobjekt:
-Försvarsmakten ska kunna åka ut till konflikthärdar utan att behöva lämna kvar skyddssoldater. Det sköter hemvärnets soldater, sa Jonas Karlsson, chef för hemvärnets stridsskola.

 • Hemvärnets 40 bataljoner utgör 46 procent av Försvarsmaktens resurser.
 • Vid fjolårets bränder gavs 240 000 timmars stöd till samhället. 

Västerås kommun har kommit långt vad gäller säkerhetsskydd och civilförsvarsarbete. Mikael Ljunggren berättade att resan med säkerhetsskydd var krångligare än vad kommunen trott. Men de hittade en lösning där de "kidnappade" kommunens internkontroll, la ihop det med "Risk och sårbarhetsanalysen" och kokade ner den i säkerhetsskyddet.
-Vad behöver vi? Vad kan vi ta bort? Det är saker att tänka på när man ska planera.
-Stängs exempelvis en avdelning kan man använda den personalen som civilkrigspliktiga, föreslog Ljunggren.

Västerås har upprättat en livsmedelsförsörjningsplan genom att bjuda in alla aktörer. På så vis klarar staden sig längre om de blir avskurna från omvärlden. Även el och nödvattenplan är upprättade samt trygghetspunkter och styr-el på fjärrvärmen till skolor och äldreboenden:
-Rakel kommunikationsapparater är inköpta till alla våra viktiga funktioner/aktörer. Vi jobbar även med underrättelser där vi träffas en gång i månaden och går igenom det som skett i Västerås. Finns det några samband, med det som inträffat? Det kan exempelvis vara klotter som innehåller speciella budskap. Allt från rasistiskt till politiskt.
-Vi har också ha bättre koll på studiebesök och vad som sker under besöken.

Ljunggren sa avslutningsvis i sitt föredrag att Västerås kommun försöker jobba efter samma modell hela tiden oavsett händelse, så att personalen får in vana och slipper fundera hur alla ska agera från gång till gång:
-Totalförsvarseffekten är ju ett samhälle som håller i krig och fred!

 • Karin Börjesson, Regionalt samverkansforum Norrbotten tillika avdelningschef vid Länsstyrelsen lyfte frågan om att införa civilplikt; "i och med att vi kommer att behöva mycket mer resurser".

Försvarspolitiker, med beredningens ordförande Beatrice Ask, i spetsen diskuterade hotbild och totalförsvar. Foto Kent Norberg.  

Konferensen av slutades med totalförsvarspolitisk debatt med partiernas företrädare.
FB (Försvarsberedningen) är i slutfasen av sitt arbete inför försvarsinriktningsbeslutet 2020. Vad är att vänta inom civilt försvar och vad bör offentliga och privata verksamheter planera inför?

 • FB:s ordförande Beatrice Ask (s), kommenterade statsminister Stefan Lövéns då aktuella möte med ryske presidenten Putin:
  -Ha inga illusioner om att mötet med Putin i dag ska ge fast mark, sa hon och gick direkt in på civilförsvarsarbetet:
  -Ska ni i kommunerna sitta och vänta på pengar, då blir inga barn gjorda. Så sätt igång och arbeta med att göra samhället mer stabilt. Det behöver ju inte vara krig vi drabbas av, det kan hända att strömmen försvinner en längre tid och då måse vi vara föreberedda för att klara av det!
 • Mikael Oskarsson (kd) sa att försvarsmakten är för liten och behöver fördubblas. Han menade att det kan inte vara en kampanj utan ska vara ett långsiktigt arbete där minst 2 procent av landets BNP ska gå till försvaret, "som i andra länder":
  -Långsiktighet och pengar, annas blir det "korthus" av allt.

 • Lotta Fornarve (v) konstaterade att det inte var bra att skrota försvaret på 1990-talet, då vi trodde på den eviga freden:
  -Är övertygad om att vi ska fortsätta att bygga försvar och då är det viktigt att bygga ut det civila försvaret.

 • Niklas Karlsson (s), vice ordförande i FB, hävdade att vi inte uppnått miniminivån på totalförsvaret än:
  -Jag tycker inte att BNP ska ligga till grund för vad vi ska ge för pengar till försvaret. Utan det ska avgöras utifrån omvärldsläget. 

 • Daniel Bäckström (c): "Vi inväntar av regeringspartierna tydliga besked och ambition om pengarna för genomförandet av att stärka försvaret. 

 • Mattias Holmqvist, bataljonchef vid AJB (Arméns Jägarbataljon) i Arvidsjaur, deltog i Skövde:
  -Jag har passat på att diskutera den militära utvecklingen i AJB med riksdagspolitikerna. Ser nu fram emot försvarsbeslutet 2020.

  Lyssna på radiointervju "Kapaciteten finns i Arvidsjaur".

Förklaringar:

Hybridkrigföring: Eller sjätte generationens krigföring, är en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.

Gråzonsproblematik: Ett tillstånd mellan fred och krig. Gråzonsproblematik orsakas av ett antal kombinerade antagonistiska aktiviteter som angriparen avser inte ska uppfattas som krigföring.

 


Skriv ut: