Medborgarförslag - Ditt sätt att påverka kommunen

Varje dag planerar kommunen för förändringar, stora som små, vilka på ett eller annat sätt påverkar medborgarnas vardag. För kommunen är det viktigt att ha en dialog med medborgarna om hur de vill ha det och ett sätt att påverka är att lämna förslag och synpunkter till kommunen.

Hur avgörs ärenden i kommunen?
Ärenden avgörs på olika nivåer i kommunen beroende på vilken typ av fråga det är. Enkla ärenden har oftast tjänstemän rätt att avgöra och det är det snabbaste sättet att fatta beslut.

Viktigare frågor avgörs av någon av kommunens nämnder, exempelvis försäljning av fast egendom över vissa belopp, läsårstider, bidrag till byar och föreningar, förvaltning av parker och stadsnära skogar etc.

Principiella frågor avgörs av kommunfullmäktige. Dit hör bland annat budget, skattesats, nedläggning av skolor, val till styrelser och nämnder eller besvarande av motioner. Det är kommunallagen, nämndreglementena och nämndernas delegationsbestämmelser som avgör på vilken nivå beslut ska fattas.

Vem kan lämna ett förslag?
Alla som är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun har rätt att lämna förslag. Det innebär att även de som saknar rösträtt, t.ex. barn/ungdomar och personer med utländsk bakgrund, får lämna förslag.

Vad kan förslaget handla om?
Förslag ska avse verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde. Förslag kan dock inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, t.ex. bygglov eller bistånd. Förslag får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Ämnen av olika innehåll får inte tas upp i samma medborgarförslag. Den som vill lämna flera förslag samtidigt bör alltså skriva varje förslag för sig.


Hur lämnar jag mitt förslag?
Förslaget kan sändas via post eller lämnas i kommunhusets reception. Namn, namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Förslaget skall också vara märkt "Medborgarförslag", detta för att underlätta behandlingen av ditt ärende.

När förslaget kommer in till kommunen diarieförs det och blir en offentlig handling. Då avgörs om ditt ärende kan besvaras direkt av någon tjänsteman, nämnd eller om ärendet behöver gå vidare till kommunfullmäktige. Vårt mål är att du ska få ett snabbt svar. Den som lämnat ett medborgarförslag ska meddelas när frågan beretts och ska behandlas av fullmäktige.

Som förslagsställare kan du yttra dig i kommunfullmäktige när förslaget redovisas samt när det slutgiltigt behandlas.


Frågor?
Har du ytterligare frågor är Du välkommen att höra av Dig till oss på nämndskansliet.

  

Skriv ut: