Underrättelse om granskningsutlåtande

Publicerat: 2022-05-08

tillhörande Detaljplan för del av Arvidsjaur 6:2 m.fl. 

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 4 april till 25 april 2022. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet, tillsammans med förslag till antagandehandlingar, finns tillgängliga på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Ärendet avses tidigast behandlas av Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden den 8 juni 2022.

Skriv ut: