Kungörelse om samråd för detaljplan Moskosel 3:53 och för del av 3:10

Publicerat: 2019-10-03

Kungörelse och inbjudan till samrådsmöte

 

Ett förslag till detaljplan för Moskosel 3:53 och del av Moskosel 3:10 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en samlingslokal och servicepunkt med handel, gym, cafe/restaurant, kontor, tillfällig vistelse, bostäder, odling samt laddstationer för elbilar. Detaljplanen ska vara flexibel och skapa möjligheter för en kombination av användningsområden vilket gör att detaljplanen blir hållbar även i framtiden allt eftersom behov kan utvecklas och förändras. Detaljplanen avviker från översiktsplanen. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och den handläggs med så kallat utökat förfarande.

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till samrådsmöte om planen. Inbjudna är fastighetsägare, boende och andra berörda som har ett väsentligt intresse av ärendet.

 

 

Samrådsmötet äger rum den 15 oktober 2019 kl. 18.30

Plats: Spånhålan, Moskosel

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan lämpligen framföra dessa skriftligen under samrådstiden (4 oktober - 26 oktober 2019) till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur eller mejla mbhn@arvidsjaur.se, senast den 26 oktober 2019.

 

Förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception i Arvidsjaur.

 

 

Förvaringsplats:
https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/
Skriv ut: