Kungörelse om samråd för detaljplan Skatan 7

Publicerat: 2022-03-03

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Skatan 7 är under upprättande.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Arvidsjaurs tätort och består av fastigheten Skatan 7. Precis utanför planområde i väst-östlig riktning löper Nygatan och i nord-sydlig riktning löper Västra Skolgatan. Nord och väst om planområdet finns ett större parkområde och i övrigt finns det blandad bebyggelse i form av flerbostadshus i två och fyra våningar.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en flexibel användning av fastigheten Skatan 7 med en kombination av centrum, bostäder och verksamheter. Förslaget är förenligt med befintlig översiktsplan.

Undersökningen kring om planen bedöms leda till betydande miljöpåverkan har upprättats 2022-02-15 och kommunen gör bedömningen att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Undersökningssamrådet med länsstyrelsen utförs inom ramen för plansamrådet.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden, lämpligen skriftligen till:

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur eller till mbhn@arvidsjaur.se senast den 21 mars 2022.

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida under: http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: