Diarieförda ärenden 2011

Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2011-12-30   Dnr 00401/2011
Årsredovisning 2010 - Arvidsjaur Energi AB

2011-12-30   Dnr 00400/2011
Årsredovisning 2010 - Arvidsjaur Test & Training AB / Lappland Aviation Academy AB

2011-12-30   Dnr 00399/2011
Årsredovisning 2010 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2011-12-29   Dnr 00398/2011
Rätt att underteckna checkar - Medborgarhuset

2011-12-29   Dnr 00397/2011
Budget för affärsdrivande verksamhet år 2012 - VA-verksamhet

2011-12-27   Dnr 00396/2011
Anställning av personalchef

2011-12-27   Dnr 00395/2011
Dubbelregistrerad

2011-12-22   Dnr 00394/2011
Remiss - Betänkandet Asylsökande ensamkommande barn - en översyn av mottagande (SOU 2011:64)

2011-12-22   Dnr 00393/2011
Remiss - Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och En konsekvensanalys (Statskontoret, 2011:28)

2011-12-22   Dnr 00392/2011
Samisk barnomsorg i Arvidsjaur

2011-12-22   Dnr 00391/2011
Ansökan om pengar för att öka bältesanvändningen i Arvidsjaur

2011-12-20   Dnr 00390/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-12-20   Dnr 00389/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL


2011-12-20   Dnr 00388/2011
Placering i familjehem jml 6 kap 1 § SoL


2011-12-20   Dnr 00387/2011
Placering i familjehem jml 6 kap 1 § SoL


2011-12-20   Dnr 00386/2011
Fördelning av underhållsanslag för inventarier 2012

2011-12-20   Dnr 00385/2011
Projektering av brandstation

2011-12-19   Dnr 00384/2011
Medgivande om godkännande av familjehem enligt SoL 6 kap 6 §


2011-12-16   Dnr 00383/2011
Revisionsrapport - Granskning av tillväxtprogram 2007-2013

2011-12-12   Dnr 00382/2011
Bidrag till Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Skellefteå

2011-12-12   Dnr 00381/2011
Köp av arrendetomt vid Arvidsjaursjön med anledning av översyn av detaljplan

2011-12-12   Dnr 00380/2011
Kraftfullt agerande för start av gruvdrift i södra kommundelen (Medborgarförslag)

2011-12-12   Dnr 00379/2011
Webbkamera (Medborgarförslag)

2011-12-12   Dnr 00378/2011
Ungdomsgården Galaxen till Tillväxtenheten (Medborgarförslag)

2011-12-09   Dnr 00377/2011
Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund angående gällande löneavtal (HÖK 10 bilaga 1) kopplat till utmärkelsen som Sveriges bästa skolkommun år 2010 och 2011

2011-12-09   Dnr 00376/2011
Skrivelse angående föreningsdrift av skidspår och Prästberget

2011-12-08   Dnr 00375/2011
Motion - Regelverk för uppdrag utanför ordinarie tjänst utförda av kommunens anställda

2011-12-08   Dnr 00374/2011
Motion - Försäljning av Camp Gielas, Prästbergsanläggningen och Vittjåkkanläggningen

2011-12-08   Dnr 00373/2011
Kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minorietsspråken i Arvidsjaurs kommun (Dnr 40-2011:2523)

2011-12-07   Dnr 00372/2011
Inackorderingstillägg till elever på Naturbruksgymnasiet i Burträsk

2011-12-07   Dnr 00371/2011
Fördelning av lokaler och internhyror

2011-12-06   Dnr 00370/2011
Kulturpristagare år 2011

2011-12-06   Dnr 00369/2011
Ungdomskulturpris år 2011

2011-12-06   Dnr 00368/2011
Ungdomsledarstipendium år 2011

2011-12-06   Dnr 00367/2011
Ungdomsidrottspris år 2011

2011-12-06   Dnr 00366/2011
Delägarskap i BD Pop AB

2011-11-28   Dnr 00365/2011
Utdelning av pengar från socialnämndens fonder 2011 (Svea Karlsson, Arken, Arvidsjaurs Barnavårdsnämnd, Nils-Olov och Kristina Persson samt Gustav Leonard Lundgren)

2011-11-28   Dnr 00364/2011
Ekonomiskt bistånd inför julhelgen 2011

2011-11-24   Dnr 00363/2011
Revisionsrapport - Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2011

2011-11-24   Dnr 00362/2011
Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhåll

2011-11-24   Dnr 00361/2011
Redovisning av fördelning av migrationsverkets ersättning för flyktingmottagning

2011-11-23   Dnr 00360/2011
Överklagande av vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun

2011-11-21   Dnr 00359/2011
Anläggning som övertas gemensamt via samfällighet eller förening gällande gemensam vägbelysning ges möjlighet att inhandla lågenergiarmaturer till halva kommunens självkostnadspris (Medborgarförslag)

2011-11-21   Dnr 00358/2011
Protester mot byggande av nytt kärnkraftverk i Finland (Medborgarförslag)
2011-11-21   Dnr 00357/2011

Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil (Medborgarförslag)

2011-11-21   Dnr 00356/2011
Elektroniskt tidtagarsystem till Gåsrundan (Medborgarförslag)

2011-11-17   Dnr 00355/2011
Rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, kommunchef och personalchef mandatperioden 2011-2014

2011-11-15   Dnr 00354/2011
Ansökan om skolpeng

2011-11-15   Dnr 00353/2011
Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial utbildning

2011-11-14   Dnr 00352/2011
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2011

2011-11-14   Dnr 00351/2011
Sammanträdesplan år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-11-10   Dnr 00350/2011
Sammanträdesplan år 2012 - Socialnämnden

2011-11-10   Dnr 00349/2011
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 - Kommunstyrelsen

2011-11-10   Dnr 00348/2011
Rutiner för utdrag ur belastnings- och misstankeregister vid anställning av personal till kommunens HVB-hem

2011-11-10   Dnr 00347/2011
Rutiner för tillgänglighet av personal dygnet runt i kommunens HVB-hem

2011-11-10   Dnr 00346/2011
Frikort för ungdomar vid Centrumbadet och Prästberget

2011-11-07   Dnr 00345/2011
Remiss - Förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken

2011-11-03   Dnr 00344/2011
Ansökan om personligt utformade insatser i hemmet överstigande 45 timmar per vecka 

2011-10-31   Dnr 00343/2011
Medfinansiering av projekt "Anbud Norrbotten"

2011-10-31   Dnr 00342/2011
Personalförstärkning vid verksamheten med personligt ombud år 2012 i Arvidsjaur och Arjeplog
2011-10-31   Dnr 00341/2011

Entledigande som representant i hälso- och säkerhetsrådet

2011-10-28   Dnr 00340/2011
Mellanboende och verksamhet för integration av ensamkommande barn över 18 år (Utslussen)

2011-10-28   Dnr 00339/2011
Mottagning av ensamkommande asylsökande barn (flickor)

2011-10-28   Dnr 00338/2011
Renhållningsordning, renhållningsföreskrifter och avfallsplan för Arvidsjaurs kommun

2011-10-27   Dnr 00337/2011
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2012

2011-10-25   Dnr 00336/2011
Sammanträdesplan 2012 - Kommunstyrelsen samt utskott

2011-10-25   Dnr 00335/2011
Ansökan om ersättning - Föreningen Vanvårdad och Bortglömd

2011-10-24   Dnr 00334/2011
Ansökan om ekonomiskt stöd - Arvidsjaur Ryttarförening

2011-10-21   Dnr 00333/2011
Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämnden - Malin Karlsson

2011-10-21   Dnr 00332/2011
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 8:1 - Frostab AB

2011-10-21   Dnr 00331/2011
Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 8:1 - Mikael och Martin Lindgren

2011-10-21   Dnr 00330/2011
Remiss av förvaltningsprogram för naturskyddade områden

2011-10-21   Dnr 00329/2011
Egen budgetram för försörjningsstöd

2011-10-21   Dnr 00328/2011
Internbudget år 2012 - Gymnasieskolan

2011-10-21   Dnr 00327/2011
Internbudget år 2012 - För- och grundskoleverksamheten

2011-10-21   Dnr 00326/2011
Läsplan läsåret 2012/2013 - Grundskola och gymnasieskola

2011-10-20   Dnr 00325/2011
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2011

2011-10-20   Dnr 00324/2011
Personalförstärkning på Ringelsta

2011-10-17   Dnr 00323/2011
Rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning för personal inom socialnämnens verksamheter

2011-10-17   Dnr 00322/2011
Internbudget 2012 - Socialnämnden

2011-10-17   Dnr 00321/2011
Internbudget år 2012 - Kommunstyrelsen

2011-10-14   Dnr 00320/2011
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2011-08-31

2011-10-14   Dnr 00319/2011
Budgetäskande för år 2012 - Revisorerna

2011-10-14   Dnr 00318/2011
Hyressättning av kallförråd Industrihus 4

2011-10-07   Dnr 00317/2011
Yttrande över förslag från norska företagen Lappland Kraft och Musken senters planer att föra över vatten från Piteälvens källvatten vid Pieskehaure till vattenkraftverk i Norge

2011-10-07   Dnr 00316/2011
Synpunkter på rapporten "En fjärde migrationsdomstol" - Domstolsverket
2011-10-05   Dnr 00315/2011

Remiss - Betänkandet "Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet" - SOU 2011:59

2011-10-05   Dnr 00314/2011
Yttrande - Klagomål angående socialtjänsten i Arvidsjaurs handläggning av ärende rörande barn

2011-10-04   Dnr 00313/2011
Utdebitering av kommunalskatt år 2012

2011-10-04   Dnr 00312/2011
Finansiella mål för 2009-2012

2011-10-04   Dnr 00311/2011
Ombudgetering av 2011 års investeringar och reviderad finansieringsbudget

2011-10-03   Dnr 00310/2011
Bidrag till tryckning av Kläppenboken

2011-10-03   Dnr 00309/2011
Kulturmiljöplan för Arvidsjaurs kommun

2011-10-03   Dnr 00308/2011
Riktlinjer för tryggande och inlösen av pensionsåtagande för Arvidsjaurs kommun

2011-10-03   Dnr 00307/2011
Taxa för renhållning (avfallshantering)

2011-09-30   Dnr 00306/2011
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

2011-09-30   Dnr 00305/2011
Internkontrollplan år 2011 och 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-09-30   Dnr 00304/2011
Riktlinjer för pedagogisk omsorg

2011-09-30   Dnr 00303/2011
Delårsbokslut 2011-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-09-30   Dnr 00302/2011
Fritids/arrendetomter vid Arvidsjaursjön

2011-09-30   Dnr 00301/2011
Delårsbokslut 2011-08-31 - Hela kommunen

2011-09-28   Dnr 00300/2011
Timplan för grundsärskolan

2011-09-28   Dnr 00299/2011
Rutiner för förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm inom barn- och utbildningsnämndens verkamhetsområde

2011-09-28   Dnr 00298/2011
Interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2011/2012

2011-09-27   Dnr 00297/2011
Interkommunala avgifter inom förskola och grundskola läsåret 2011/2012

2011-09-26   Dnr 00296/2011
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

2011-09-26   Dnr 00295/2011
Kritik av körutiner för trygghetsboende

2011-09-26   Dnr 00294/2011
Egen budgetram för försörjningsstöd

2011-09-20   Dnr 00293/2011
Remiss - Granliden Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 11 vindkraftverk i Arvidsjaurs kommun

2011-09-16   Dnr 00292/2011
Regler för gemensam, allmän och enskild belysningsanläggning samt avyttring av gemensam vägbelysning

2011-09-14   Dnr 00291/2011
Delårsbokslut 2011-08-31 - Kommunstyrelsen

2011-09-14   Dnr 00290/2011
Verksamhetsbidrag för år 2011 - 2012 - Norrbottens Energikontor AB (NENET)

2011-09-14   Dnr 00289/2011
Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats AB, kommunala rådet för funktionshindrade samt ersättare i valnämnden - Ulla-Britta Andersson

2011-09-14   Dnr 00288/2011
Risk- och sårbarhetsanalys för kommunstyrelsens verksamhetsområde

2011-09-12   Dnr 00287/2011
Ansökan om ny psykologtest för intagning vid gymnasial flygutbildning

2011-09-12   Dnr 00286/2011
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Anne Sandman

2011-09-08   Dnr 00285/2011
Överenskommelse om uppställningsyta av skotrar i Marklundsparken vintertid - Lapland Lodge

2011-09-07   Dnr 00284/2011
Motion - Webbsändning från fullmäktiges sammanträden

2011-09-07   Dnr 00283/2011
Stöd till Lars Henriks Blind's utgivning av jojk på CD

2011-09-07   Dnr 00282/2011
Delårsbokslut 2011-08-31 - Socialnämnden

2011-08-29   Dnr 00281/2011
Verksamhetsbidrag till BRIS region Nord:s stödverksamhet för år 2012

2011-08-29   Dnr 00280/2011
Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011

2011-08-29   Dnr 00279/2011
Riktlinjer för insatser till personer med missbruks- och beroendeproblematik

2011-08-29   Dnr 00278/2011
Förebyggande hembesök inom äldreomsorgens verksamhetsområde

2011-08-29   Dnr 00277/2011
Sammanställning av läkemedelsgenomgångar vid särskilda boenden år 2010

2011-08-29   Dnr 00276/2011
Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2010

2011-08-29   Dnr 00275/2011
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2010

2011-08-29   Dnr 00274/2011
Rutiner och ansvarsorganisation för patientsäkerhetsarbetet

2011-08-29   Dnr 00273/2011
Kriterier och körutiner för trygghetsboende

2011-08-29   Dnr 00272/2011
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

2011-08-29   Dnr 00271/2011
Förenklad biståndsbedömning

2011-08-24   Dnr 00270/2011
Yttrande - Gemensam skoljurist för norrbottens kommuner

2011-08-22   Dnr 00269/2011
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2011

2011-08-19   Dnr 00268/2011
Motion - Hälsans Stig (Slí na Sláinte)

2011-08-15   Dnr 00267/2011
Tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg - Ströms Slott AB

2011-07-14   Dnr 00266/2011
Kontaktpolitiker för vattenfrågor Bottenvikens vattendistrikt

2011-07-13   Dnr 00265/2011
Revisionsrapport - Gemensam nämnd för drift av personalsystem - årlig granskning 2010

2011-07-13   Dnr 00264/2011
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunens klimatarbete

2011-07-12   Dnr 00263/2011
Handlingsprogram om skydd mot olyckor (Lag 2003:778) mandatperioden 2011-2014

2011-07-12   Dnr 00262/2011
Inspektion hos överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen

2011-07-11   Dnr 00261/2011
Verksamhetsbidrag till Föreningen Arvidsjaurs Byar

2011-07-11   Dnr 00260/2011
Gemensamma riktlinjer (norrbotten) för medicintekniska produkter (MPT) inom särskilda boendeformer

2011-07-11   Dnr 00259/2011
Yttrande - Länsövergripande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

2011-07-11   Dnr 00258/2011
Länsövergripande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

2011-07-08   Dnr 00257/2011
Strategi för eSamhället

2011-07-07   Dnr 00256/2011
Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

2011-07-07   Dnr 00255/2011
Bidrag till kvinnojouren Hera för år 2012

2011-07-07   Dnr 00254/2011
Yttrande - Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

2011-07-07   Dnr 00253/2011
Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

2011-07-05   Dnr 00252/2011
Delårsbokslut 2011-04-30 (hela kommunen)

2011-07-02   Dnr 00251/2011
Avlägsnande av rökrutor på Sandbackaskolans skolområde (Medborgarförslag)

2011-07-02   Dnr 00250/2011
Ingen upphandling och inköp av burägg (Medborgarförslag)

2011-07-02   Dnr 00249/2011
Förklaring av Arvidsjaur som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag)

2011-07-02   Dnr 00248/2011
Riktlinjer för flaggning (Medborgarförslag)

2011-06-30   Dnr 00247/2011
Revisionsberättelse för år 2010

2011-06-30   Dnr 00246/2011
Motion - Aktiva insatser mot barnfattigdom

2011-06-30   Dnr 00245/2011
Motion - Belöningssystem för personal med förbättringsförslag inom den kommunala verksamheten

2011-06-30   Dnr 00244/2011
Motion - Återupptagen drift av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn

2011-06-21   Dnr 00243/2011
Remiss - Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)

2011-06-21   Dnr 00242/2011
Tillsyn av Korpen HVB för ensamkommande barn, Arvidsjaur, (Dnr 9.1-17799/2011)

2011-06-21   Dnr 00241/2011
Tillsyn av Kråkan HVB för ensamkommande barn, Arvidsjaur, (Dnr 9.1-17796/2011)

2011-06-20   Dnr 00240/2011
Försäljning av fastigheten Glommersträsk 2:44 (Storgatan 60)

2011-06-20   Dnr 00239/2011
Tillfällig internkredit för tiden 21 juni - 4 juli, 2011 - Arvidsjaurhem AB

2011-06-15   Dnr 00238/2011
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

2011-06-10   Dnr 00237/2011
Detaljplan för kvarteret Korpen

2011-06-10   Dnr 00236/2011
Fördelning av lönebudget 2011

2011-06-10   Dnr 00235/2011
Föreningars fortsatta nyttjande av Sporthallen vid Arvidsjaurs Jägarbataljon (K4)

2011-06-10   Dnr 00234/2011
Drift av utomhusbadet i Moskosel

2011-06-10   Dnr 00233/2011
Arrendeavtal av Nyborgstjärn

2011-06-10   Dnr 00232/2011
Mottagningsort för Luleå kommun vid dammhaveri

2011-06-09   Dnr 00231/2011
Utökning av internkredit - Arvidsjaur Energi AB

2011-06-08   Dnr 00230/2011
Riktlinjer för bisysslor inom Arvidsjaurs kommun

2011-06-08   Dnr 00229/2011
Riktlinjer för tjänsteutbyte och tjänsteköp för Arvidsjaurs kommun

2011-06-07   Dnr 00228/2011
Handlingsplan "Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun"

2011-06-07   Dnr 00227/2011
Kommunala idrottsanläggningars underhålls- och renoveringsbehov

2011-06-02   Dnr 00226/2011
Försäljning av mark i anslutning till fastigheten Plåtslagaren 5

2011-06-02   Dnr 00225/2011
Verksamhetstillsyn enligt 13 Kap 1 § SoL av Orren HVB (Hem för vård eller boende) - Socialstyrelsen

2011-06-01   Dnr 00224/2011
Digitala evenemangsskyltar vid infarterna till Arvidsjaur

2011-05-24   Dnr 00223/2011
Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

2011-05-24   Dnr 00222/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00221/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00220/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00219/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00218/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00217/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00216/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00215/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-05-24   Dnr 00214/2011
Utdelning av stipendium år 2011 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2011-05-24   Dnr 00213/2011
Årsredovisning år 2010 och planering för 2011 - Personligt ombud

2011-05-24   Dnr 00212/2011
Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet inom äldreomsorgen

2011-05-24   Dnr 00211/2011
Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011

2011-05-24   Dnr 00210/2011
Utvecklingsmedel år 2011 i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2011-05-24   Dnr 00209/2011
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2011

2011-05-24   Dnr 00208/2011
Verksamhetsmål för socialnämnden år 2011-2014

2011-05-24   Dnr 00207/2011
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2011 - Socialnämnden

2011-05-23   Dnr 00206/2011
Anpassning av lokaler till för- och grunskolans behov - Klockarbackeskolan i Moskosel

2011-05-23   Dnr 00205/2011
Verksamhetsmål år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-05-20   Dnr 00204/2011
Återredovisning av ärenden och beslut enligt internkontrollplan - Kommunstyrelsen

2011-05-20   Dnr 00203/2011
Redovisning av nyckeltal för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

2011-05-20   Dnr 00202/2011
Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet 2011 och tillsvidare - Sveriges Kommuner och Landsting

2011-05-18   Dnr 00200/2011
Avtal om bidrag till Norrbottens Idrottsförbunds och Specialdistriktsidrotts-förbundens ungdomsarrangemang och läger i Norrbotten 2011-2015

2011-05-18   Dnr 00199/2011
Medfinansiering av projekt "En tillväxtmotor för en levande landsbygd" - Arvidsjaurs Föreningssamverkan (AFS)

2011-05-18   Dnr 00198/2011
Delårsbokslut 2011-04-30 - Kommunstyrelsen

2011-05-16   Dnr 00197/2011
Remiss - Betänkandet En effektivare förvalting av statens fastigheter (SOU 2010:92)

2011-05-13   Dnr 00196/2011
Avtal mellan Arvidsjaurs kommun och Kommuninvest

2011-05-12   Dnr 00195/2011
Kontaktpolitiker för Skellefteåälvens vattenråd

2011-05-10   Dnr 00194/2011
Delårsbokslut och bokslut för år 2011 - Gymnasieskolan

2011-05-10   Dnr 00193/2011
Delårsbokslut och bokslut för år 2011- För- och grundskolan

2011-05-10   Dnr 00192/2011
Riktad tillsyn i Arvidsjaurs kommun angående särskild rätt till plats i förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter - Skolinspektionen, Dnr 40-2010:5753

2011-05-10   Dnr 00191/2011
Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

2011-05-05   Dnr 00190/2011
Huvudmannaskap för miljöåterställningsprojekt i Åbyälven / Byskeälven år 2011-2012

2011-05-04   Dnr 00189/2011
Delårsbokslut 2011-04-30 - Socialnämnden

2011-05-04   Dnr 00188/2011
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel)

2011-05-03   Dnr 00187/2011
Åtgärdsplan med anledning av underskott i 2010 års budget - Kommunstyrelsen

2011-05-03   Dnr 00186/2011
Personalomkostnadspålägg - Möjlighet till differentiering

2011-04-29   Dnr 00185/2011
Regler för varuhemsändning i Arvidsjaurs kommun

2011-04-29   Dnr 00184/2011
Riktlinjer för ledighet vid Arvidsjaurs kommuns skolor

2011-04-28   Dnr 00183/2011
Arvodesreglemente för förtroendevalda

2011-04-28   Dnr 00182/2011
Arvoden till förtroendevalda

2011-04-28   Dnr 00181/2011
Tilläggsbudget / Utökad ram med anledning av ny skollag m.m.

2011-04-28   Dnr 00180/2011
Årsberättelse för sotningsverksamheten 2010

2011-04-27   Dnr 00179/2011
Kulturstipendium år 2011

2011-04-27   Dnr 00178/2011
Medfinansiering av projekt avseende sång- och danslekar på syd-, lule- och nordsamiska

2011-04-26   Dnr 00177/2011
Projekt - Digital hantering av sammanträdeshandlingar

2011-04-21   Dnr 00176/2011
Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

2011-04-21   Dnr 00175/2011
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2010

2011-04-20   Dnr 00174/2011
Habiliteringsersättning för Arvidsjaurs kommun

2011-04-20   Dnr 00173/2011
Redovisning -Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg 2010

2011-04-20   Dnr 00172/2011
Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011

2011-04-19   Dnr 00171/2011
Fördelning av avsatta medel för underhåll i 2011 års budget

2011-04-19   Dnr 00170/2011
Regler för hantering av mobiltelefoner i Arvidsjaurs kommun

2011-04-19   Dnr 00169/2011
Värdering och klassificering av kommunens bostads- och industritomter

2011-04-19   Dnr 00168/2011
Anpassning till nya skollagen inför införandet av nya lärverktyg

2011-04-18   Dnr 00167/2011
Ansökan om avveckling av stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond och stiftenlsen Åke Gustafssons minnesfond

2011-04-18   Dnr 00166/2011
Utdelning av pengar från kommunstyrelsens skolutskotts fonder 2010 (Vikar Strömbergs donationsfond, Åke Gustafssons minnesfond, Oskar Nilssons donationsfond)

2011-04-18   Dnr 00165/2011
Vitesföreläggande med anledning av ej fullgjord skolplikt enl Skollagens 7 kap § 23

2011-04-18   Dnr 00164/2011
Ansökan om ledighet för elev i årskurs 9 under en längre period

2011-04-18   Dnr 00163/2011
Ansökan om ledighet för elev i årskurs 5 under en längre period

2011-04-18   Dnr 00162/2011
Tider för förskoleklassundervisning

2011-04-18   Dnr 00161/2011
Stipendium - B-körkort vid Trafikskolan

2011-04-18   Dnr 00160/2011
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan

2011-04-18   Dnr 00159/2011
Riktlinjer för särredovisning av Trafikskolan

2011-04-18   Dnr 00158/2011
Taxa - Ersättningskort skolbuss

2011-04-18   Dnr 00157/2011
Skolplikt - Rätten till utbildning

2011-04-18   Dnr 00156/2011
Investering av ny digital utrustning till Medborgarhusets biograf

2011-04-18   Dnr 00155/2011
Kultur- och fritidschefens rapport år 2011

2011-04-15   Dnr 00154/2011
Områden för sammanhållen bebyggelse i Arvidsjaurs kommun

2011-04-15   Dnr 00153/2011
Besparing genom nedsläckning av offentlig belysning (Medborgarförslag)

2011-04-14   Dnr 00152/2011
Redovisning av motioner år 2010

2011-04-14   Dnr 00151/2011
Delegering av beslutanderätt för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fr.o.m. 2011-05-01

2011-04-12   Dnr 00150/2011
Motion - Medlemsskap i Sveriges Ekokommuner

2011-04-08   Dnr 00149/2011
Remiss - Utredning om samverkande system av busstrafik i de fyra nordligaste länen - Trafikverket

2011-04-08   Dnr 00148/2011
Begäran om att Auktsjaurs strandbad upphör som kommunalt bad

2011-04-07   Dnr 00147/2011
Begäran om yttrande i klagomålsärende om situationen på Ringelstas särskilda boende

2011-04-07   Dnr 00146/2011
Remisser om etablering av fristående gymnasieskolor från Skolinspektionen år 2011

2011-04-06   Dnr 00145/2011
Förvaltningsområde för samiska språket år 2011

2011-04-01   Dnr 00144/2011
Budget år 2012 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2011-04-01   Dnr 00143/2011
Investeringsbudget år 2012- hela kommunen

2011-03-31   Dnr 00142/2011
Yttrande - Samordnare för IT- utveckling inom vård, omsorg och annan verksamhet - Kommunförbundet Norrbotten

2011-03-31   Dnr 00141/2011
Samordnare för IT- utveckling inom vård, omsorg och annan verksamhet - Kommunförbundet Norrbotten

2011-03-30   Dnr 00140/2011
Valnämndens ärenden år 2010

2011-03-29   Dnr 00139/2011
Entledigande i kommunfullmäktige samt ledamot och ordförande i Arvidsjaur Energi AB - Tommy Pettersson

2011-03-28   Dnr 00138/2011
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Berit Hemlin

2011-03-28   Dnr 00137/2011
Ökning av lagringsutrymme för produktionsdata

2011-03-24   Dnr 00136/2011
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2011 - Företagarna i Arvidsjaur

2011-03-23   Dnr 00135/2011
Detaljplan för Skarven 5, 6 och 7 samt Trasten 6 och 7

2011-03-23   Dnr 00134/2011
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2011-03-23   Dnr 00133/2011
Reglemente för socialnämnden

2011-03-23   Dnr 00132/2011
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2011-03-23   Dnr 00131/2011
Plan- och bygglovstaxa med kart- och mättaxa

2011-03-23   Dnr 00130/2011
Riktlinjer för kommunal borgen

2011-03-23   Dnr 00129/2011
Fördelning av lokalkostnader mellan nämnder år 2012 (Internhyra)

2011-03-23   Dnr 00128/2011
Ombudgetering av överskjutande medel till 2011 för utbildning av brandförmän - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2011-03-23   Dnr 00127/2011
Ombudgetering av 2010 års investeringar till 2011 samt reviderad finansieringsbudget

2011-03-23   Dnr 00126/2011
Investeringsredovisning för år 2010

2011-03-23   Dnr 00125/2011
Disposition av årets resultat 2010

2011-03-23   Dnr 00124/2011
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2010 (VA, Avfall och Stadsnät)

2011-03-17   Dnr 00123/2011
Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium

2011-03-17   Dnr 00122/2011
Kommunfullmäktiges arbete med värdegrund, politiska ledstjärnor och demokrati

2011-03-17   Dnr 00121/2011
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2011

2011-03-16   Dnr 00120/2011
Detaljplan för Allmänningsskogen S:1 m.fl.

2011-03-16   Dnr 00119/2011
Ansökan om bygdemedel för år 2011

2011-03-16   Dnr 00118/2011
Bolagsordning - Arvidsjaur Test & Training AB

2011-03-16   Dnr 00117/2011
Ägardirektiv - Arvidsjaur Test & Training AB

2011-03-16   Dnr 00116/2011
Bolagsordning - Arvidsjaur Energi AB

2011-03-16   Dnr 00115/2011
Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB

2011-03-16   Dnr 00114/2011
Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB

2011-03-16   Dnr 00113/2011
Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB

2011-03-16   Dnr 00112/2011
Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB

2011-03-16   Dnr 00111/2011
Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB

2011-03-16   Dnr 00110/2011
Bolagsordning - Arvidsjaur Kommunföretag AB

2011-03-16   Dnr 00109/2011
Ägardirektiv - Arvidsjaur Kommunföretag AB

2011-03-15   Dnr 00108/2011
Översyn av biblioteksverksamheten i Moskosel

2011-03-15   Dnr 00107/2011
Utdelning av pengar från kommunstyrelsens fonder 2011 - Stiftelsen Gunhild Stivalls fond för unga musiker, Stiftelsen Rolf steinvalls fond för unga musiker, Stiftelsen Inlandets konstfond

2011-03-15   Dnr 00106/2011
Upprustning / renovering av Ringelhallen / ishallen (Medborgarförslag)

2011-03-15   Dnr 00105/2011
Restaurangutbildning med riksintag vid Sandbackaskolan (Medborgarförslag)

2011-03-15   Dnr 00104/2011
Spel- / ungdomshall (Medborgarförslag)

2011-03-15   Dnr 00103/2011
Redovisning av osäker fordran

2011-03-15   Dnr 00102/2011
Driftbudgetramar för 2012-2015

2011-03-14   Dnr 00101/2011
Remiss - Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

2011-03-14   Dnr 00100/2011
Revisionsrapport - Granskning av kommunens mobiltelefoni

2011-03-09   Dnr 00099/2011
Årsredovisning 2010 för förvaltade fonder

2011-03-09   Dnr 00098/2011
Berättigande att öppna anbud

2011-03-09   Dnr 00097/2011
Bidrag för drift av utomhusbadet i Glommersträsk år 2011 - Föreningen Framtid Glommers

2011-03-07   Dnr 00096/2011
Återkallelse av serveringstillstånd - Restaurang Augusta

2011-03-07   Dnr 00095/2011
Alkoholkontrollanter för socialnämnden mandatperioden 2011-2014

2011-03-07   Dnr 00094/2011
Verksamhetsuppföljning - Socialnämnden 2011

2011-03-07   Dnr 00093/2011
Placering i behandlingshemhem enl SoL kap 4 § 1

2011-03-07   Dnr 00092/2011
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2011-03-04   Dnr 00091/2011
Tidsbegränsning för uppskjutning av raketer under nyårshelgen (Medborgarförslag)

2011-03-04   Dnr 00090/2011
Kommunal förvaltning av fisket i Nyborgstjärn (Medborgarförslag)

2011-03-04   Dnr 00089/2011
Remiss - Förlängning av nätkoncession för linje för 400 kV ledningen Ligga-Vargfors

2011-03-04   Dnr 00088/2011
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2011-03-04   Dnr 00087/2011
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

2011-03-03   Dnr 00086/2011
Ansökan om pengar för att öka bältesanvändningen i Arvidsjaur

2011-03-03   Dnr 00085/2011
Finansiering av stipendier och reseersättningar för genomförda examensarbeten år 2011 - Akademi Norr

2011-03-03   Dnr 00084/2011
Remiss - Ägardirektiv Inlandsbanan AB

2011-03-03   Dnr 00083/2011
Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden, miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden samt valnämnden - Per-Anders Brännström

2011-03-03   Dnr 00082/2011
Skolchefens rapport år 2011

2011-03-03   Dnr 00081/2011
Investeringsbudget år 2011 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-03-03   Dnr 00080/2011
Verksamhetsuppföljning 2011 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-23   Dnr 00079/2011
Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 2011 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd

2011-02-23   Dnr 00078/2011
Bokslut år 2010 - Kultur- och fritidsnämnden

2011-02-23   Dnr 00077/2011
Ombudgetering av överskjutande medel till kommande år - Arbetsmarknadsenheten

2011-02-23   Dnr 00076/2011
Upphandlingar över tröskelvärdet - utskriftstjänster

2011-02-21   Dnr 00075/2011
Medfinansiering av projekt "Swedish Lapland China Center" - Norrbottens handelskammare

2011-02-21   Dnr 00074/2011
Särskoleplacering åren 2011-2014

2011-02-21   Dnr 00073/2011
Bidrag till drogfri skolavslutning år 2011

2011-02-18   Dnr 00072/2011
Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 2011 - Skoterklubbarna i kommunen

2011-02-18   Dnr 00071/2011
Offentliga nämndssammanträden - Barn- och utbildningsnämnden

2011-02-17   Dnr 00070/2011
Yttrande över planändring – del a Arvidsjaur 9:14 och 9:15

2011-02-17   Dnr 00069/2011
Detaljplan för kvarteret Haren – tomt  nummer 15 

2011-02-17   Dnr 00068/2011
Detaljplan för Glommersträsk 6:57

2011-02-17   Dnr 00067/2011
Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år

2011-02-17   Dnr 00066/2011
Internbudget år 2011 - Gymnasieskolan

2011-02-17   Dnr 00065/2011
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för barn- och utbildningsnämnden

2011-02-17   Dnr 00064/2011
Regler för hantering av kontantkassor inom barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2011-02-17   Dnr 00063/2011
Årsredovisning år 2010 - Barn- och utbildningsnämnden 

2011-02-17   Dnr 00062/2011
Plan för utvärdering och uppföljning inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2011-02-17   Dnr 00061/2011
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2011-02-17   Dnr 00060/2011
Delegering av beslutanderätt - barn- och utbildningsnämnden

2011-02-17   Dnr 00059/2011
Anmälan om störande pelletseldning

2011-02-17   Dnr 00058/2011
Ansökan om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare – Krokberg 1:5

2011-02-17   Dnr 00057/2011
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2011-02-16   Dnr 00056/2011
Ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest

2011-02-16   Dnr 00055/2011
Riktlinjer för investeringar

2011-02-16   Dnr 00054/2011
Val av representanter i Hälso- och Säkerhetsrådet (kommunstyrelsen)

2011-02-16   Dnr 00053/2011
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen

2011-02-16   Dnr 00052/2011
Plan för uppföljning och utvärdering inom kommunstyrelsens område

2011-02-16   Dnr 00051/2011
Teckningsrätt för kommunen

2011-02-16   Dnr 00050/2011
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011

2011-02-16   Dnr 00049/2011
Regler för hantering av kontantkassor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

2011-02-16   Dnr 00048/2011
Bokslut och årsredovisning år 2010 (hela kommunen)

2011-02-16   Dnr 00047/2011
Bokslut år 2010 - Kommunstyrelsen

2011-02-16   Dnr 00046/2011
Kommunchefens rapport år 2011

2011-02-16   Dnr 00045/2011
Utbyggnad alternativt försäljning av torgkiosken

2011-02-16   Dnr 00044/2011
Fördelning av revisorsuppdrag i kommunens donationsfonder och bolag 2011-2014

2011-02-11   Dnr 00043/2011
Enteldigande som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Annica Tagemo Dahlberg

2011-02-11   Dnr 00042/2011
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Monika Olsson

2011-02-10   Dnr 00041/2011
Remiss - Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:95)

2011-02-08   Dnr 00040/2011
Lappstaden i Arvidsjaur som världsarv

2011-02-07   Dnr 00039/2011
Arbetsmiljöansvar avseende brandskydd

2011-02-07   Dnr 00038/2011
Regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområde

2011-02-07   Dnr 00037/2011
Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde

2011-02-07   Dnr 00036/2011
Kontaktpolitiker för socialnämndens verksamheter mandatperioden 2011-2014

2011-02-07   Dnr 00035/2011
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden

2011-02-07   Dnr 00034/2011
Sammanställning av klagomål 2010

2011-02-07   Dnr 00033/2011
Reglemente för socialnämnden

2011-02-07   Dnr 00032/2011
Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för Socialnämnden

2011-02-07   Dnr 00031/2011
Bokslut år 2010 - Socialnämnden

2011-02-07   Dnr 00030/2011
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2010 samt plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2011
2
011-02-07   Dnr 00029/2011
Investeringsbudget år 2011 - Socialnämnden

2011-02-04   Dnr 00028/2011
Bidrag till föreningar år 2011 - Föreningsstöd

2011-02-03   Dnr 00027/2011
Förvärv av mark från Svenska Kyrkan, Arvidsjaur 6:8 (polisstation)

2011-02-03   Dnr 00026/2011
Försäljning av Brittgården (kvarteret Skogen)

2011-02-03   Dnr 00025/2011
Skrivelse om kommunens arbete med Tillväxtprogrammet - Gruppen för servicelösningar i Moskosel

2011-02-03   Dnr 00024/2011
Arbetsordning för kommunala pensionsärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade mandatperioden 2001-2014

2011-02-03   Dnr 00023/2011
Ekonomisk översyn av frivilliga icke lagstadgade verksamheter

2011-01-31   Dnr 00022/2011
Rutiner för beviljande av tillstånd att jaga på kommunens soptippsområde

2011-01-31   Dnr 00021/2011
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2011 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-01-31   Dnr 00020/2011
Organisationsförstärkning Arbetsmarknadsenheten

2011-01-31   Dnr 00019/2011
Verksamhetsuppföljning 2011 - Kommunstyrelsen

2011-01-28   Dnr 00018/2011
Utvärdering av medborgarförslag år 2010

2011-01-28   Dnr 00017/2011
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2011-01-27   Dnr 00016/2011
Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2011

2011-01-27   Dnr 00015/2011
Investeringsbudget för 2012

2011-01-27   Dnr 00014/2011
Driftbudget 2011- miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2011-01-26   Dnr 00013/2011
Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011

2011-01-26   Dnr 00012/2011
Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg inom del av fastigheten Allmänningsskogen S:1

2011-01-26   Dnr 00011/2011
Kontrollplan och behovsutredning för Livsmedelsområdet 2011-2013

2011-01-17   Dnr 00010/2011
Sammanträdesplan år 2011

2011-01-17   Dnr 00009/2011
Val av utskott för mandatperioden 2011-2014

2011-01-17   Dnr 00008/2011
Ordförandens tjänstgöringstid mandatperioden 2011-2014 - Barn- och utbildningsnämnden

2011-01-14   Dnr 00007/2011
Anmälan enligt Lex Sarah år 2011

2011-01-12   Dnr 00006/2011
Val av utskott för mandatperioden 2011-2014 - Kommunstyerlsen

2011-01-10   Dnr 00005/2011
Gemensamma riktlinjer för styrelsers och nämnders delegation

2011-01-10   Dnr 00004/2011
Reglemente för kommunstyrelsen

2011-01-10   Dnr 00003/2011
Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder

2011-01-10   Dnr 00002/2011
Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott

2011-01-03   Dnr 00001/2011
Medborgarförslag år 2011

Skriv ut: