Revisionen Arvidsjaurs kommun

Vad gör revisorerna?


Revisorerna har till uppgift att granska att den kommunala verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi kontrollerar att de ekonomiska redovisningar är rättvisande samt att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig.

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i Arvidsjaur aktiebolag.


Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti. Däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Arvidsjaur revisorer biträds av Ernst & Young.
På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om revisionen och dess uppdrag.

Revisionens sammansättning för mandatperioden 2019 -2022:
• Lars Holmqvist, ordförande
• Rikard Lundström, vice ordförande
• Vakant
• Mikael Betsvall
• Jan-Olof Lundmark

                                     
Lars Holmqvist, ordf, Rikard Lundström vice ordf. Mikael Betsvall, Jan-Olof Lundmark, Anna Nilsson.

 

Kontakta Kommunrevisionen
Kontakta gärna oss i kommunrevisionen med synpunkter och förslag
Mejla till revisionen@arvidsjaur.se

Sammanträdesdatum 2019
Normalt genomförs våra möten i kommunhusets lokaler.
Preliminär tidsplan se nedan
• 6 Juni
• 17 juni
• 16 augusti
• 18 oktober
• xx december
• xx April 2020 Revisionsrapport 2019 ges ut

Revisionens granskningar
Varje år genomför revisionen i Arvidsjaurkommun
"Lagstadgade" granskningar
• Granskning av års och delårsredovisning
• Övergripande granskning av våra nämnder
• Övergripande granskning av våra kommunala bolag

Utöver detta genomförs
• Mellan två till fyra fördjupade granskningar i aktuella områden som vi revisorer bestämmer.
Dess områden väljs ut bland annat utifrån synpunkter vi får in från er.
Granskningarna presenteras i en revisionsrapport.

Revisionsplan för 2019
Utöver "lagstadgade" granskningar planerar vi att granska
1. Arvidsjaurs stadsnät
2. Grundskolans omorganisation
3. Kommunens anpassning til ny redovisningslagstiftning
4. Försäljning av kommunens fastigheter

Under länken till höger publicerar vi revisionens granskningar från 2016 och framåt.

 

Skriv ut: