Demokrati


Att människor tillsammans diskuterar och fattar beslut kallas för demokrati.
Vi tycker det kan verka självklart att alla ska få vara med och bestämma i olika frågor i samhället.

Många tar för givet att man får tycka vad man vill. Att få göra sin stämma hörd i diskussioner, i tidningar, radio och TV. Att rösta efter sina egna åsikter.

  • Det finns regler som ska följas av alla.
  • Straffen för dem som bryter mot reglerna ska också vara lika för alla.


Rösträtten, yttrandefriheten och likheten inför lagen är några av demokratins viktigaste beståndsdelar. Demokrati kräver också att folkets vilja respekteras och att majoritetsbeslut följs.

Demokratin behöver hela tiden hållas levande, utvecklas och försvaras genom samtal och samverkan mellan människor. Detta är väldigt viktigt. För slutar vi bry oss upphör demokratin. Demokratin kräver bara en sak av oss - att vi använder den. 

Demokrati är ett stort ord om frihet och mänskliga rättigheter. Det är också ett litet ord om din alldeles vanliga vardag. Demokrati ger dig möjlighet att påverka, vem du än är och varifrån du än kommer. Och demokratin kräver bara en sak av dig - att du använder den.

I vår vardag handlar demokrati också om hur vi är mot varandra. Demokrati är den typ av respekt som bör finnas mellan människor, i familjen, mellan vuxna, barn och vänner. Att lyssna på människorna bredvid och tillåta och respektera andra åsikter än de egna. Den gyllene regeln passar bra in här; "Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. ("Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt.) Man brukar också säga att demokrati betyder folkstyre. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.

Skriv ut: