Styrdokument

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som   dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt.
Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen.
Därför styr politikerna genom styrdokument. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som styr den kommunala verksamheten.
Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Efter en ändring i kommunallagen 2013 ska kommuner ha sina styrdokument   tillgängliga på sin hemsida.

Denna sida kommer att kompletteras fortlöpande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Allmänna bestämmelser ABVA
Ansvarsområden för kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium
Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen
Arbetsordning för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för socialnämnden
Arvidsjaurs digitala agenda
Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden
2019-2022
Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018-2022
Biståndshandläggning i äldreomsorgen (handbok)
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun
Bredbandsstrategi för Arvidsjaurs kommun 
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för socialnämnden
GDPR-handbok för arbetstagare och förtroendevalda hos Arvidsjaurs kommun
GDPR - Anvisningar för chefer
Finanspolicy
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun
Gemensam telefonpolicy SAMSA
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder
Gemensamma planeringsförutsättning 2021-2023
Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp
Handlingsplan - Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun
Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden
Huvudmannens plan för det systematiska kvalitétsarbet inom skolväsendet
Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
IKT-plan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Upphandlingssida med styrdokument
Kostpolicy
LIS-policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom Arvidsjaurs kommun
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Lokal ordningsföreskrift
Personalpolitiskt handlingsprogram
Miljöpolicy och miljömål
Mål- och resursplan 2020 och framåt (budget)
Policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommun
Policy vid försäljning av kommunens egendom
Regelverk för informationssäkerhet
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för intern kontroll
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för lokalt partistöd
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Reglemente för valnämnden
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning
Reglemente för överförmyndaren
Regler för föreningsstöd
Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
Regler för uthyrning av allmänna lokaler
Regler och rutiner med maxtaxa inom förskola och fritidshem
Rengörings- och kontrollfrister enligt LSO
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
Rekryteringspolicy
Riktlinje för tillsyn av extern utförare av personlig assistans enl LSS
Riktlinjer, diskriminering och likabehandling
Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 
Riktlinjer för ansökan till trygghetslägenhet
Riktlinjer för beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Riktlinjer för distansarbete
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel
Riktlinjer för prövning av bisyssla
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa
Riktlinjer för investeringar
Riktlinjer för kommunala feriearbeten/sommarjobb
Riktlinjer för kommunal borgen
Riktlinjer för korthantering
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Kommunstyrelsen
Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan Lex Sarah - Socialnämnden
Riktlinjer för rehabilitering och hälsofrämjande arbete
Riktlinjer för rekrytering och introduktion
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten
Riktlinjer för serveringstillstånd
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark
Riktlinjer mot hot och våld
Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaurs kommuns grundskolor
Rutiner i samband med medarbetares dödsfall
Taxa för renhållning (avfallhantering)
Sotningstaxa 2021
Strategi för användande av vattenregleringsmedel
Taxa för nyttjande av stadsnätet
Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och
tjänseförsäljning enligt LSO och LBE
Taxa för tillsyn enligt tobaksslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa)
Taxa för utskrift och kopiering
Taxor för kostenhetens verksamhet år 2020
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktinshindrade
Tobakspolicy för Arvidsjaurs kommun
Verksamhetsmål för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg
Skriv ut: