Dataskydd

 

Dataskydd

Hur vi behandlar och skyddar personuppgifter regleras, från och med den 25 maj 2018, av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen. Nedan kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras inom Arvidsjaur kommun.

Varför och med vilket stöd behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna sköta de uppgifter som kommunen är skyldiga att utföra enligt lag eller andra regler. Det kan exempelvis handla om att handlägga ärenden, ge förhandsbedömningar, utreda frågor från enskilda och dokumentera beslut och insatser. Detta gör vi för att kunna ge stöd, hjälp och tillhandahålla en god och säker vård och omsorg. I vissa fall måste vi behandla personuppgifter för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras eller för att uppfylla olika krav som ställs i andra lagar.

När kommunen sköter sådana samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse och när dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna göra vårt jobb sker behandlingen med den lagliga grunden om allmänt intresse. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder. Exempelvis har vi rätt att behandla dina personuppgifter när en lag, förordning eller annan författning kräver det, när personuppgifterna är nödvändiga för myndighetsutövning eller för att vi ska kunna fullfölja ett avtal med dig. Om personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende eller fullfölja våra förpliktelser enligt ett avtal och vi inte kan behandla dina personuppgifter blir följden av detta att ditt ärende inte kan prövas eller avtalet inte kan fullföljas. Under länken ”Dina rättigheter”, i spalten till höger, kan du läsa om hur du invänder mot en personuppgiftsbehandling.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån hämtar vi dem?
Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, personnummer, arbetsförhållanden och vissa känsliga personuppgifter såsom hälsotillstånd om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss, exempelvis genom att fylla i en ansökningsblankett, anmäla en olägenhet, nyttja våra e-tjänster eller genom att ringa eller maila oss. I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Till exempel kan vi få dina personuppgifter genom att vi inhämtar läkarintyg från vården eller folkbokföringsuppgifter från skatteverket. Andra exempel är att ett ärende överförs från en annan kommun eller genom kontakt med olika utförare.

Delar vi med oss av dina uppgifter till någon?
Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, såsom Skatteverket, SCB och Försäkringskassan. I vissa fall kan även privata utförare av kommunal verksamhet få tillgång till dina personuppgifter, till exempel företag som driver gruppbostäder eller HVB-hem. Dessa företag eller myndigheter är då personuppgiftsansvariga för den behandling som de genomför i sin verksamhet. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem eller andra aktörer som endast behandlar dina uppgifter enligt våra riktlinjer (så kallade personuppgiftsbiträden). Personuppgifter lämnas bara över till en annan organisation om det är nödvändigt och om vi har ett lagligt stöd för att få göra det.

Om kommunen eller ett personuppgiftsbiträde överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är vi skyldiga att se till att uppgifterna ges ett tillräckligt skydd i enlighet med dataskyddsförordningens regler.

Hur länge får vi spara dina personuppgifter?
Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas enligt dessa regler och kan behöva sparas för all framtid.

Om det inte finns ett krav på att personuppgifterna ska bevaras, sparas personuppgifterna så länge de är nödvändiga för ditt ärende eller för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Gallringsfristerna, det vill säga hur länge olika dokument sparas innan de gallras bort, anges i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Dina rättigheter
Du har ett flertal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till insyn i behandlingen genom att beställa ett registerutdrag. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter, ta tillbaka ett samtycke, tror att vi behandlat dina personuppgifter fel, vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du förvaltningschefen.

Det är viktigt att veta att en del av dessa rättigheter inte är absoluta. Vissa krav måste vara uppfyllda för att den personuppgiftsansvarige ska tillgodose den registrerades begäran.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Kontaktuppgifter till de olika nämnderna är: länk till https://arvidsjaur.se/sv/kommun/Kontakta-oss1/Kontakta-personal-forvaltningar-och-namnder/

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.


 

Skriv ut: