Anslagstavla

Välkommen till Arvidsjaurs kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

 

Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Överklagande
Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om

  • beslutet har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

I överklagandet ska anges

  • vilket beslut som överklagas,
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet,
  • varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849, 971 26 Luleå


 

Anslag

Kungörelse samråd detaljplan Arvidsjaur 5:1 m.fl. - Triangelspår

Publicerat: 2020-03-26
Förvaringsplats: Receptionen på kommunhuset och på https://arvidsjaur.se/triangelspar

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll är justerat

Publicerat: 2020-03-19
Till och med: 2020-04-14
Sammanträdesdatum: 2020-03-18
Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kungörelse flytt av fordon

Publicerat: 2020-02-24
Till och med: 2020-05-31
Förvaringsplats: Samhällsbyggnadskontoret

Underrättelse granskning för detaljplan Moskosel 3:53 och för del av 3:10

Publicerat: 2020-01-16
Förvaringsplats: https://arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/

Kungörelse och inbjudan till samråd om förslaget till översikts- och tillväxtplan

Publicerat: 2019-11-15

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17 är justerat

Publicerat: 2019-06-19
Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Underrättelse om granskning av detaljplan för Trasten 13

Publicerat: 2019-03-05

Underrättelse om granskning

Publicerat: 2019-01-16

Underrättelse om granskning

Publicerat: 2019-01-09
Skriv ut: