Diarieförda ärenden 2013


Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2013-12-20   Dnr 00320/2013
Avsiktsförklaring - Samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet (LTU)

2013-12-18   Dnr 00319/2013
Remiss - Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75)

2013-12-18   Dnr 00318/2013
Utlottning av pengar som incitament för mantalsskrivning i kommunen (Medborgarförslag)

2013-12-18   Dnr 00317/2013
Policy om svarstid för e-post och telefonsamtal till kommunen (Medborgarförslag)

2013-12-18   Dnr 00316/2013
Rätt för kommunens vårdtagare att vistas i dagsljus varje dag (Medborgarförslag)

2013-12-17   Dnr 00315/2013
Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut 2009-02-23 § 11 - Kommunal borgen för Arvidsjaurhem AB

2013-12-17   Dnr 00314/2013
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2014

2013-12-10   Dnr 00313/2013
Sommaröppen verksamhet - förskola

2013-12-04   Dnr 00312/2013
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2013/2014 - Arvidsjaur snöskoterförening, Vithattens Skoterklubb, Moskosels snöskoterförening

2013-12-02   Dnr 00311/2013
Utdelning av pengar från socialnämndens fonder 2013 (Svea Karlsson, Arken)

2013-12-02   Dnr 00310/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00309/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00308/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00307/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00306/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00305/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00304/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00303/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00302/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-12-02   Dnr 00301/2013
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2013-11-28   Dnr 00300/2013
Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut

2013-11-28   Dnr 00299/2013
Motion - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd

2013-11-27   Dnr 00298/2013
Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar

2013-11-27   Dnr 00297/2013
Budgetäskande för år 2014 - Revisorerna

2013-11-26   Dnr 00296/2013
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Anne Sandman

2013-11-26   Dnr 00295/2013
Skrivelse om drift av Vittjåkks skidanläggningen säsongen 2013/2014 - Arvidsjaurs Föreningssamverkan (AFS)

2013-11-26   Dnr 00294/2013
Verksamhetsbidrag år 2014 - Folkrörelsernas Arkiv i Norrbotten

2013-11-25   Dnr 00293/2013
Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut - Inspektionen för vård och omsorg

2013-11-20   Dnr 00292/2013
Entledigande av samtliga politiska uppdrag - Jerry Johansson

2013-11-20   Dnr 00291/2013
Revisionsrapport - Målstyrning inom socialtjänsten

2013-11-19   Dnr 00290/2013
Avgifter - Kulturskola

2013-11-13   Dnr 00289/2013
Driftsbidrag år 2013 och 2014 - Arvidsjaur Flygplats AB

2013-11-13   Dnr 00288/2013
Kommunstyrelsens prioriteringar för folkhälsoarbetet år 2014

2013-11-12   Dnr 00287/2013
Yttrande gällande revidering av riksintresseområden för vindbruk i Norrbottens län

2013-11-08   Dnr 00286/2013
Nedläggning av boendeplatser på vård och omsorgsboendet Borgargården

2013-11-07   Dnr 00285/2013
Arbetsordning - förvaltningsområde för samiska språket

2013-11-05   Dnr 00284/2013
Utökade intervaller i sophämtningen, hämtning var fjärde vecka (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00283/2013
Rätt för kommunens vårdtagare att vistas i dagsljus varje dag (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00282/2013
Nya kyrkogårdens undergång - viadukt alternativt kulvert vid nya kyrkogården (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00281/2013
Förbud mot vindkraftverk i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00280/2013
Uppröjning av Nasaleden (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00279/2013
Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00278/2013
Minskning av partistöd (Medborgarförslag)

2013-11-05   Dnr 00277/2013
Riktlinjer för serveringstillstånd

2013-11-05   Dnr 00276/2013
Timplan för grundskolan

2013-11-05   Dnr 00275/2013
Revisionsrapport - Granskning av Sandbackaskolan

2013-11-05   Dnr 00274/2013
Internbudget år 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-11-05   Dnr 00273/2013
Sammanträdesplan år 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-11-05   Dnr 00272/2013
Läsplan läsåret 2014/2015 - Grundskola och gymnasieskola

2013-11-05   Dnr 00271/2013
Internbudget 2014 - Socialnämnden

2013-11-05   Dnr 00270/2013
Sammanträdesplan år 2014 - Socialnämnden

2013-11-04   Dnr 00269/2013
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning -- Extra pensionsinlösen

2013-11-04   Dnr 00268/2013
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)

2013-11-04   Dnr 00267/2013
Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen (Handbok)

2013-11-01   Dnr 00266/2013
Remiss - Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad färdtjänsthantering i länet

2013-11-01   Dnr 00265/2013
Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad färdtjänsthantering i länet

2013-11-01   Dnr 00264/2013
Remiss - Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013

2013-11-01   Dnr 00263/2013
Remiss - Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013

2013-11-01   Dnr 00262/2013
Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013

2013-11-01   Dnr 00261/2013
Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi) Norrbotten - Kommunförbundet Norrbotten

2013-11-01   Dnr 00260/2013
Budget år 2014 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2013-11-01   Dnr 00259/2013
Bildande av naturreservatet Mörtträskheden i Arvidsjaurs kommun

2013-10-31   Dnr 00258/2013
Sammanträdesplan 2014 - Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt utskott

2013-10-31   Dnr 00257/2013
Revisionsrapport - Granskning av Sandbackaskolan

2013-10-31   Dnr 00256/2013
Investeringsbudget år 2014 - (hela kommunen)

2013-10-31   Dnr 00255/2013
Internbudget år 2014 - Kommunstyrelsen

2013-10-31   Dnr 00254/2013
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2013-08-31

2013-10-29   Dnr 00253/2013
Reducering av medlemsavgift till Kommunförbundet Norrbotten avseende MediaCenter

2013-10-28   Dnr 00252/2013
Rapport från analys av Arvidsjaurs kommuns ekonomi med anledning av årsredovisnngens resultat år 2012

2013-10-28   Dnr 00251/2013
Försäljning av fastigheten Akkavare 1:12 och 1:13

2013-10-15   Dnr 00250/2013
Översyn av kostnader för och nyttjande av sporthall i Moskosel

2013-10-15   Dnr 00249/2013
Åtgärdsplan för budget i balans - kommunstyrelsen

2013-10-11   Dnr 00248/2013
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Elin Nordfeldt

2013-10-11   Dnr 00247/2013
Fördelning av lokalkostnader mellan nämnder år 2014 (Internhyra)

2013-10-11   Dnr 00246/2013
Medfinansiering av projekt "Swedish Lapland 2014 - från ord till handling"

2013-10-10   Dnr 00245/2013
Handlingsplan med aktivitetsplan 2013 - Bättre liv för sjuka äldre

2013-10-10   Dnr 00244/2013
Utdebitering av kommunalskatt år 2014

2013-10-09   Dnr 00243/2013
Tjänsteman i beredskap, TIB, inom kommunernas räddningsregion SAMLAS (Sorsele, Arvidsjaur , Malå, Lycksele, Arjeplog och Storuman)

2013-10-07   Dnr 00242/2013
Skrivelse angående uteblivna lektioner mm vid Fridhemsskolan

2013-10-07   Dnr 00241/2013
Programutbud läsåret 2014/2015 vid Sandbackaskolan

2013-10-07   Dnr 00240/2013
Tilläggsäskande - Investeringsbudget 2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-10-04   Dnr 00239/2013
Köp av fastigheten Moskosel 3:57

2013-10-04   Dnr 00238/2013
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2013-10-03   Dnr 00237/2013
Remiss - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)

2013-10-03   Dnr 00236/2013
Remiss - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

2013-10-03   Dnr 00235/2013
Detaljplan för Spindeln 6 m.fl.

2013-10-03   Dnr 00234/2013
Hålhyror för lokaler på flygplatsen med anledning av flygskolans avveckling

2013-10-03   Dnr 00233/2013
Stipendium för körkortsundervisning till ungdomar (16-20 år) inskrivna hos arbetsmarknadsenheten

2013-10-02   Dnr 00232/2013
Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län, 2013-2016

2013-10-01   Dnr 00231/2013
Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvårdskostnader 

2013-09-25   Dnr 00230/2013
Taxa för liftkort vid Prästberget och Vittjåkk

2013-09-25   Dnr 00229/2013
Vindkraftspolicy för Arvidsjaurs kommun

2013-09-16   Dnr 00228/2013
Deltagande i projektet "Samverkan mot våld" (Våld i nära relationer)

2013-09-16   Dnr 00227/2013
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen och personal- och arbetsutskottet samt ordinarie ledamot i fritids- och kulturutskottet - Monika Olsson

2013-09-12   Dnr 00226/2013
Begäran om dränering vid kommunal vattenledig fastigheten Lauker 1:38

2013-09-12   Dnr 00225/2013
Delårsbokslut 2013-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-09-11   Dnr 00224/2013
Kulturpristagare år 2013

2013-09-11   Dnr 00223/2013
Ungdomskulturpris år 2013

2013-09-11   Dnr 00222/2013
Ungdomsindrottspris år 2013

2013-09-11   Dnr 00221/2013
Ungomsledarstipendium år 2013

2013-09-11   Dnr 00220/2013
Delårsbokslut 2013-08-31 - Socialnämnden

2013-09-11   Dnr 00219/2013
Trygg hemgång

2013-09-11   Dnr 00218/2013
Delårsbokslut 2013-08-31 - Hela kommunen

2013-09-11   Dnr 00217/2013
Delårsbokslut 2013-08-31 - Kommunstyrelsen

2013-09-11   Dnr 00216/2013
Remiss - Norrbottens kulturplan 2014-2015

2013-09-09   Dnr 00215/2013
Reducering av medlemsavgift till Kommunförbundet Norrbotten (MediaCenter)

2013-09-06   Dnr 00214/2013
Projektbidrag för genomförande av framtidsvecka i Norrbotten våren 2014 - Naturskyddsföreningen Norrbotten

2013-09-05   Dnr 00213/2013
Medfinansiering av utvecklingsprojekt för Träindustrin TräIN+ och TräIN 2.5

2013-09-04   Dnr 00212/2013
CEMR Jämställdhetsdeklaration (Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

2013-09-04   Dnr 00211/2013
Överklagan av kommunfullmäktiges beslut § 95 2013 - Grundavgift för sopor och fritidshus

2013-09-04   Dnr 00210/2013
IKT- plan (Informations- och kommunikationsteknologi) för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2013-09-03   Dnr 00209/2013
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2013-09-03   Dnr 00208/2013
Förstudie för utvecklat samarbete inom Skellefteåregionen (Trekom Norr)

2013-09-02   Dnr 00207/2013
Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län, 2013-2016

2013-09-02   Dnr 00206/2013
Entledigande som vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden - Patrik Åman

2013-09-02   Dnr 00205/2013
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 2013

2013-09-02   Dnr 00204/2013
Skrivelse med anledning av det hotade laxbeståndet i Åby älv

2013-09-02   Dnr 00203/2013
Investeringsbudget år 2014 - Socialnämnden

2013-09-02   Dnr 00202/2013
Indragning av habiliteringsersättning

2013-08-29   Dnr 00201/2013
Inspektion vid HVB-hemmen Korpen och Kråkan - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Dnr 8.4.2-34819/2013, 8.4.2-34817/2013, 8.4.2-8951/2013 och 8.4.2-8952/2013

2013-08-28   Dnr 00200/2013
Medfinansiering av North Sweden European Office 2014 och framåt

2013-08-28   Dnr 00199/2013
Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktinsnedsättning mellan kommuner och landsting i Norrbottens län, 2013-2016

2013-08-28   Dnr 00198/2013
Skrivelse om kommunens skyldighet att bistå personer inom LSS med personal vid sjukhusvistelse

2013-08-28   Dnr 00197/2013
Partnership Agreement between the Municipality of Arvidsjaur and the United Republic of Tanzania

2013-08-27   Dnr 00196/2013
Leveransavgtal elkraft - E.ON (EON) Försäljning AB Sverige

2013-08-26   Dnr 00195/2013
Handlingsplan med aktivitetsplan 2013 - Bättre liv för sjuka äldre

2013-08-23   Dnr 00194/2013
Remiss - Delbetänkandet "Effektivare bredbandsstöd"

2013-08-19   Dnr 00193/2013
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot/vice ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB - JanÅge Mikalsen

2013-08-19   Dnr 00192/2013
Entledigande som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

2013-07-15   Dnr 00191/2013
Remiss - Trafikverkets Flygutredning 2015-2019

2013-07-12   Dnr 00190/2013
Punktinsats för mottagning / kommunplacering av personer (flyktingar) som är färdigintegrerade

2013-07-12   Dnr 00189/2013
Dom - Överklagande om rätt att ta del av allmän handling angående upphandling drift och underhåll av vägbelysning

2013-07-12   Dnr 00188/2013
Ansvarsfrihet för år 2012 - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

2013-07-11   Dnr 00187/2013
Anmälan om händelse med våld/hot om våld vid socialkontoret - Arbetsmiljöverket, INL 2013/25473

2013-07-09   Dnr 00186/2013
Samordning av vård inom kommunen (Medborgarförslag)

2013-07-09   Dnr 00185/2013
Omfördelning av verksamhet inom AKAB's dotterbolag (Medborgarförslag)

2013-07-09   Dnr 00184/2013
Pedagogiskt stöd till dagligen busspendlande elever Moskosel-Arvidsjaur (Medborgarförslag)

2013-07-05   Dnr 00183/2013
Motion - Ändring av plan för utveckling av Nyborgstjärn

2013-07-05   Dnr 00182/2013
Motion - Politiska möten på kvällstid

2013-07-05   Dnr 00181/2013
Motion - Enklare medborgardialoger

2013-07-05   Dnr 00180/2013
Motion - Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur - Jörn

2013-07-05   Dnr 00179/2013
Motion - Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel

2013-06-24   Dnr 00178/2013
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2012

2013-06-18   Dnr 00177/2013
Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun

213-06-12   Dnr 00172/2013
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2013-06-12   Dnr 00173/2013
Teckningsrätt för kommunen

2013-06-12   Dnr 00174/2013
Anställning av kommunchef

2013-06-12   Dnr 00175/2013
Förskola/omsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag)

2013-06-12   Dnr 00176/2013
Ändring av turlista för busslinje 131 - Björklund- Storberg- Arvidsjaur

2013-06-11   Dnr 00170/2013
Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården

2013-06-11   Dnr 00171/2013
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB - Eva Granlund

2013-06-05   Dnr 00166/2013
Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-06-05   Dnr 00167/2013
Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden

2013-06-05   Dnr 00168/2013
Avtal avseende miljösanering vid fd Lidströms såg i Moskosel

2013-06-05   Dnr 00169/2013
Rambeslut om upplåning 2013

2013-06-04   Dnr 00164/2013
Verksamhetsuppföljning 2013 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-06-04   Dnr 00165/2013
Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft

2013-06-03   Dnr 00160/2013
Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12

2013-06-03   Dnr 00163/2013
Interkommunal samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola / fritidsgård

2013-05-31   Dnr 00158/2013
Överklagan - Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunstyrelsens beslut 2013-04-19 § 117 - Initiering av ärende, enhetliga valstugor, Mål 1055-13

2013-05-31   Dnr 00159/2013
Överklagan - Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 36 - Medborgarförslag, översyn av kommunens IT-organisation, Mål 824-13

2013-05-30   Dnr 00157/2013
Rapport från socialnämndens ordförande/socialchefen år 2013

2013-05-28   Dnr 00153/2013
Verksamhetsuppföljning - Socialnämnden 2013

2013-05-28   Dnr 00154/2013
Kultur- och fritidschefens rapport år 2013

2013-05-28   Dnr 00155/2013
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa

2013-05-28   Dnr 00156/2013
Utdelning av stipendium år 2013 ur stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker

2013-05-24   Dnr 00152/2013
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2012

2013-05-23   Dnr 00151/2013
Remiss - Europeiska kommunssionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

2013-05-22   Dnr 00148/2013
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2013/2014

2013-05-22   Dnr 00149/2013
Verksamhetsstöd för år 2014 - Teknikens Hus

2013-05-22   Dnr 00150/2013
Driftbidrag till Hålbergs byastuga

2013-05-21   Dnr 00147/2013
Bidrag till kvinnojourens verksamhetsåren 2013 och 2014

2013-05-20   Dnr 00145/2013
Kommunens informationsansvar för ungdomar 16-20 år - 2013

2013-05-20   Dnr 00146/2013
Överklagande av kommunstyrelsens beslut 2013-04-29 § 117 - Initiering av ärende om enhetliga valstugor

2013-05-17   Dnr 00138/2013
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2012

2013-05-17   Dnr 00139/2013
Återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - Stalo Krog

2013-05-17   Dnr 00140/2013
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Café Grace

2013-05-17   Dnr 00141/2013
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten i slutna sällskap - Lapland Lodge

2013-05-17   Dnr 00142/2013
Matdistribution till äldre i Glommersträsk och Moskosel

2013-05-17   Dnr 00143/2013
Utdelning av stipendium år 2013 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2013-05-17   Dnr 00144/2013
Avskrivning av fordran

2013-05-16   Dnr 00137/2013
Yttrande - Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Fridhemsskolan och tidigare vid Ringelskolan i Arvidsjaurs kommun

2013-05-13   Dnr 00133/2013
Åtgärdsplan med anledning av resultat KKiK/medborgarundersökning - Socialnämnden

2013-05-13   Dnr 00134/2013
Interkommunal samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola /

2013-05-13   Dnr 00135/2013
Ansökan om bidrag till stödtelefon 116 111 - BRIS

2013-05-13   Dnr 00136/2013
Trygghetslarm i Arvidsjaurs kommun

2013-05-08   Dnr 00129/2013
Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB - Bill Grundström (v)

2013-05-08   Dnr 00130/2013
Taxa för renhållning (avfallshantering) samt Renhållningsordning / renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun

2013-05-08   Dnr 00131/2013
Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

2013-05-08   Dnr 00132/2013
Minskning av kommunkoncernens fastighetsinnehav/lokalytor för ett effektivt nyttjande av lokaler

2013-05-07   Dnr 00125/2013
JO-anmälan - Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-07   Dnr 00126/2013
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola läsåret år 2013

2013-05-07   Dnr 00127/2013
Internkontrollplan år 2013-2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-07   Dnr 00128/2013
Åtgärdsplan med anledning av resultat KKiK/Medborgar-undersökning - Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-06   Dnr 00120/2013
Översyn av politisk organisation inför mandatperioden 2015-2018

2013-05-06   Dnr 00121/2013
Åtgärder med anledning av resultat KKiK/Medbaorgarundersökning - Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden

2013-05-06   Dnr 00122/2013
Utvecklingsplan för Camp Gielas

2013-05-06   Dnr 00123/2013
Representanter i kommunala rådet för funktionshindrade - PRO

2013-05-03   Dnr 00119/2013
Skrivelse om hantering av avlopp i Moskosel

2013-05-02   Dnr 00118/2013
Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan 2015-2017

2013-04-25   Dnr 00112/2013
Delårsrapport 2013-04-30 - Socialnämnden

2013-04-30   Dnr 00115/2013
Priser vid försäljning av kommunens mark

2013-04-30   Dnr 00116/2013
Åtgärdsplan med anledning av resultat KKiK/Medborgar-undersökning - Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden

2013-04-30   Dnr 00117/2013
Avvikelserapport - Byggsanktionsavgift för olovlig ändrad användning Kråkan 3

2013-05-07   Dnr 00124/2013
Delårsbokslut 2013-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-06-03   Dnr 00161/2013
Delårsbokslut 2013-04-30 - Kommunstyrelsen

2013-06-03   Dnr 00162/2013
Delårsbokslut 2013-04-30 - Hela kommunen

2013-04-25   Dnr 00111/2013
Marköverlåtelse/markköp, alternativt markarrende av Pjesker 7:15

2013-04-25   Dnr 00113/2013
Ombudgetering av pengar inom socialnämndens internbudget 2013

2013-04-25   Dnr 00114/2013
Översyn av förvaltningsorganisation

2013-04-23   Dnr 00108/2013
Entledigande som ersättare i socialnämndens utskott - Hanna Lundgren

2013-04-23   Dnr 00109/2013
Översyn av kommunens IT-organisation (Medborgarförslag)

2013-04-23   Dnr 00110/2013
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-04-22   Dnr 00104/2013
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2013

2013-04-22   Dnr 00105/2013
Deklarera Arvidsjaur som en vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag)

2013-04-22   Dnr 00106/2013
Volontärer (Medborgarförslag)

2013-04-22   Dnr 00107/2013
Allmänhetens frågestund, turordning på agendan (Medborgarförslag)

2013-04-19   Dnr 00100/2013
Interpellationer och enkla frågor år 2013

2013-04-19   Dnr 00101/2013
Motion - Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten

2013-04-19   Dnr 00102/2013
Pensionbestämmelse för heltidsarvoderad förtroendevald

2013-04-19   Dnr 00103/2013
Motion - Reivo som nationalpark

2013-04-17   Dnr 00099/2013
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Rose-Marie Grundström

2013-04-16   Dnr 00098/2013
Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025

2013-04-12   Dnr 00096/2013
Taxa för räddningstjänsten

2013-04-12   Dnr 00097/2013
Utformning av delårs- och årsredovisningar

2013-04-11   Dnr 00092/2013
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012

2013-04-11   Dnr 00093/2013
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012

2013-04-11   Dnr 00094/2013
Revisionsrapport - Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012

2013-04-11   Dnr 00095/2013
Revisionsberättelse för år 2012

2013-04-09   Dnr 00089/2013
Försäljning av mark i anslutning till fastigheten Arvidsjaur 6:2 och Arvidsjaur 9:2

2013-04-09   Dnr 00090/2013
Försäljning av brandstationen i Moskosel

2013-04-09   Dnr 00091/2013
Bostadsanpassningsbidrag år 2013

2013-04-08   Dnr 00088/2013
Ansökan om bygdemedel för år 2013

2013-03-28   Dnr 00087/2013
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

2013-03-27   Dnr 00084/2013
Arbetsmiljöuppföljning inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 2012

2013-03-27   Dnr 00085/2013
Yttrande om strandskydd och landsbygdsutveckling i Jokkmokks kommun

2013-03-27   Dnr 00086/2013
Turistisk samverkan mellan Sorsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner

2013-03-22   Dnr 00081/2013
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2013-03-22   Dnr 00082/2013
Reglemente för socialnämnden

2013-03-22   Dnr 00083/2013
Nedläggning av och nollintag på gymnasieprogram vid Sandbackaskolan

2013-03-21   Dnr 00076/2013
Bokslut och årsredovisning år 2012 (hela kommunen)

2013-03-21   Dnr 00077/2013
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2012 (VA, Avfall och Stadsnät)

2013-03-21   Dnr 00078/2013
Åtgärder med anledning av 2012 års resultat

2013-03-21   Dnr 00079/2013
Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 (VA, Avfall och Stadsnät)

2013-03-21   Dnr 00080/2013
Investeringsredovisning för år 2012

2013-03-20   Dnr 00073/2013
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 - Socialnämnden

2013-03-20   Dnr 00074/2013
Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453)

2013-03-20   Dnr 00075/2013
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken

2013-03-19   Dnr 00069/2013
Årsredovisning år 2012 - Personligt ombud

2013-03-19   Dnr 00070/2013
Entledigande som vice ordförande i valnämnden - Åsa Lundgren

2013-03-19   Dnr 00071/2013
Entledigande som ledamot i socialnämndens utskott - Marja Lundmark (c)

2013-03-19   Dnr 00072/2013
Åtgärdsplan för budget i balans år 2013 och kommande år - Socialnämnden

2013-03-18   Dnr 00068/2013
Detaljplan för Bernhardsborg, del av Arvidsjaur 8:13 m.fl.

2013-03-11   Dnr 00065/2013
Entledigande som ledamot och vice ordförande i socialnämnden - Hanna Lundgren

2013-03-11   Dnr 00066/2013
Försäljning av kommunförrådet

2013-03-11   Dnr 00067/2013
Inspektion vid boende för ensamkommande barn (Kråkan och Korpen) gällande hot, våld och myndighetsutövning - Arbetsmiljöverket, INL 2013/6058

2013-03-06   Dnr 00061/2013
Omprövning av hemtjänstavgift

2013-03-06   Dnr 00062/2013
SKL’s förhandlingsdelegations besök i norrbotten 14 mars 2013 - Lokal lönebildning

2013-03-06   Dnr 00063/2013
Årsredovisning 2012 för kommunens förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2013-03-06   Dnr 00064/2013
Årsplanering för lokal lönebildning och löneöversyn

2013-03-05   Dnr 00060/2013
Bokslut och årsredovisning 2012 - Gemensam nämnd för personalsystem

2013-03-04   Dnr 00058/2013
Bokslut år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-04   Dnr 00059/2013
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2013-03-01   Dnr 00055/2013
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2013 - Företagarna i Arvidsjaur

2013-03-01   Dnr 00056/2013
Entledigande som ledamot i Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, ersättare i valnämnden samt ledamot i Hälso- och trygghetsrådet - Mats Klockljung

2013-03-01   Dnr 00057/2013
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Kristina Bäckström

2013-02-27   Dnr 00050/2013
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 2013

2013-02-27   Dnr 00051/2013
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling/klagomål år 2013

2013-02-27   Dnr 00052/2013
Avvikelserapportering för- och grundskola år 2013

2013-02-27   Dnr 00053/2013
Skolchefens/barn- och utbildningsnämndens ordföranderapport år 2013

2013-02-27   Dnr 00054/2013
Gymnasial samverkan mellan Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele kommuner

2013-02-26   Dnr 00043/2013
Kulturstipendium år 2013

2013-02-26   Dnr 00044/2013
Avtal om uppdragsersättning mellan Arvidsjaurs kommun och SISU-idrottsutbildarna

2013-02-26   Dnr 00045/2013
Bokslut år 2012 - Kommunstyrelsen

2013-02-26   Dnr 00046/2013
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2012/2013 - Vithattens Skoterklubb

2013-02-26   Dnr 00047/2013
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2013

2013-02-26   Dnr 00048/2013
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun, (Dnr 2013:947)

2013-02-26   Dnr 00049/2013
Remiss - Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

2013-02-25   Dnr 00041/2013
Avsiktsförklaring med Västra Kikkejaur sameby i ärenden av betydelse för rennäringen m.m.

2013-02-25   Dnr 00042/2013
Bidrag till föreningar år 2013 - Föreningsstöd

2013-02-22   Dnr 00040/2013
Bildande av naturreservat Bålkaberget i Arvidsjaurs kommun samt utvidgning av naturreservatet Nakteberget i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner

2013-02-21   Dnr 00037/2013
Utvärdering av medborgarförslag år 2012

2013-02-21   Dnr 00038/2013
Utvärdering 2012- Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida

2013-02-21   Dnr 00039/2013
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbad år 2013

2013-02-20   Dnr 00032/2013
Lokalvård i egen regi inom vård- och omsorgsboende

2013-02-20   Dnr 00033/2013
Skrivelse om total översyn av arbetsmiljön för personal på K-rehab

2013-02-20   Dnr 00034/2013
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden

2013-02-20   Dnr 00035/2013
Ekonomiskt stöd till Rallarmuseet i Moskosel samt hembygdsföreningarna i Glommersträsk och Arvidsjaur

2013-02-20   Dnr 00036/2013
Remiss - Ansökan från Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Luleå kommun, (Dnr 2013:534)

2013-02-12   Dnr 00030/2013
Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium

2013-02-12   Dnr 00031/2013
Redovisning av motioner år 2012

2013-02-11   Dnr 00029/2013
Verksamhetsuppföljning 2013 - Kommunstyrelsen

2013-02-08   Dnr 00019/2013
Tillsyn av Arvidsjaurs kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Socialstyrelsen (Dnr 9.1-28010/2012)

2013-02-08   Dnr 00020/2013
Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel

2013-02-08   Dnr 00021/2013
Ansvarsfördelning och tjänsteköp av dietistkompetens i särskilt boende från landstinget

2013-02-08   Dnr 00022/2013
Ansvarsfördelning och tjänsteköp av delegerad hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer 0-17 år

2013-02-08   Dnr 00023/2013
Bokslut år 2012 - Socialnämnden

2013-02-08   Dnr 00024/2013
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2012 samt plan för arbetsmiljöarbete 2013

2013-02-08   Dnr 00025/2013
Sammanställning av klagomål 2012

2013-02-08   Dnr 00026/2013
Reglemente för socialnämnden

2013-02-08   Dnr 00027/2013
Tillsyn av vården och omsorgen om äldre vid Länsmansgården - Socialstyrelsen (Dnr 9.1-59165/2012)

2013-02-08   Dnr 00028/2013
Internkontrollplan för 2013 - Socialnämnden

2013-02-07   Dnr 00018/2013
Taxa för Centrumbadet

2013-02-06   Dnr 00017/2013
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i personal- och arbetsutskottet - Cathrin Vikström

2013-01-24   Dnr 00014/2013
Investeringsbudget år 2013 - Kommunstyrelsen

2013-01-24   Dnr 00015/2013
Handlingsplan för förorenade områden i Arvidsjaurs kommun

2013-01-24   Dnr 00016/2013
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2013

2013-01-23   Dnr 00013/2013
Entledigande som ordinarie ledamot och ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB - Anne Åberg

2013-01-22   Dnr 00009/2013
Entledigande som ordinarie ledamot i valnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Arvidsjaur Flygplats AB samt ordninarie ombud kommunförbundets förbundsfullmäktige och ersättare ombud och observatör i Länstrafiken Norrbotten AB - JanÅge Mikalsen

2013-01-22   Dnr 00010/2013
Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämnden - Marja Lundmark

2013-01-22   Dnr 00011/2013
Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamöter och ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB - Bjarne Hald, Michael Lindeman, Rikard Skiöld och Ulf Ask

2013-01-22   Dnr 00012/2013
Försäljning av del av fastigheten Moskosel 1:11

2013-01-17   Dnr 00007/2013
Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan

2013-01-17   Dnr 00006/2013
Förvaltningsområde för samiska språket år 2013

2013-01-17   Dnr 00008/2013
Bildande av naturreservaten Bergmyrbäcken, Gåbddie, Nuorteliden, Skarjevare, Svartliden-Whitberget, Norra Långträskberget, Tjuörrie samt revidering av Lehatt och Komkatjåkkå naturreservat

2013-01-16   Dnr 00004/2013
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2013

2013-01-16   Dnr 00005/2013
Lokal ordningsföreskrift för Arvidsjaurs kommun

2013-01-07   Dnr 00003/2013
Försäljning av tomtmark i anslutning till Arvidsjaur 6:54 (del av Arvidsjaur 6:2) - Arvidsjaurhem AB

2013-01-01   Dnr 00001/2013
Medborgarförslag år 2013

2013-01-01   Dnr 00002/2013

Skriv ut: