Dina rättigheter

Rätta uppgifter
Vi vill, och försöker se till, att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få dem rättade. Du kan också komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

När dina uppgifter rättas så meddelar vi även dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Vill du veta vilka vi lämnat rättelsen till så informerar vi dig om det.

Flytta uppgifter
Om du har lämnat personuppgifter till oss i samband med ett samtycke eller att vi ingått ett avtal, och personuppgifterna behandlas automatiskt i ett datasystem, så har du rätt till dataportabilitet. Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö.

Radera uppgifter
Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån gällande lagstiftning om det är möjligt. Du får information om resultatet av utredningen.

Skulle dina uppgifter komma att raderas så meddelar vi även dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte visar sig omöjligt eller alltför svårt. Vill du veta vilka vi lämnar meddelande till så informerar vi dig om det.

Ta tillbaka ett samtycke
När vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke så har du rätt att ta tillbaka samtycket. Det betyder att vi i fortsättningen inte får använda dina uppgifter. Observera alltså att om du återkallar ditt samtycke så påverkar det bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden. Behandlingen som skett innan samtycket återkallades är fortfarande laglig. Det innebär också att vi inte nödvändigtvis kan radera uppgifterna eftersom vi styrs av regelverket kring allmänna handlingar (se Radera uppgifter).

Påpeka felaktigheter
Du har alltid rätt att kontakta oss om du tror att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Specificera så tydligt som möjligt vad du upplever att vi gör fel.

Invända mot behandling av uppgifter
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen. Du måste specificera vilken behandling du invänder mot. Vi informerar dig om resultatet av utredningen.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Behandlingen för direkt marknadsföring måste då upphöra.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • Om du har bett att dina uppgifter ska rättas så kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som vi utreder din fråga.
  • Om personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär att användningen av uppgifterna begränsas.
  • Om du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling.
  • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.

Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi att meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Vi meddelar även dig innan begränsningen upphör.

Mer information (registerutdrag)
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag om du vill ha mer specifik information om vår behandling av dina personuppgifter. Är du vårdnadshavare till minderåriga kan du också få ta del av uppgifter om dina barn. Ange tydligt vilken information du vill ta del av. Vi besvarar din förfrågan inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag, så får du besked om det.

Skriv ut: