Kungörelse om samråd - Detaljplan för Larstorps industriområde

Publicerat: 2022-12-13

Ett förslag till detaljplan för Larstorps industriområde i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planområdet är beläget i den östra delen av Arvidsjaurs samhälle och utgör 11 hektar. Planområdet gränsar i sydost till naturmark och i norr till Arvidsjaurs golfbana. Väster om industriområdet passerar riksväg 95.

 

Planförslaget syftar till att utöka kvartersmarken för industriändamål till att även omfatta den kil av parkmark som i dagsläget löper tvärs genom området samt ett mindre område i planområdet norra del. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig markanvändning och att skapa förutsättningar för verksamheter, handel och industri inom området.

 

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

 

Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

 

Planen handläggs med så kallat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar har upprättats 2022-12-02.

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 20221214-20230113, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mbhn@arvidsjaur.se, senast den 13 januari 2023.

 

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i Arvidsjaurs kommunhus. Handlingar finns även på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: