Diarieförda ärenden 2012

Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2012-11-12   Dnr 00279/2012
Ungdomsindrottspris år 2012

2012-11-09   Dnr 00278/2012
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2012/2013 - Arvidsjaurs Snöskoterförening

2012-11-08   Dnr 00277/2012
Översyn av möjlighet till utökning av flyktingmottagande år 2013 och kommande år - Länsstyrelsen

2012-11-08   Dnr 00276/2012
Val av ledamot och ordförande i valnämnden Val avordinarie ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade

2012-11-08   Dnr 00275/2012
Delårsbokslut 2012-08-31 (hela kommunen)

2012-11-08   Dnr 00274/2012
Avstängning av elev vid Sandbackaskolan enligt Skollagen Kap 5, § 17 punkt 4 och § 18

2012-11-08   Dnr 00273/2012
Överklagande av åtgärdsprogram

2012-11-06   Dnr 00272/2012
Anpassning av föreningslokaler på Medborgarhuset inför pensionärsorganisationernas inflyttning från Ringelsta

2012-11-06   Dnr 00271/2012
Revisionsrapport - Extern information

2012-11-06   Dnr 00270/2012
Revisionsrapport - Insatser för att motverka beroende av ekonomisk bistånd - Arvidsjaurs kommun

2012-11-06   Dnr 00269/2012
Revisionsrapport - Insatser för att motverka beroende av ekonomisk bistånd - Arvidsjaurs kommun

2012-11-05   Dnr 00268/2012
Ungdomssatsningar efter ungdomars önskemål (Medborgarförslag)

2012-11-02   Dnr 00267/2012
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Jan Björklund

2012-11-01   Dnr 00266/2012
Sammanträdesplan 2013- Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt utskott

2012-11-01   Dnr 00265/2012
Verksamhetsbidrag för år 2013 - RFSL Nord

2012-10-31   Dnr 00264/2012
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare enligt 13 § Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) 

2012-10-31   Dnr 00263/2012
Begäran om utredning och yttrande rörande fastställande av faderskap - Justitieombudsmannen (Dnr 3643-2012)

2012-10-30   Dnr 00262/2012
Motion - Dialogträff mellan nämnders politiker och barn och ungdomar

2012-10-30   Dnr 00261/2012
Motion - Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga

2012-10-26   Dnr 00260/2012
Bolagsordning Arvidsjaur Energi AB

2012-10-26   Dnr 00259/2012
Bolagsordning Arvidsjaur Test & Training AB

2012-10-26   Dnr 00258/2012
Bolagsordning Arvidsjaur Flygplats AB

2012-10-26   Dnr 00257/2012
Bolagsordning Arvidsjaurhem AB

2012-10-26   Dnr 00256/2012
Bolagsordning Arvidsjaur Kommunföretag AB

2012-10-26   Dnr 00255/2012
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende

2012-10-25   Dnr 00254/2012
Utdebitering av kommunalskatt år 2013

2012-10-24   Dnr 00253/2012
Sammanträdesplan år 2013 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-10-24   Dnr 00252/2012
Läsplan läsåret 2013/2014 - Grundskola och gymnasieskola

2012-10-22   Dnr 00251/2012
Gemensamma riktlinjer för samverkan genom samordnad individuell plan (sip), upprättad i en länsgemensam samverkansgrupp genom landstinget och kommunerna i Norrbottens län

2012-10-22   Dnr 00250/2012
Avskrivning av fordran avseende hyra av lägenhet

2012-10-18   Dnr 00249/2012
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

2012-10-16   Dnr 00248/2012
Entledigande som ledamot och ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Jerry Johansson

2012-10-16   Dnr 00247/2012
Omdisponering av investeringsbudget 2012 - Biografstolar Medborgarhuset

2012-10-11   Dnr 00246/2012
Timplan för grundskolan

2012-09-27   Dnr 00245/2012
Budgetäskande för år 2013 - Revisorerna

2012-09-27   Dnr 00244/2012
Investeringsbudget år 2013 - (hela kommunen)

2012-09-26   Dnr 00243/2012
Uppförande av klocka och skyltar i Arvidsjaurs centrum

2012-09-26   Dnr 00242/2012
Entledigande av borgerliga begravningsförrättare

2012-09-26   Dnr 00241/2012
Skrivelse om ersättningskrav för vattenskada på fastigheten Fiskaren 6

2012-09-26   Dnr 00240/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-26   Dnr 00239/2012
Beslut om öppen insats enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-26   Dnr 00238/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-26   Dnr 00237/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-26   Dnr 00236/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-26   Dnr 00235/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-09-24   Dnr 00234/2012
Internbudget år 2013 - Kommunstyrelsen

2012-09-20   Dnr 00233/2012
Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (förmedling av egna medel/hjälp med att sköta sin egen ekonomi)

2012-09-20   Dnr 00232/2012
Årsredovisning år 2011 - Personligt ombud

2012-09-18   Dnr 00231/2012
Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel

2012-09-18   Dnr 00230/2012
Yttrande - Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag)

2012-09-18   Dnr 00229/2012
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande

2012-09-18   Dnr 00228/2012
Internbudget år 2013 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-09-18   Dnr 00227/2012
Delårsbokslut 2012-01-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-09-17   Dnr 00226/2012
Medfinansiering av värdskap för Regional mässa för Ungt Företagande 2013

2012-09-14   Dnr 00225/2012
Medfinansiering av projekt "Anbud Norrbotten"

2012-09-13   Dnr 00224/2012
Överklagan av beslut avseende förskolepeng till fristående förskoleverksamhet i Övertorneå kommun - Hietaniemi friskola

2012-09-11   Dnr 00223/2012
Åtgärdsplan för budget i balans år 2012 - Socialnämnden

2012-09-10   Dnr 00222/2012
Policy för sociala medier inom Arvidsjaur kommuns verksamheter

2012-09-04   Dnr 00221/2012
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande

2012-09-04   Dnr 00220/2012
Vindbruksplan för Piteå kommun, inbjudan till samråd

2012-09-03   Dnr 00219/2012
Entledigande som begravningsombud - Birger Lundberg

2012-08-30   Dnr 00218/2012
Yttrande - Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet

2012-08-29   Dnr 00217/2012
Ansökan om bidrag för drift av hembygdsmuséet år 2012 - Arvidsjaurs Hembygdsförening

2012-08-29   Dnr 00216/2012
Val av ordinarie stämmoombud och ersättare i Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Flygplats AB

2012-08-29   Dnr 00215/2012
Riktlinjer för Lex Sarah - Anmälningsplikt gällande övergrepp och missförhållanden

2012-08-29   Dnr 00214/2012
Riktlinjer för Lex Sarah - Anmälningsplikt gällande övergrepp och missförhållanden

2012-08-29   Dnr 00213/2012
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade

2012-08-29   Dnr 00212/2012
Delårsbokslut 2012-08-31 - Socialnämnden

2012-08-28   Dnr 00211/2012
Krisledningsplan vid allvarliga olyckor och svåra påfrestningar

2012-08-27   Dnr 00210/2012
Delårsbokslut 2012-08-31 - Kommunstyrelsen

2012-08-27   Dnr 00209/2012
Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB (AKAB) - Christopher Granberg

2012-07-13   Dnr 00208/2012
Skrivelse om kvinnors livssituation när livskamraten drabbats av stroke

2012-07-13   Dnr 00207/2012
Bildande av regionkommun Norrbotten

2012-07-12   Dnr 00206/2012
Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel

2012-07-09   Dnr 00205/2012
"Torsdagsbussen" för boende utanför tätorten (Medborgarförslag)

2012-07-09   Dnr 00204/2012
Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag)

2012-07-09   Dnr 00203/2012
Sophantering (Medborgarförslag)

2012-07-06   Dnr 00202/2012
Allmänhetens frågestund mandatperioden 2011-2014

2012-07-06   Dnr 00201/2012
Avtal iPad - Politiker

2012-07-05   Dnr 00200/2012
Remiss - Gör det enklare!

2012-07-05   Dnr 00199/2012
Remiss - Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

2012-07-05   Dnr 00198/2012
Remiss - Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

2012-06-29   Dnr 00197/2012
Motion - Lekplats vid gamla badplatsen Nyborgstjärn

2012-06-29   Dnr 00196/2012
Motion - Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn

2012-06-28   Dnr 00195/2012
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 9:15 - Mariann B. Åström

2012-06-25   Dnr 00194/2012
Begäran om ersättning för ökade kostnader – Länstrafiken

2012-06-25   Dnr 00193/2012
Deltagande i projekt ANDT - Förebyggande arbete "Små kommuner" i Norrbotten och Västerbotten

2012-06-25   Dnr 00192/2012
Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet

2012-06-25   Dnr 00191/2012
Revisionsrapport - Reglemente för intern kontroll:: Tillämpning

2012-06-19   Dnr 00190/2012
Övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunen

2012-06-19   Dnr 00189/2012
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2012-06-13   Dnr 00188/2012
Förskolepeng för pedagogisk omsorg 2012

2012-06-13   Dnr 00187/2012
Delårsbokslut 2012-04-30 (hela kommunen)

2012-06-13   Dnr 00186/2012
Förlusttäckningsgaranti för trafikskoleverksamhet - Arvidsjaur Test & Training AB

2012-06-13   Dnr 00185/2012
Feriearbete 2012-2013

2012-06-13   Dnr 00184/2012
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2012-06-13   Dnr 00183/2012
Regionbildning - Region Norrbotten

2012-06-12   Dnr 00182/2012
Verksamhetsbidrag för år 2012 - RFSL Nord

2012-06-05   Dnr 00181/2012
Försäljning av brandstationen i Moskosel

2012-06-05   Dnr 00180/2012
Återkallelse av serveringstillstånd - Medborgarhuset Arvidsjaur

2012-06-05   Dnr 00179/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-06-05   Dnr 00178/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-06-05   Dnr 00177/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-06-05   Dnr 00176/2012
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2012-06-04   Dnr 00175/2012
Entledigande som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott - Henning Åhman

2012-06-04   Dnr 00174/2012
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg om de mest sjuka äldre

2012-06-04   Dnr 00173/2012
Utdelning av stipendium år 2012 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2012-06-04   Dnr 00172/2012
Delårsbokslut 2012-04-30 - Socialnämnden

2012-06-04   Dnr 00171/2012
Övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunen

2012-06-01   Dnr 00170/2012
Riktad tillsyn i Arvidsjaurs kommun inom området skolmåltiden - Skolinspektionen

2012-06-01   Dnr 00169/2012
Verksamhetsstöd för år 2013 - Teknikens Hus

2012-05-31   Dnr 00168/2012
Rapport från kommunstyrelsens ordförande år 2012

2012-05-30   Dnr 00167/2012
Policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom Arvidsjaurs kommun

2012-05-30   Dnr 00166/2012
Upphävande av vattenskyddsområden för Lauker 1:17 och Auktsjaur 2:10

2012-05-30   Dnr 00165/2012
Rutiner för beviljande av tillstånd att jaga på kommunens soptippsområde

2012-05-30   Dnr 00164/2012
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Anna Quist

2012-05-30   Dnr 00163/2012
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

2012-05-30   Dnr 00162/2012
Utdelning av stipendium ur Vikar Strömbergs donationsfond 2012

2012-05-29   Dnr 00161/2012
Utdelning av stipendium år 2012 ur stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker

2012-05-29   Dnr 00160/2012
Utdelning av stipendium ur Åke Gustavssons minnesfond 2012

2012-05-29   Dnr 00159/2012
Delårsbokslut 2012-04-30 - Kommunstyrelsen

2012-05-29   Dnr 00158/2012
Ansökan om bidrag - Glommersträsk Hembygdsförening

2012-05-29   Dnr 00157/2012
Tider för förskoleklassundervisning

2012-05-28   Dnr 00156/2012
Rapport från verksamheterna om kränkande behandling år 2012

2012-05-28   Dnr 00155/2012
Resor till och från skolan för funktionshindrade gymnasieelever med behov av specialfordon

2012-05-28   Dnr 00154/2012
Överföring av tillgångar med anledning av ATT's övertagande av Trafikskolan

2012-05-28   Dnr 00153/2012
Förskolepeng för pedagogisk omsorg 2012

2012-05-25   Dnr 00152/2012
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2012

2012-05-23   Dnr 00151/2012
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 - Marcus Eriksson

2012-05-21   Dnr 00150/2012
Remiss - Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

2012-05-16   Dnr 00149/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:1 (Del av kvarteret Hinden)

2012-05-16   Dnr 00148/2012
Detaljplan rör Rektorn 1 och 2, Arvidsjaur 6:1 (Villavägen)

2012-05-16   Dnr 00147/2012
Detaljplan för Jacob Larsagärdan 4 (Skillnadsgatan)

2012-05-16   Dnr 00146/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:2 (Del av Köpmantorget)

2012-05-16   Dnr 00145/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset)

2012-05-15   Dnr 00144/2012
Kulturstipendium år 2012

2012-05-15   Dnr 00143/2012
Ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012

2012-05-14   Dnr 00142/2012
Personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun

2012-05-14   Dnr 00141/2012
Rutiner för ansökan om Fri kvot inför antagning till gymnasieskolan i Arvidsjaur

2012-05-14   Dnr 00140/2012
Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år - 2012

2012-05-14   Dnr 00139/2012
Delårsbokslut 2012-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-05-11   Dnr 00138/2012
Yttrande - Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

2012-05-11   Dnr 00137/2012
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning år 2011

2012-05-11   Dnr 00136/2012
Medfinansiering av bredbandsutbyggnad enligt regeringens direktiv - Strategi för eSamhället

2012-05-11   Dnr 00135/2012
Gemensam Videokonferensplattform i Norrbotten

2012-05-09   Dnr 00134/2012
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2012/2013

2012-05-08   Dnr 00133/2012
Motion - Uppmärksamma kommunens nyfödda

2012-05-03   Dnr 00131/2012
Bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten 2012

2012-05-02   Dnr 00130/2012
Val av ledamot samt vice ordförande i socialnämndens utskott

2012-05-02   Dnr 00129/2012
Inspektion vid Sandbackaskolan Gymnasium - Arbetsmiljöverket, INL 2012/3667

2012-05-02   Dnr 00128/2012
Driftbudgetramar 2013 och långtidsplan 2014-2016

2012-04-27   Dnr 00127/2012
Reglemente för kommunstyrelsen

2012-04-27   Dnr 00126/2012
Enledigande som ledamot i kommunfullmäktige, socialnämnden, kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshindrade, ombud och observatör i Länstrafiken Norrbotten AB samt ersättare i gemensam nämnd för drift av personalsystem - Henning Åhman

2012-04-26   Dnr 00125/2012
Medlemsavgift inom kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

2012-04-26   Dnr 00124/2012
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2011

2012-04-26   Dnr 00123/2012
Rekrytering av personal till Arvidsjaurs vårdcentral (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00122/2012
Konsekvensanalys och utredning av hälsoaspekter i samband med anläggande av kärnkraftverk i Pyhäjoki Finland (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00121/2012
Ungdomskulturpris år 2012

2012-04-26   Dnr 00120/2012
Kulturpristagare år 2012

2012-04-26   Dnr 00119/2012
Återställande av Fjällströmsvägen till ursprunglig bredd (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00118/2012
Upprättande av bruksplan för kommunens mark i anslutning till Pjesker byastuga (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00117/2012
Upprustning av området vid Stationsgatan och järnvägsstationen (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00116/2012
Rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden

2012-04-26   Dnr 00115/2012
Bidrag till drift av byastugor (Medborgarförslag)

2012-04-26   Dnr 00114/2012
Årsredovisning 2011 - Arvidsjaur Energi AB

2012-04-26   Dnr 00113/2012
Årsredovisning 2011 - Arvidsjaur Test & Training AB

2012-04-26   Dnr 00112/2012
Årsredovisning 2011 - Arvidsjaurhem AB

2012-04-26   Dnr 00111/2012
Årsredovisning 2011 - Arvidsjaur Flygplats AB

2012-04-26   Dnr 00110/2012
Årsredovisning 2011 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2012-04-26   Dnr 00109/2012
Hälso- och trygghetsrådet år 2012

2012-04-26   Dnr 00108/2012
Ansökan om bidrag tilll stödtelefon 116 111 - BRIS

2012-04-26   Dnr 00107/2012
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2012

2012-04-25   Dnr 00106/2012
Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

2012-04-25   Dnr 00105/2012
Motion - Ordinarie tjänstgöring för Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå Tingsrätt

2012-04-25   Dnr 00104/2012
Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål- och utvärderingsberedning

2012-04-24   Dnr 00103/2012
Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger

2012-04-23   Dnr 00102/2012
Kultur- och fritidschefens rapport år 2012

2012-04-18   Dnr 00101/2012
Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till Ringelsta

2012-04-16   Dnr 00100/2012
JO-anmälan mot Arvidsjaurhem AB

2012-04-12   Dnr 00099/2012
Ägartillskott och driftbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten AB

2012-04-12   Dnr 00098/2012
Överlåtelse av aktier till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten AB

2012-04-11   Dnr 00097/2012
Remiss - Norrbottens läns blivande dansinstitution - placering, verksamhet och organisation

2012-04-11   Dnr 00096/2012
Entledigande som ersättare i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden - Malin Karlsson

2012-04-11   Dnr 00095/2012
Bidrag till drogfri skolavslutning år 2012

2012-04-11   Dnr 00094/2012
Remiss - Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation, Post- och Telestyrelsens rapport

2012-04-04   Dnr 00093/2012
Förvärv av del av fastigheten Orvet 5

2012-04-04   Dnr 00092/2012
Organisation för Hälso- och trygghetsrådet

2012-04-04   Dnr 00091/2012
Planeringsinsatser inför kommande näringslivssatsningar

2012-04-04   Dnr 00090/2012
Utbyggnad av IT-infrastruktur (arbetsgrupp)

2012-04-04   Dnr 00089/2012
Entledigande som ledamot i nämnd för gemensam drift av personalsystem

2012-04-03   Dnr 00088/2012
Revisionsberättelse för år 2011

2012-04-02   Dnr 00087/2012
Entledigande som ordinarie ledamot och ordförande i Arvidsjaurhem AB - Henning Åhman

2012-04-02   Dnr 00086/2012
Redovisning av motioner år 2011

2012-04-02   Dnr 00085/2012
Riktlinjer för försörjningsstöd till ensamkommande flyktingbarn

2012-03-28   Dnr 00084/2012
Avskrivning av fordran

2012-03-28   Dnr 00083/2012
Val av ledamot i socialnämnden, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2012-03-22   Dnr 00082/2012
Medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

2012-03-22   Dnr 00081/2012
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Peter Manner

2012-03-22   Dnr 00080/2012
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2012

2012-03-21   Dnr 00079/2012
Tillsynsavgift för kör- och vilotider enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (TSFS 2010:186)

2012-03-16   Dnr 00078/2012
Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län

2012-03-16   Dnr 00077/2012
Delägarskap i Invest in Norrbotten

2012-03-15   Dnr 00076/2012
Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) 

2012-03-15   Dnr 00075/2012
Arvode till ordföranden för kurser och konferenser

2012-03-15   Dnr 00074/2012
Återställning av Johannaparken (Medborgarförslag)
2012-03-14   Dnr 00073/2012

Medfinansiering av projekt "Attraktiva platser för tillväxt" - Akademi Norr
2012-03-13   Dnr 00072/2012

Subvention av priset för 190 liters soptunna till barnfamiljer (Medborgarförslag)

2012-03-09   Dnr 00071/2012
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2011 (VA, Avfall och Stadsnät)

2012-03-09   Dnr 00070/2012
Rambeslut om upplåning 2012

2012-03-09   Dnr 00069/2012
Ombudgetering av 2011 års investeringar till 2012 samt reviderad finansieringsbudget

2012-03-09   Dnr 00068/2012
Investeringsredovisning för år 2011

2012-03-09   Dnr 00067/2012
Disposition av årets resultat 2011

2012-03-09   Dnr 00066/2012
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012

2012-03-09   Dnr 00065/2012
Taxa för renhållning (avfallshantering) samt Renhållningsordning / renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun

2012-03-09   Dnr 00064/2012
Ansökan om bygdemedel för år 2012

2012-03-07   Dnr 00063/2012
Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Utvecklingsplan för arbete med evidensbaserad praktik (EBP)

2012-03-07   Dnr 00062/2012
Ombudgetering av 2011 års investeringsbudget till 2012 - Socialnämnden

2012-03-07   Dnr 00061/2012
Rehabprojekt - Ett samarbete mellan hemtjänsten, äldreomsorgens korttidsboende och biståndshandläggarna i Arvidsjaurs kommun

2012-03-07   Dnr 00060/2012
Arbetsmiljöuppföljning inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 2011

2012-03-06   Dnr 00059/2012
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2012-2013

2012-03-06   Dnr 00058/2012
Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar

2012-03-06   Dnr 00057/2012
Hyreshöjning i kommunens bostadsfastigheter 2012

2012-03-06   Dnr 00056/2012
Bokslut år 2011 - Kommunstyrelsen

2012-03-06   Dnr 00055/2012
Bokslut och årsredovisning år 2011 (hela kommunen)
2012-03-02   Dnr 00054/2012

Entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Kommunföretag AB - Lotta Åman

2012-03-02   Dnr 00053/2012
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, ledamot och ordförande i valnämnden, ledamot och ordförande i Arvidsjaurs Energi AB samt stämmoombud för Arvidsjaur Test & Training - Dick Holmström

2012-03-01   Dnr 00052/2012
Motion - Ungdomsfullmäktige

2012-03-01   Dnr 00051/2012
Motion - Högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar

2012-03-01   Dnr 00050/2012
Interpellationer och enkla frågor år 2012

2012-02-29   Dnr 00049/2012
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för barn- och utbildningsnämnden

2012-02-28   Dnr 00048/2012
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2012 - Företagarna i Arvidsjaur

2012-02-28   Dnr 00047/2012
Ekonomiskt bidrag samt lokal till kvinnojouren Hera

2012-02-28   Dnr 00046/2012
Delegering av beslutanderätt - Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-28   Dnr 00045/2012
Vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet

2012-02-22   Dnr 00044/2012
Arvidsjaurs kommuns representant i Leader Lappland

2012-02-20   Dnr 00043/2012
Detaljplan för Laxbäcken 1:18 och del av Laxbäcken 1:1

2012-02-15   Dnr 00042/2012
Entledigande som ledamot och ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB samt ersättare i kommunstyrelsen - Tom Lundberg

2012-02-15   Dnr 00041/2012
Bidrag till föreningar år 2012 - Föreningsstöd

2012-02-14   Dnr 00040/2012
Delegering av beslutanderätt - Kommunstyrelsen

2012-02-13   Dnr 00039/2012
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Ulf Starefeldt

2012-02-10   Dnr 00038/2012
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, mål- och utvärderingsberedningen, fritids- och kulturutskottet samt ersättare i kommunstyrelsen, personal- och arbetsutskottet samt rådet för funktionshindrade - Birger Lundberg

2012-02-10   Dnr 00037/2012
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur

2012-02-10   Dnr 00036/2012
Ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan - Upplevelseturism

2012-02-08   Dnr 00035/2012
Årsredovisning 2011 för kommunens förvaltade fonder (socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens fonder)

2012-02-06   Dnr 00034/2012
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-06   Dnr 00033/2012
Bokslut år 2011 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-06   Dnr 00032/2012
Verksamhetsuppföljning 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-02   Dnr 00031/2012
Verksamhetsbidrag år 2012 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2012-02-01   Dnr 00030/2012
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Ulrica Lundgren

2012-02-01   Dnr 00029/2012
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott - Nina Ask

2012-02-01   Dnr 00028/2012
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 - Socialnämnden

2012-01-31   Dnr 00027/2012
Gemensam servicenämnd - Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplogs kommuner

2012-01-31   Dnr 00026/2012
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun

2012-01-31   Dnr 00025/2012
Patientsäkerhetsberättelse 2011

2012-01-30   Dnr 00024/2012
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2012

2012-01-30   Dnr 00023/2012
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012

2012-01-30   Dnr 00022/2012
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2012

2012-01-30   Dnr 00021/2012
Bokslut år 2011 - Socialnämnden

2012-01-30   Dnr 00020/2012
Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) - Socialstyrelsen (Dnr 9.1-5535/2011)

2012-01-30   Dnr 00019/2012
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2010 samt plan för arbetsmiljöarbete 2012

2012-01-30   Dnr 00018/2012
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2012

2012-01-30   Dnr 00017/2012
Verksamhetsuppföljning - Socialnämnden 2012

2012-01-30   Dnr 00016/2012
Finanspolicy för Arvidsjaurs kommun

2012-01-26   Dnr 00015/2012
Överklagan - Bostadsanpassningsbidrag

2012-01-23   Dnr 00014/2012
Riktad tillsyn bedömning och betygsättning vid Sandbackaskolan - Skolinspektionen

2012-01-23   Dnr 00013/2012
Plan för extraordinära händelser 2011-2014

2012-01-23   Dnr 00012/2012
Utvärdering 2011- Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida

2012-01-18   Dnr 00011/2012
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2012 - Moskosels snöskoterförening, Vithattens snöskoterförening

2012-01-18   Dnr 00010/2012
Skärmtak över entré - ICA Supermarket

2012-01-18   Dnr 00009/2012
Verksamhetsuppföljning 2012 - Kommunstyrelsen

2012-01-13   Dnr 00008/2012
Avgifter för folkbiblioteken i Norrbotten

2012-01-11   Dnr 00007/2012
Förvaltningsområde för samiska språket år 2012

2012-01-11   Dnr 00006/2012
Utvärdering av medborgarförslag år 2011

2012-01-10   Dnr 00005/2012
Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel (Medborgarförslag)

2012-01-10   Dnr 00004/2012
Personalpolitiskt handlingsprogram

2012-01-01   Dnr 00003/2012
Skolchefens rapport år 2012

2012-01-01   Dnr 00002/2012
Kommunchefens rapport år 2012

2012-01-01   Dnr 00001/2012
Medborgarförslag år 2012

Skriv ut: