Diarieförda ärenden 2014


Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2014-09-05   Dnr 00237/2014
Skrivelse angående ändring av Läsplan läsåret 2014/2015 och kommande år

2014-09-01   Dnr 00236/2014
Kulturpristagare år 2014

2014-09-01   Dnr 00235/2014
Ungdomskulturpris år 2014

2014-09-01   Dnr 00234/2014
Ungdomsindrottspris år 2014

2014-09-01   Dnr 00233/2014
Ungdomsledarstipendium år 2014

2014-09-01   Dnr 00232/2014
Delårsbokslut 2014-08-31 - Hela kommunen

2014-09-01   Dnr 00231/2014
Delårsbokslut 2014-08-31 - Kommunstyrelsen

2014-08-28   Dnr 00230/2014
Klagomål beträffande omsorgen för enskild person

2014-08-28   Dnr 00229/2014
Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium

2014-08-27   Dnr 00228/2014
Ansökan om medgivande att överlämna undervisning inom skolväsendet på entreprenad - Utbildningsdepartementet U 2011/4123/GV

2014-08-26   Dnr 00227/2014
Delårsrapport 2013-08-31 - Socialnämnden

2014-08-25   Dnr 00226/2014
Projekt Eramus+ Ung och Aktiv

2014-08-25   Dnr 00225/2014
Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun

2014-08-22   Dnr 00224/2014
Remisspromemoria - En bättre skolstart för alla: Bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)

2014-08-21   Dnr 00223/2014
Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2013

2014-08-20   Dnr 00222/2014
Villkor och kriterier för stipendier gällande examensarbeten - Akademi Norr

2014-08-18   Dnr 00221/2014
Avtal om samverkan inom ANDT- och brottsförebyggande 2014-16

2014-08-18   Dnr 00220/2014
Vård enligt 11 § Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) med omedelbar verställighet enligt 43 § LVM

2014-07-11   Dnr 00219/2014
Remiss - "Så enkelt som möjligt för så många som möjligt" - Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service - SOU 2014:49

2014-07-11   Dnr 00218/2014
Motion - (Skol)maten i Arvidsjaurs kommun

2014-07-11   Dnr 00217/2014
Motion - Projekt

2014-07-11   Dnr 00216/2014
Motion - Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter

2014-07-11   Dnr 00215/2014
Motion - Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen

2014-07-11   Dnr 00214/2014
Motion - Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel

2014-07-11   Dnr 00213/2014
Motion - Relaxavdelningar för kommunens personal

2014-07-11   Dnr 00212/2014
Motion - Genomförande av Torgets dag

2014-07-11   Dnr 00211/2014
Motion - Konkret satsning av badplats kopplat till Nyborgstjärn

2014-07-11   Dnr 00210/2014
Motion - Arvidsjaurs kommun, en miljövänlig kommun inför framtiden

2014-07-10   Dnr 00209/2014
Motion - Förenklade rutiner vid mottagande av motion i fullmäktige

2014-07-10   Dnr 00208/2014
Motion - Fullföljande och genomförande av tidigare motion om infoskylt och klocka vid torget i samarbete med det lokala näringslivet

2014-07-10   Dnr 00207/2014
Slutrapport - Projekt Transit II, Leonardo da Vinci (EU-program)

2014-07-10   Dnr 00206/2014
Import av djurplågeri på tallriken? (Medborgarförslag)

2014-07-10   Dnr 00205/2014
Björkalléer i Glommersträsk (Medborgarförslag)

2014-07-10   Dnr 00204/2014
Underhåll av genomfarter utanför centralorten (Medborgarförslag)

2014-07-10   Dnr 00203/2014
Rekrytering av extern koncernchef / VD AKAB (Medborgarförslag)

2014-07-09   Dnr 00202/2014
Remiss - Betänkandet "Våld i nära relationer" - en folkhälsofråga

2014-07-08   Dnr 00201/2014
Cykelramp vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe (Medborgarförslag)

2014-07-08   Dnr 00200/2014
Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag)

2014-07-08   Dnr 00199/2014
Ärendenummer på inskickade mail till Arvidsjaur kommun (Medborgarförslag)

2014-07-07   Dnr 00198/2014
Stäng av gatubelysningen juni - juli och lägg besparingen på att utveckla ungdomsgården ytterligare (Medborgarförslag)

2014-07-07   Dnr 00197/2014
Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00196/2014
Elljus vid Ringelvallen (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00195/2014
Flytta sopstationen som är placerad i hörnet av Hedgatan och Gamla Landsvägen (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00194/2014
Arvidsjaur ska förklaras som en vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00193/2014
Tillsyn av HVB barn och unga vid Korpen i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-7251/2014 - Inspektionen för vård och omsorg

2014-07-04   Dnr 00192/2014
Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 8.4.2-7252/2014

2014-07-04   Dnr 00191/2014
Bättre sökmotor till kommunens hemsida (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00190/2014
On-linebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag)

2014-07-04   Dnr 00189/2014
Ansökan om partistöd för 2015 - politiska partier

2014-07-02   Dnr 00188/2014
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2013

2014-07-02   Dnr 00187/2014
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun"

2014-07-02   Dnr 00186/2014
Motion - Utredning av hur många husdjur som får hållas per hushåll i tätbebyggt område

2014-07-02   Dnr 00185/2014
Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information

2014-07-02   Dnr 00184/2014
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun"

2014-06-27   Dnr 00183/2014
Revidering av bolagsordningar i kommun- och landstingsägda bolag - Investeringar i Norrbotten AB, Informationsteknik i Norrbotten AB samt Norrbottens Energikontor AB

2014-06-25   Dnr 00182/2014
Yttrande - Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 41-2014:4208

2014-06-25   Dnr 00181/2014
Projektbidrag för genomförande av framtidsvecka i Norrbotten våren 2015 - Naturskyddsföreningen Norrbotten

2014-06-25   Dnr 00180/2014
Bidrag för att motverka krafter som vill försämra villkor och rättigheter för HBTQ-personer - RFSL Pite Älvdal

2014-06-25   Dnr 00179/2014
Uppdrag och målbeskrivning för verksamheterna vid Camp Gielas

2014-06-23   Dnr 00178/2014
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2014

2014-06-18   Dnr 00177/2014
Detaljplan för Gullön 13:1 - Gvellikudden

2014-06-16   Dnr 00176/2014
Fusion av Arvidsjaur Test & Training AB och Arvidsjaurs Flygplatsbolag AB

2014-06-16   Dnr 00175/2014
Borgensavgift för Arvidsjaur Energi AB

2014-06-16   Dnr 00174/2014
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa

2014-06-16   Dnr 00173/2014
Driftbudgetramar 2015 och Långtidsplan 2016-18

2014-06-16   Dnr 00172/2014
Investeringsbudget år 2015 med Långtidsplan 2016-18

2014-06-10   Dnr 00171/2014
Entledigande som ordinarie ledamot samt ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Ulla-Stina Johansson

2014-06-10   Dnr 00170/2014
Bildande av naturreservaten Lillträskberget, Nybruksberget och Åheden

2014-06-09   Dnr 00169/2014
Medfinansiering samt huvudmannaskap för restaureringsåtgärder i flottledsrensade och dikade vattendrag i Norrbottens län

2014-06-09   Dnr 00168/2014
Budget år 2015 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2014-06-09   Dnr 00167/2014
Verksamhetsstöd för år 2015 - Teknikens Hus

2014-06-09   Dnr 00166/2014
Delårsbokslut 2014-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2014-06-09   Dnr 00165/2014
Ansökan om förhöjd omkostnadsersättning med anledning av ökade ränte- och driftskostnader i samband med utbyggnad av bostadsfastighet i Glommersträsk - Farhad Sahandi och Marica Wigenstam

2014-06-05   Dnr 00164/2014
Ansökan om servering till allmänheten - Wilderness Life in Arvidsjaur AB

2014-06-05   Dnr 00163/2014
Ansökan om servering till allmänheten - Rolle's Krog AB

2014-06-05   Dnr 00162/2014
Investeringsbudget år 2014 - Socialnämnden

2014-06-05   Dnr 00161/2014
Utredning om inrättande av rationellt vård- och omsorgsboende

2014-06-03   Dnr 00160/2014
Lekplats vid kåtan, Nyborgstjärn

2014-06-03   Dnr 00159/2014
Medfinansiering projekt Actic Arc

2014-06-03   Dnr 00158/2014
Organisation inom kommunstyrelsens område - ekonomikontor m.fl.

2014-05-30   Dnr 00157/2014
Remiss - Regional strategi för hållbar mineralutvinning i Västerbottens och Norrbottens län till - 2025

2014-05-20   Dnr 00156/2014
Bidrag till inköp av utrustning till friidrott

2014-05-19   Dnr 00155/2014
Ansökan om vård enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2014-05-19   Dnr 00154/2014
Ansökan om vård enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2014-05-19   Dnr 00153/2014
Ansökan om vård enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU

2014-05-19   Dnr 00152/2014
Ansökan om vård enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2014-05-19   Dnr 00151/2014
Ansökan om vård enligt 2 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU

2014-05-19   Dnr 00150/2014
Utdelning av pengar från kommunstyrelsens fonder 2014 - Stiftelsen Gunhild Stivalls fond för unga musiker, Stiftelsen Rolf steinvalls fond för unga musiker

2014-05-19   Dnr 00149/2014
Delårsbokslut 2014-04-30 - Hela kommunen

2014-05-19   Dnr 00148/2014
Delårsbokslut 2014-04-30 - Kommunstyrelsen

2014-05-19   Dnr 00147/2014
Kulturstipendium år 2014

2014-05-15   Dnr 00146/2014
Ekonomiskt stöd till Arvidsjaurs Hembygdsmuséum

2014-05-15   Dnr 00145/2014
Ekonomiskt stöd till Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

2014-05-15   Dnr 00144/2014
Ekonomiskt stöd till Moskosels Rallarförening

2014-05-14   Dnr 00143/2014
Ekonomiskt stöd till investering av portabel teknik för utbildning i Samegården Arvas

2014-05-14   Dnr 00142/2014
Skrivelse angående nollintag på FTSNOVOR (snöfordonslinjen)

2014-05-14   Dnr 00141/2014
Internbudget 2015 samt långtidsplan t o m 2018 - Barn- och utbildningsnämnden

2014-05-14   Dnr 00140/2014
Indragning av Stipendium - B-körkort från och med läsåret 2014/2015 för elever i åk 1

2014-05-14   Dnr 00139/2014
Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år (2014)

2014-05-14   Dnr 00138/2014
Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

2014-05-12   Dnr 00137/2014
Systematisk arbetssätt - Äldres behov i centrum (ÄBIC)

2014-05-12   Dnr 00136/2014
Delårsbokslut 2014-04-30 - Socialnämnden

2014-05-12   Dnr 00135/2014
Bevarande och utveckling av kulturmiljöer i Arvidsjaurs kommun - Omfördelning av pengar 

2014-05-12   Dnr 00134/2014
Bostadsanpassningsbidrag år 2014

2014-04-30   Dnr 00133/2014
Yttrande - Ansökan om nybyggnad av förråd - Frostab AB

2014-04-30   Dnr 00132/2014
Laglighetsprövning (överklagan) enligt kommunallagen om ordförandens ev. vägran att ta ledamots förslag under proposition

2014-04-30   Dnr 00131/2014
Yttrande - Ekopark Piteälven, Arvidsjaurs kommun

2014-04-30   Dnr 00130/2014
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun 2014-

2014-04-30   Dnr 00129/2014
Slamtömning i egen regi av kommunala brunnar och reningsverk

2014-04-29   Dnr 00128/2014
Internbudget 2015 - Socialnämnden

2014-04-29   Dnr 00127/2014
Ansökan om bistånd till webbaserad behandling mot spelberoende

2014-04-25   Dnr 00126/2014
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige i Jokkmokk 24 april

2014-04-25   Dnr 00125/2014
Fusionering av Lappland Aviation Academy AB

2014-04-25   Dnr 00124/2014
Redovisning av motioner år 2013

2014-04-25   Dnr 00123/2014
Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens bolag

2014-04-25   Dnr 00122/2014
Motion - Strålningsmätning med anledning av telemast vid Ringelskolan

2014-04-25   Dnr 00121/2014
Motion - Försäljning av Camp Gielas och Prästberget 

2014-04-25   Dnr 00120/2014
Motion - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan

2014-04-22   Dnr 00119/2014
Bildande av gemensamt lokalt utvecklingsområde (Leader) - Akademi Norr

2014-04-16   Dnr 00118/2014
Kostpolicy

2014-04-15   Dnr 00117/2014
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2013

2014-04-15   Dnr 00116/2014
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 - Socialnämnden

2014-04-14   Dnr 00115/2014
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013

2014-04-14   Dnr 00114/2014
Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden

2014-04-14   Dnr 00113/2014
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden

2014-04-14   Dnr 00112/2014
Internkontrollplan för 2014 - Socialnämnden

2014-04-09   Dnr 00111/2014
Årsredovisningar och granskningsrapporter 2013 för kommunens bolag

2014-04-09   Dnr 00110/2014
Revisionsrapport - Granskning av kommunala kontokort

2014-04-09   Dnr 00109/2014
Revisionsrapport - Tillväxt

2014-04-09   Dnr 00108/2014
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2013

2014-04-07   Dnr 00107/2014
Tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur

2014-04-04   Dnr 00106/2014
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2014

2014-04-04   Dnr 00105/2014
Ansökan om skydd för grundvattentäkt - Arvidsjaur Flygplats AB

2014-03-27   Dnr 00104/2014
Ändring av bolagsordningar för kommunens bolag (skrivelse från centerpartiet)

2014-03-27   Dnr 00103/2014
Avveckling av Arvidsjaur Test & Training AB (skrivelse från centerpartiet)

2014-03-27   Dnr 00102/2014
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur

2014-03-25   Dnr 00101/2014
Fullföljande av konsultuppdrag KPMG (Medborgarförslag)

2014-03-25   Dnr 00100/2014
Policy - Inga kommunpolitiska uppdrag till kommunens anställda (Medborgarförslag)

2014-03-25   Dnr 00099/2014
Ekonomi / Skatter / Kostnader (Medborgarförslag)

2014-03-25   Dnr 00098/2014
Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur (Medborgarförslag)

2014-03-24   Dnr 00097/2014
Ombudgetering av investeringar 2013/2014

2014-03-24   Dnr 00096/2014
Detaljplan för Båthusviken

2014-03-24   Dnr 00095/2014
Ansökan om årligt stöd - Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening

2014-03-24   Dnr 00094/2014
Entledigande som ersättare i Socialnämnden - Elisabeth Backman (s)

2014-03-24   Dnr 00093/2014
Nedläggning av tennisplan i Auktsjaur

2014-03-19   Dnr 00092/2014
Revisionsrapport - Målstyrning inom socialtjänsten

2014-03-19   Dnr 00091/2014
Ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest

2014-03-18   Dnr 00090/2014
Anmälan om Klagomål om bristande omsorg vid vård- och omsorgsboende, Arvidsjaurs kommun - Inspektionen för vård och omsorg

2014-03-18   Dnr 00089/2014
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014- 2

2014-03-18   Dnr 00088/2014
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014- 2

2014-03-18   Dnr 00087/2014
Revisionsrapport - Reglemente för intern kontroll, uppföljande granskning

2014-03-17   Dnr 00086/2014
Anmälan om kränkande behandling vid Ringelskolan i Arvidsjaurs kommun, Dnr 45-2014:1548

2014-03-14   Dnr 00085/2014
Detaljplan för del av Yrkesskolan 1 - Sandbacka

2014-03-13   Dnr 00084/2014
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2013 (VA, Avfall, Stadsnät och Camp Gielas)

2014-03-13   Dnr 00083/2014
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2014 - Företagarna i Arvidsjaur

2014-03-13   Dnr 00082/2014
Försäljning av fastigheten Kråkan 3, (f.d. Brandstation)

2014-03-13   Dnr 00081/2014
Försäljning av fastigheten Slalomåkaren 2,3 (Åkerbäret)

2014-03-13   Dnr 00080/2014
Förfallen fastighet i Moskosel

2014-03-12   Dnr 00079/2014
Teckningsrätt för kommunen

2014-03-12   Dnr 00078/2014
Verksamhetsuppföljning 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2014-03-12   Dnr 00077/2014
Skolchefens/barn- och utbildningsnämndens ordföranderapport år 2014

2014-03-12   Dnr 00076/2014
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål

2014-03-03   Dnr 00075/2014
Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen (presidium)

2014-03-03   Dnr 00074/2014
Interpellationer och enkla frågor år 2014

2014-03-03   Dnr 00073/2014
Motion - Två av årets fullmäktigesammanträden ska förläggas på en söndag

2014-03-03   Dnr 00072/2014
Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän

2014-03-03   Dnr 00071/2014
Motion - En landsbygdsvision 2020 för en hållbar och landsbygdssäkrad kommun

2014-03-03   Dnr 00070/2014
Motion - Omorganisering av näringslivs- och utvecklingsfrågor

2014-02-27   Dnr 00069/2014
Redovisning av osäker fordran

2014-02-27   Dnr 00068/2014
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2014-02-26   Dnr 00067/2014
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2014-02-26   Dnr 00066/2014
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2014-02-26   Dnr 00065/2014
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2014-02-26   Dnr 00064/2014
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2014-02-26   Dnr 00063/2014
Rapport från socialnämndens ordförande/socialchefen år 2014

2014-02-26   Dnr 00062/2014
Årsredovisning år 2013 - Personligt ombud

2014-02-26   Dnr 00061/2014
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Exclusive Car Events AB

2014-02-21   Dnr 00060/2014
Timplan för grundsärskolan läsrået 2014/2015

2014-02-21   Dnr 00059/2014
Arbetsmiljöuppföljning inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 2013

2014-02-21   Dnr 00058/2014
Rutiner vid mottagande av elev från kommunen samt mottagande av elev från annan kommun till grundsärskola och gymnasiesärskola i Arvidsjaurs kommun

2014-02-19   Dnr 00057/2014
Bidrag till el- och uppvärmningskostnader för isladan i Glommersträsk

2014-02-19   Dnr 00056/2014
Översyn av driftsbidrag till tennisplaner och skidspår i byarna

2014-02-19   Dnr 00055/2014
Försäljning av fastigheten Moskosel 3:52 (Klockarbackeskolan inkl. sporthall)

2014-02-19   Dnr 00054/2014
Bokslut och årsredovisning år 2013 (hela kommunen)

2014-02-19   Dnr 00053/2014
Bokslut år 2013 - Kommunstyrelsen

2014-02-18   Dnr 00052/2014
Regeringsbeslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden

2014-02-18   Dnr 00051/2014
Ansökan om stöd för anställning av sommarguider - Glommersträsk hembygdsförening

2014-02-18   Dnr 00050/2014
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbad år 2014

2014-02-18   Dnr 00049/2014
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Arvidsjaurs kommun

2014-02-18   Dnr 00048/2014
Lokala föreskrifter för torghandel (torgstadga) i Arvidsjaurs kommun

2014-02-17   Dnr 00047/2014
Medverkan i projektet "Testbädd - personcentrerad närsjukvård"

2014-02-13   Dnr 00046/2014
Måluppfyllelse Fridhemsskolan läsåret 2013/2014

2014-02-13   Dnr 00045/2014
Utdelning av pengar från Oskar Nilssons fond år 2014

2014-02-12   Dnr 00044/2014
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun

2014-02-12   Dnr 00043/2014
Arvode till ordföranden för kurser och konferenser

2014-02-12   Dnr 00042/2014
Bokslut år 2013 - Barn- och utbildningsnämnden

2014-02-12   Dnr 00041/2014
Skrivelse om personalsituationen på Tallbacka/Ringelskolan

2014-02-12   Dnr 00040/2014
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev i Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 41-2014:479

2014-02-12   Dnr 00039/2014
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 2014

2014-02-11   Dnr 00038/2014
Entledigande som lekmannarevisor - Ingemar Nyström

2014-02-11   Dnr 00037/2014
Trygghet, service och delaktighet i hemmen genom digital teknik (eHälsa)

2014-02-10   Dnr 00036/2014
Revisionsrapport - Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser

2014-02-10   Dnr 00035/2014
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2014-2015

2014-02-07   Dnr 00034/2014
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

2014-02-07   Dnr 00033/2014
Antal ledamöter i kommunfullmäktige

2014-02-07   Dnr 00032/2014
Stipendier och reseersättningar för genomförda examensarbeten år 2014 - Akademi Norr

2014-02-07   Dnr 00031/2014
Riktlinjer för kommunal borgen - tolkning av Kf's beslut 2011-04-11 § 52

2014-02-07   Dnr 00030/2014
Investering av nya brandlarm vid Fridhemsskolan, Sandbackaskolan och Medborgarhuset

2014-02-06   Dnr 00029/2014
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2014-02-06   Dnr 00028/2014
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014

2014-02-06   Dnr 00027/2014
Överklagan av bidragsbeslut angående enskilda vägar

2014-02-04   Dnr 00026/2014
Verksamhetsuppföljning / Information - Socialnämnden 2014

2014-01-30   Dnr 00025/2014
Bidrag till föreningar år 2014 - Föreningsstöd

2014-01-30   Dnr 00024/2014
Bokslut/Årsredovisning år 2013 - Socialnämnden

2014-01-30   Dnr 00023/2014
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2013 samt plan för arbetsmiljöarbete 2014

2014-01-28   Dnr 00022/2014
Omfördelning av internbudget 2014 - Socialnämnden

2014-01-28   Dnr 00021/2014
Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi socialtjänst) Norrbotten - Kommunförbundet Norrbotten

2014-01-28   Dnr 00020/2014
Årsredovisning 2013 för kommunens förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2014-01-28   Dnr 00019/2014
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2014-01-27   Dnr 00018/2014
Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi skola) Norrbotten - Kommunförbundet Norrbotten

2014-01-27   Dnr 00017/2014
Verksamhetsuppföljning / Information 2014 - Kommunstyrelsen

2014-01-23   Dnr 00016/2014
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2014-2018

2014-01-22   Dnr 00015/2014
Medfinansiering av projekt Regionalt samverkansforum för samarbete med Försvarsmakten

2014-01-22   Dnr 00014/2014
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014- 1

2014-01-22   Dnr 00013/2014
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014- 1

2014-01-21   Dnr 00012/2014
Beslut tagna av valnämnden med anledning av Eu-val, riksdags-, kommunal- och landstingsval 2014

2014-01-14   Dnr 00011/2014
Ansökan om bidrag till ungdomsprojektet Älvsby Konstkollo - Älvsby folkhögskola

2014-01-14   Dnr 00010/2014
Entledigande som ersättare i Arvidsjaurhem AB - Irene Ögren (s)

2014-01-10   Dnr 00009/2014
Tillsyn av HVB barn och unga enligt 13 kap 1 § SoL vid Korpen HVB i Arvidsjaurs kommun - Dnr 9.1-29462/2012

2014-01-08   Dnr 00008/2014
Lokal lönebildning år 2014

2014-01-08   Dnr 00007/2014
Förvaltningsområde för samiska språket år 2014

2014-01-08   Dnr 00006/2014
Begäran om anpassning av föreningslokaler på Medborgarhuset - Pensionärs- och handikapporganisationer i Arvidsjaurs kommun

2014-01-07   Dnr 00005/2014
Avtal med föreningar/AFS gällande drift av fritidsanläggningar

2014-01-07   Dnr 00004/2014
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

2014-01-07   Dnr 00003/2014
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2014

2014-01-07   Dnr 00002/2014
Kommunchefens rapport år 2014

2014-01-07   Dnr 00001/2014
Medborgarförslag år 2014

 

Skriv ut: