Revisionen Arvidsjaurs kommun

Vad gör revisorerna?


Revisorerna har till uppgift att granska att den kommunala verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi kontrollerar att de ekonomiska redovisningar är rättvisande samt att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i Arvidsjaur aktiebolag.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti. Däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Arvidsjaur revisorer biträds av Ernst & Young.
På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om revisionen och dess uppdrag.

Vår arbetsordning redovisar vi i ett dokument (se relaterade länkar längre ner på sidan.)

Revisionens sammansättning för mandatperioden 2023-2026:
• Lars Holmqvist, ordförande
• Sara Lundberg, vice ordförande
• Rikard Lundström
• Jan-Olof Lundmark
• Anna Nilsson


                                     
Lars Holmqvist       Rikard Lundström      Sara Lundberg        Jan-Olof Lundmark    Anna Nilsson

 

Kontakta Kommunrevisionen
Kontakta gärna oss i kommunrevisionen med synpunkter och förslag
Mejla till revisionen@arvidsjaur.se

Sammanträden
Våra möten sker normalt 5-7 gånger per år i kommunhusets lokaler.

Revisionens granskningar
Varje år genomför revisionen i Arvidsjaurkommun
"Lagstadgade" granskningar
• Granskning av års och delårsredovisning
• Övergripande granskning av våra nämnder
• Övergripande granskning av våra kommunala bolag

Utöver detta genomförs
• Cirka två till fyra fördjupade granskningar i aktuella områden som vi revisorer bestämmer.
Dess områden väljs ut bland annat utifrån synpunkter vi får in från er.

Respektive års granskningar presenteras i en sammanfattande revisionsrapport som ges ut i april nästföljande år

Revisionsplan
För varje verksamhetsår har vi en revisionsplan som grund. I den bestämmer vi bland annat viken ambition, målsättning och inriktning vi har med kommande verksamhetsår

 

Skriv ut: