Underrättelse om granskning - detaljplan för del av Arvidsjaur 6:2 m.fl.

Publicerat: 2022-04-01

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 6:2 m.fl. i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

Planområdet ligger inom Arvidsjaurs samhälle, i anslutning till Norrvägen (riksväg 95) och industriområdet Norrbyn. Planområdet omfattar flertalet fastigheter: Del av Arvidsjaur 6:2 och del av 5:2 samt hela Arvidsjaur 6:39, 6:40 och 5:26.

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området. Detaljplanen avser säkerställa befintlig markanvändning med verksamheter, handel och industri samt skapa förutsättningar för utveckling av denna markanvändning inom planområdet.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Den planerade markanvändningen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse) har upprättats 2022-03-29.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 4 april till 25 april på sidan www.arvidsjaur.se/detaljplaner och i kommunhusets reception.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under granskningstiden 2022-04-04 – 2022-04-25, lämpligen skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 25 april.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Skriv ut: