Kungörelse om samråd, detaljplan för del av Arvidsjaur 6:2 m.fl.

Publicerat: 2022-01-26

Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 6:2 m.fl. i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet ligger inom Arvidsjaurs samhälle, i anslutning till Norrvägen (riksväg 95) och industriområdet Norrbyn. Planområdet omfattar flertalet fastigheter: Del av Arvidsjaur 6:2 och del av 5:2 samt hela Arvidsjaur 6:39, 6:40 och 5:26.

 

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området. Detaljplanen avser säkerställa befintlig markanvändning med verksamheter, handel och industri samt skapa förutsättningar för utveckling av denna markanvändning inom planområdet.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

 

Den planerade markanvändningen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

 

Planen handläggs med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar har upprättats 2022-01-12.

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 2022-01-26 – 2022-02-09, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

933 80 Arvidsjaur

 

eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 9 feb 2022.

 

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i Arvidsjaurs kommunhus. Handlingar kopplat till detta ärende som är ute på samråd finns att nå på hemsida, under Kommunens planarbete (klicka här).

Förvaringsplats:
http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner
Skriv ut: