Diarieförda ärenden 2010

Vill du ta del av en viss handling? Kontakta Lotta Sandström,
tfn 0960-155 03 eller skriv till kommunstyrelsens brevlåda.

Inkomna ärenden

2010-12-30   Dnr 00467/2010
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar 2011

2010-12-21   Dnr 00466/2010
Bidrag till genomförande av urfolkskonferens i Jokkmokk sommaren 2011

2010-12-21   Dnr 00465/2010
Revisionsrapport - Granskning av budgetberedningens ansvarsutövande 2010

2010-12-21   Dnr 00464/2010
Revisionsrapport - Granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2010

2010-12-21   Dnr 00463/2010
Revisionsrapport - Granskning av kommunens målarbete

2010-12-21   Dnr 00462/2010
Bidrag till Mansmottagning

2010-12-20   Dnr 00461/2010
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

2010-12-20   Dnr 00460/2010
Motion - Vitalisering av Centrumbadet

2010-12-20   Dnr 00459/2010
Motion - "Rapport från byarna" som stående punkt vid kommunfullmäktiges sammanträden

2010-12-20   Dnr 00458/2010
Motion - Välkomstpremie till nya medborgare i Arvidsjaur

2010-12-20   Dnr 00457/2010
Ordförandens tjänstgöringstid mandatperioden 2011-2014

2010-12-20   Dnr 00456/2010
Sammanträdesplan år 2011

2010-12-20   Dnr 00455/2010
Val av ledamot i kommunala handikapprådet mandatperioden 2011-2014

2010-12-20   Dnr 00454/2010
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2007-2010

2010-12-20   Dnr 00453/2010
Val av utskott för mandatperioden 2011-2014 - Socialnämnden

2010-12-20   Dnr 00452/2010
Ansökan om pengar från Hjälpmedelsinstitutet till projekt "Bo bra på äldre dar"

2010-12-20   Dnr 00451/2010
Omstrukturering av kommunens äldreboende och korttidsplatser

2010-12-17   Dnr 00450/2010
Sammanträdersplan 2011

2010-12-17   Dnr 00449/2010
Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2011

2010-12-17   Dnr 00448/2010
Ansökan om avveckling av stiftelsen Nils-Olov och Kristina Perssons fond

2010-12-17   Dnr 00447/2010
Ansökan om avveckling av stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens fond

2010-12-17   Dnr 00446/2010
Ansökan om avveckling av stiftelsen Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond

2010-12-17   Dnr 00445/2010
Ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2011-2014

2010-12-17   Dnr 00444/2010
Placering i familjehem enl SoL kap 4 § 1

2010-12-16   Dnr 00443/2010
Ansökan om serveringstillstånd - LindgreniGlommers

2010-12-16   Dnr 00442/2010
Ansökan om serveringstillstånd - Laponia Hotell och Konferens AB, Hotell Laponia

2010-12-14   Dnr 00441/2010
Verksamhetsbidrag år 2011 - Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2010-12-14   Dnr 00440/2010
Bidrag för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet

2010-12-13   Dnr 00439/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-12-13   Dnr 00438/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-12-13   Dnr 00437/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-12-13   Dnr 00436/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-12-13   Dnr 00435/2010
Kommunalt förlustansvar fastigheten Arvidsjaur Moskosel 1:42

2010-12-13   Dnr 00434/2010
Ramp, trafikljus och vägskylt vid Skillnadsgatan (medborgarförslag)

2010-12-13   Dnr 00433/2010
Höst-, sport- och påsklovsbadkort vid Centrumbadet (Medborgarförslag)

2010-12-09   Dnr 00432/2010
Verksamhetsmål år 2011 - Fritid och kultur

2010-12-09   Dnr 00431/2010
Ungdomskulturpris år 2010

2010-12-09   Dnr 00430/2010
Ungdomsidrottspris år 2010

2010-12-09   Dnr 00429/2010
Ungdomsledarstipendium år 2010

2010-12-09   Dnr 00428/2010
Kulturpristagare år 2010

2010-12-07   Dnr 00427/2010
Uppsägning av Länstrafikens linje 132, Moskosel-Suddesjaur-Arvidsjaur

2010-12-07   Dnr 00426/2010
Ägardirektiv till kommunens bolag (samt tillsättande av arbetsgrupp)

2010-12-07   Dnr 00425/2010
Villkorat aktieägartillskott (bidrag) till Arvidsjaur Test & Training AB (ATT)

2010-12-07   Dnr 00424/2010
Sammanträdesplan år 2011 Kf, Ks och dess utskott

2010-12-07   Dnr 00423/2010
Trafikskolans framtid

2010-12-07   Dnr 00422/2010
Budget för affärsdrivande verksamhet år 2011 - VA-verksamhet

2010-12-07   Dnr 00421/2010
Budget för affärsdrivande verksamhet år 2011 - Avfallshantering

2010-12-07   Dnr 00420/2010
Budget för affärsdrivande verksamhet år 2011 - Stadsnät

2010-12-07   Dnr 00419/2010
Fördelning av lokalkostnader mellan nämnder år 2011

2010-12-03   Dnr 00418/2010
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2011

2010-12-03   Dnr 00417/2010
Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

2010-12-01   Dnr 00416/2010
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011

2010-12-01   Dnr 00415/2010
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2011

2010-12-01   Dnr 00414/2010
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2011

2010-12-01   Dnr 00413/2010
Samlingsrum för boende som tillhör grupp 3 på Ringelsta

2010-11-30   Dnr 00412/2010
Sandbackaskolans programutbud läsåret 2011/2012

2010-11-25   Dnr 00411/2010
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2010

2010-11-25   Dnr 00410/2010
Revisionsrapport - Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2010

2010-11-25   Dnr 00409/2010
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2010

2010-11-25   Dnr 00408/2010
Utbildning av specialpedagoger

2010-11-25   Dnr 00407/2010
Rutiner för åtgärder vid skadegörelse i kommunens skolor

2010-11-25   Dnr 00406/2010
Tillstånd och tillsyn vid förvaring av explosiva varor - taxa och delegering av beslut

2010-11-24   Dnr 00405/2010
Regler och rutiner för förskola och fritidshem

2010-11-24   Dnr 00404/2010
Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2011-2014

2010-11-23   Dnr 00403/2010
Anmälan om miljöfarlig verksamhet för upplag - Arvidsjaur 9:2

2010-11-23   Dnr 00402/2010
Redovisning av kundundersökning inom livsmedelstillsyn och miljötillsyn

2010-11-23   Dnr 00401/2010
Bygglov för upplag - Arvidsjaur 9:2

2010-11-23   Dnr 00400/2010
Bildande av naturreservatet Stinttjärn
2010-11-22   Dnr 00399/2010

Val av ombud enligt begravningslagen 2011-2014

2010-11-22   Dnr 00398/2010
Ekonomiskt bistånd inför julhelgen 2010

2010-11-22   Dnr 00397/2010
Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2010

2010-11-22   Dnr 00396/2010
Personalförstärkning i hemtjänsten

2010-11-22   Dnr 00395/2010
Kvarboendeprincipen vid boenden inom vård och omsorg

2010-11-22   Dnr 00394/2010
Skrivelse om minskad möjlighet till avlastning

2010-11-18   Dnr 00393/2010
Detaljplan för kvarteret Korpen - tomt nummer 2 m.fl.

2010-11-18   Dnr 00392/2010
Detaljplan för Arvidsjaur 6:1 del av kvarteret Hinden

2010-11-16   Dnr 00391/2010
Kommunfullmäktiges presidium 2010-2014

2010-11-16   Dnr 00390/2010
Remiss - Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

2010-11-16   Dnr 00389/2010
Kommunalt partistöd för mandatperioden 2011-2014

2010-11-16   Dnr 00388/2010
Kvarteret Skogens framtida användning

2010-11-11   Dnr 00387/2010
Inspektion vid A-service, Industrihus 2 - Arbetsmiljöverket, INL 2010/40726

2010-11-11   Dnr 00386/2010
Granskning av direktiv och dokumenterade rutiner för medicintekniska produkter och samordning av enskildas rehabilitering - Socialstyrelsen, Dnr 44-1994/2009

2010-11-11   Dnr 00385/2010
Anmälan enligt Lex Maria år 2010

2010-11-10   Dnr 00384/2010
Förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Moskosel 1:69

2010-11-10   Dnr 00383/2010
Förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Moskosel 1:68

2010-11-10   Dnr 00382/2010
Förbud att släppa ut avloppsvaten från fastigheten Moskosel 1:5

2010-11-10   Dnr 00381/2010
Yttrande över förslag till nya lokala trafikföreskrifter om hastighets begränsningar i Arvidsjaurs kommun

2010-11-10   Dnr 00380/2010
Förbud mot trafik med fordon på vägsträcka mellan Stationsgatan och Skogsgatan (räddningsväg)

2010-11-09   Dnr 00379/2010
Val av styrelser och nämnder och övriga representanter mandatperioden 2011-2014

2010-11-09   Dnr 00378/2010
Störande buller från trafik och pubverksamhet vid Stationsgatan (kvarteren Korpen och Skarven)

2010-11-08   Dnr 00377/2010
Anmälan enligt Lex Sarah år 2010

2010-11-08   Dnr 00376/2010
Utdebitering av kommunalskatt år 2011

2010-11-08   Dnr 00375/2010
Resultat- och finansieringsplan 2011-2014

2010-11-08   Dnr 00374/2010
Nämndernas övergripande mål för verksamheten 2011-2014

2010-11-08   Dnr 00373/2010
Övergripande mål 2011-2014 - Kommunfullmäktige

2010-11-08   Dnr 00372/2010
Inlösen av pensionsskuld

2010-11-08   Dnr 00371/2010
Överföring av projektpengar från 2009 till 2010 års budget för Sportfisketurism i Byske och Åby älvar

2010-11-05   Dnr 00370/2010
Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun

2010-11-05   Dnr 00369/2010
Reglemente för kontroll av verifikationer

2010-11-05   Dnr 00368/2010
Riktlinjer för projektverksamhet

2010-11-05   Dnr 00367/2010
Motion - Subvention av influensavaccin till kommunens anställda

2010-11-05   Dnr 00366/2010
Motion - Ökad möjlighet för allmänheten att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden

2010-11-01   Dnr 00365/2010
Upprustning av tennisplan på Nyborgsheden alternativt iordningställande av ny tennisplan (Medborgarförslag)

2010-11-01   Dnr 00364/2010
Översyn av tillämpning av regler för debitering av kostnader vid uthyrning av kommunens lokaler (Medborgarförslag)

2010-11-01   Dnr 00363/2010
Aktiviteter för småbarnsfamiljer vid Centrumbadet (Medborgarförslag)

2010-11-01   Dnr 00362/2010
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

2010-11-01   Dnr 00361/2010
Detaljplan för kvarteret Rektorn

2010-11-01   Dnr 00360/2010
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

2010-11-01   Dnr 00359/2010
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet

2010-10-28   Dnr 00358/2010
Remiss - Promemoria, komplettering av den nya plan- och bygglagen

2010-10-27   Dnr 00357/2010
Motion - En levande debatt

2010-10-27   Dnr 00356/2010
Motion - Skrivelse till Migrationsverket om bärplockarnas svåra situation

2010-10-25   Dnr 00355/2010
Riktllinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel)

2010-10-25   Dnr 00354/2010
Arbetsordning och delegering - förvaltningsområde för samiska språket

2010-10-22   Dnr 00353/2010
Förslag till nytt hyresavtal för räddningstjänstens lokaler - Rapphönan 1

2010-10-21   Dnr 00352/2010
Pengar till fortsatt utveckling av Rymmarstadion

2010-10-21   Dnr 00351/2010
Entledigande från uppdrag som vigselförrättare - Leif Norén

2010-10-21   Dnr 00350/2010
Medfinansiering av båthamn i Gullön

2010-10-21   Dnr 00349/2010
Yttrande över detaljplaneändring - Arvidsjaur 8:1

2010-10-21   Dnr 00348/2010
Samråd om fastighetsreglering rörande Moskosel 1:22 och Moskosel 1:143

2010-10-21   Dnr 00347/2010
Budgetäskande för år 2011 - Revisorerna

2010-10-20   Dnr 00346/2010
Bidrag till föreningar 2011 - Verksamhetsstöd

2010-10-20   Dnr 00345/2010
Förordnande av vigselförrättare 2001-2014

2010-10-20   Dnr 00344/2010
Slutlig röstsammanräkning kommunfullmäktigevalet mandatperioden 2011-2014

2010-10-20   Dnr 00343/2010
Föreläggande om åtgärdande av brister

2010-10-19   Dnr 00342/2010
Internbudget år 2011 - För- och grundskoleverksamheten

2010-10-18   Dnr 00341/2010
Inspektion av Sandbackaskolans kök - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34692

2010-10-18   Dnr 00340/2010
Inspektion av Ringelsta kök - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34967

2010-10-18   Dnr 00339/2010
Inspektion vid Ringelskolans kök - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34967

2010-10-18   Dnr 00338/2010
Inspektion vid Parkskolans kök - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34986

2010-10-15   Dnr 00337/2010
Läsplan läsåret 2011/2012 - Grundskola och gymnasieskola

2010-10-14   Dnr 00336/2010
Åtgärder för eftersatt underhåll av fastigheter och gator

2010-10-11   Dnr 00335/2010
Anställning av kommunchef

2010-10-11   Dnr 00334/2010
Ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning

2010-10-11   Dnr 00333/2010
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

2010-10-11   Dnr 00332/2010
Yttrande - överklagan av beslut om avgift för tillsyn vid tillfälligt boende

2010-10-11   Dnr 00331/2010
Yttrande över planändring - kvarteret Rektorn

2010-10-08   Dnr 00330/2010
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Anna Jonasson

2010-10-08   Dnr 00329/2010
Lokala mål för elevhälsan

2010-10-07   Dnr 00328/2010
Begäran om hyresnedsättning alternativt hyresbefrielse vid Länsmansgården augusti månad 2010

2010-10-06   Dnr 00327/2010
Inspektion vid Klockarbackeskolans kök - Arbetsmiljöverket, INL 2010/35292

2010-10-06   Dnr 00326/2010
Inspektion vid Stortorgets förskola - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34975

2010-10-06   Dnr 00325/2010
Inspektion vid Nyborgs skola/fritidshem - Arbetsmiljöverket, INL 2010/34992

2010-10-06   Dnr 00324/2010
Inspektion vid Gärda Pool - Arbetsmiljöverket

2010-10-06   Dnr 00323/2010
Inspektion vid Medborgarhuset - Arbetsmiljöverket

2010-10-06   Dnr 00322/2010
Inspektion vid Borgargården - Arbetsmiljöverket

2010-10-06   Dnr 00321/2010
Stöd till fortsatt drift av Arvidsjaurs Hembygdsmuséum

2010-10-05   Dnr 00320/2010
Marknadsföringsinsatser med anledning av utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun 2010

2010-10-05   Dnr 00319/2010
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

2010-10-05   Dnr 00318/2010
Sanering av kemikalier samt av spån- och industrideponi vid fastigheten Moskosel 7:1 (f.d. Lidströms såg)

2010-10-04   Dnr 00317/2010
Förvärv av mark, del av fastigheten Arvidsjaur 6:1 - Lill-Ica och Silvercross 45

2010-09-30   Dnr 00316/2010
Bygglov och strandskydds-dispens för nybyggnad av fritidshus

2010-09-30   Dnr 00315/2010
Bygglov och strandskydds-dispens för nybyggnad av småbåtshamn

2010-09-30   Dnr 00314/2010
Bygglov för nybyggnad av bränslecontainer  

2010-09-30   Dnr 00313/2010
Förbud att släppa ut avloppsvatten från fastighet

2010-09-30   Dnr 00312/2010
Yttrande över ansökan om omkörningsförbud på väg E45 - Vitjåkk

2010-09-30   Dnr 00311/2010
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet

2010-09-30   Dnr 00310/2010
Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012

2010-09-30   Dnr 00309/2010
Utbetalning av inackorderingstillägg av särskilda skäl - Christer Karlsson

2010-09-29   Dnr 00308/2010
Förbud att släppa ut avloppsvatten från fastighet

2010-09-28   Dnr 00307/2010
Anläggningsarrende Arvidsjaur 7:3 - Svenska UMS Nät AB

2010-09-24   Dnr 00306/2010
Uppehåll av inflyttning till Solbackens äldreboende i avvaktan på utredning om äldreboendets framtid

2010-09-24   Dnr 00305/2010
Årsredovisning år 2009 - Personligt ombud

2010-09-24   Dnr 00304/2010
Delårsbokslut 2010-08-31 - Socialnämnden

2010-09-24   Dnr 00303/2010
Grundbemanning på Borgargården

2010-09-24   Dnr 00302/2010
Projektplan för närståendestöd

2010-09-24   Dnr 00301/2010
Överflyttning av vårdnad enligt föräldrabalken 6 kap, 8a§, 2:a och 3:e stycket

2010-09-24   Dnr 00300/2010
Internbudget år 2011 - Kultur- och fritidsnämnden

2010-09-23   Dnr 00299/2010
Taxa för liftkort med gemensamt familjeliftkort för Prästberget och Vittjåkk

2010-09-22   Dnr 00298/2010
Delårsbokslut 2010-08-31 - Kultur- och fritidsnämnden

2010-09-22   Dnr 00297/2010
Medfinansiering av projekt "TräIN" 2011-2013 - IUC Norrbotten

2010-09-21   Dnr 00296/2010
Yttrande över planläggning av flerfamiljshus - kvarteret Hinden, Korpen och Vargen

2010-09-21   Dnr 00295/2010
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av en matvagn - Arvidsjaur 6:2

2010-09-21   Dnr 00294/2010
Bygglov för tillbyggnad av förråd/carport - Kontoristen 3

2010-09-20   Dnr 00293/2010
Intag av elever på gymnasial flygutbildning läsåret 2011

2010-09-20   Dnr 00292/2010
Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2010/2011 - Gymnasieskolan

2010-09-20   Dnr 00291/2010
Samverkansavtal om gymnasial utbildning mellan kommunerna Arvidsjaur, Sorsele och Malå

2010-09-20   Dnr 00290/2010
Delårsbokslut 2010-08-31 - Kommunstyrelsen

2010-09-17   Dnr 00289/2010
Ekonomiskt stöd till bränsleanläggning i Moskosel

2010-09-14   Dnr 00288/2010
Deltagande i projekt "Ung i byn"

2010-09-10   Dnr 00287/2010
Ansökan om pengar till projekt Giellagsstuo - Samiska föräldranätverket

2010-09-09   Dnr 00286/2010
Bidrag för uppvärmnings- och försäkringskostnader vid ishallen i Glommersträsk -GLIF

2010-09-03   Dnr 00285/2010
Tillsynsmeddelande Ringelskolan - Begäran om utredning, INL 2010/30390 - Arbetsmiljöverket

2010-09-02   Dnr 00284/2010
Beräkning av lönepott för år 2010

2010-08-31   Dnr 00283/2010
Handlingsplan för ensamkommande barn

2010-08-30   Dnr 00282/2010
Upphandling av lokalvård

2010-08-30   Dnr 00281/2010
Snörasskydd på ridhuset

2010-08-27   Dnr 00280/2010
Bedömning av biståndsinsatser för närståendestöd

2010-08-27   Dnr 00279/2010
Internbudget 2011 - Socialnämnden

2010-08-26   Dnr 00278/2010
Anmälan angående skolsituationen för gymnasieelev vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur

2010-08-17   Dnr 00277/2010
Skrivelse angående handläggning av vårdbehov till nära anhörig

2010-08-17   Dnr 00276/2010
Samverkansavtal avseende tillgång till vårdhygienisk expertis

2010-08-17   Dnr 00275/2010
Skrivelse om befrielse alternativt sänkt avgift av vattentaxa Glommersträsk 4:22

2010-08-17   Dnr 00274/2010
Remiss - Promemorian "Olovlig frånvaro i skolan"

2010-08-17   Dnr 00273/2010
Delårsbokslut 2010-08-31 - (hela kommunen)

2010-07-14   Dnr 00272/2010
Motion - Minskad pappersförbrukning genom användning av alternativ teknik

2010-07-13   Dnr 00271/2010
Geodatasamverkan för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter

2010-07-12   Dnr 00270/2010
Överklagan om ersättning av tolkkostnader för gode män 2010 - Överförmyndaren

2010-07-12   Dnr 00269/2010
Centrum mot våld - våld i nära relationer

2010-07-09   Dnr 00268/2010
Granskningsredogörelse - Samspel mellan styrelse och VD m fl (kommunens bolag)

2010-07-09   Dnr 00267/2010
Revisionsrapport - Samspel mellan fritidspolitiker och förvaltning

2010-07-09   Dnr 00266/2010
Revisionsrapport - Upphandling och inköp

2010-07-08   Dnr 00265/2010
Skrivelse angående cirkuskonstens bevarande

2010-07-08   Dnr 00264/2010
Anmälan om händelse med våld / hot inom socialtjänsten - Arbetsmiljöverket

2010-07-07   Dnr 00263/2010
Uppföljning av arbete med samiskt förvaltningsområde

2010-07-07   Dnr 00262/2010
Handlingsprogram för räddningstjänst i Arvidsjaurs kommun

2010-07-05   Dnr 00261/2010
Yttrande - Ansökan från Anne Westberg om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola - Articagymnasiet - i Bodens kommun avseende turism, näringsliv och entreprenörsskap med samhällsvetenskaplig grund

2010-07-05   Dnr 00260/2010
Statsbidrag till kompetensförstärkning inom psykiatriområdet - Socialstyrelsen

2010-07-02   Dnr 00259/2010
Remiss - Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Eva-Svartliden

2010-07-02   Dnr 00258/2010
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn

2010-07-02   Dnr 00257/2010
Kritik mot placering av telekommunikationsanläggning / mast vid vattenverk (Medborgarförslag)

2010-07-02   Dnr 00256/2010
Klocka samt termometer på torget (Medborgarförslag)

2010-07-02   Dnr 00255/2010
Avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling för IFK Alpinas tränare och aktiva barn och ungdomar (Medborgarförslag)

2010-07-02   Dnr 00254/2010
Frisbeegolfbana (Medborgarförslag)

2010-07-02   Dnr 00253/2010
Cykelbana / cykelpark (Medborgarförslag)

2010-07-02   Dnr 00252/2010
Förbud mot skoterkörning på skidspår (Medborgarförslag)

2010-06-30   Dnr 00251/2010
Medfinansiering av EU-projekt "Hållbara lokala servicelösningar"

2010-06-30   Dnr 00250/2010
Medfinansiering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten

2010-06-30   Dnr 00249/2010
Medfinansiering av projekt "En förening i varje by" - Norrbottens Fotbollsförbund

2010-06-30   Dnr 00248/2010
Erbjudande att teckna avtal om IVPA-verksamhet (I Väntan På Ambulans)

2010-06-30   Dnr 00247/2010
Bildande av naturreservaten Krutberget, Mattisberget och Västra Gangsjajaure

2010-06-29   Dnr 00246/2010
Yttrande - Återinförande av bidrag till aktiva och verksamma föreningar

2010-06-28   Dnr 00245/2010
Motion - Återinförande av bidrag till aktiva och verksamma föreningar

2010-06-28   Dnr 00244/2010
Motion - Ägardirektiv till Arvidsjaurhem gällande restriktion vid uthyrning av möblerade lägenheter

2010-06-21   Dnr 00243/2010
Interpellationer och enkla frågor år 2010

2010-06-21   Dnr 00242/2010
Småbåtshamn i strandområde

2010-06-21   Dnr 00241/2010
Utfyllnad i strandområde

2010-06-21   Dnr 00240/2010
Livsmedelskontroll

2010-06-18   Dnr 00239/2010
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

2010-06-16   Dnr 00238/2010
Begäran från Arvidsjaur Energi om anslutning av Arvidsjaur 6:41 (Kommunförrådet) till fjärrvärmenätet

2010-06-15   Dnr 00237/2010
Begäran om betalningsbefrielse för personalkostnader vid nyttjande av Rotundan i Medborgarhuset - Arvidsjaurs PRO

2010-06-15   Dnr 00236/2010
Uppsägning av hyresavtal för AA:s lokaler

2010-06-15   Dnr 00235/2010
Begäran om pengar till resursförstärkning - Lappland Aviation Academy

2010-06-15   Dnr 00234/2010
Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef

2010-06-15   Dnr 00233/2010
Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer för DHR

2010-06-10   Dnr 00232/2010
Entledigande som ordinarie ledamot samt vice ordförande i Skolutskottet

2010-06-10   Dnr 00231/2010
Mötesplatser i Arvidsjaur (kommunstyrelsen)

2010-06-07   Dnr 00230/2010
Bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala kontaktpersonerna under 2010

2010-06-07   Dnr 00229/2010
Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2009

2010-06-04   Dnr 00228/2010
Medfinansiering av EU-projekt "POLCIRKELN ett steg till"

2010-06-04   Dnr 00227/2010
Rutiner för ansökan om programinriktat individuellt program (PRIV) och fri kvot inför intag till gymnasieskolan i Arvidsjaur

2010-06-03   Dnr 00226/2010
Regler för bidrag till föreningar - konsekvensanalys

2010-06-03   Dnr 00225/2010
Mötesplatser i Arvidsjaur

2010-06-03   Dnr 00224/2010
Delegering av beslutanderätt - Kultur- och fritidsnämnden

2010-06-03   Dnr 00223/2010
Verksamhetsmål år 2010 - Kultur- och fritidsnämnden

2010-06-03   Dnr 00222/2010
Delårsbokslut 2010-04-30 - Kultur- och fritidsnämnden

2010-06-03   Dnr 00221/2010
Validiering av idrottsplatsarbetare

2010-06-03   Dnr 00220/2010
Deltagande i Mediacenter

2010-06-02   Dnr 00219/2010
Avgifter - Kulturskola

2010-06-02   Dnr 00218/2010
Taxa för upplåtelse av offentlig plats

2010-06-02   Dnr 00217/2010
Torgstadga - Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs Kommun

2010-06-02   Dnr 00216/2010
Bygglov för uppsättande av reklamskylt på fasad – Köpmantorget 1

2010-06-02   Dnr 00215/2010
Riks- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun

2010-06-02   Dnr 00214/2010
Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida

2010-06-02   Dnr 00213/2010
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av valstuga - Arvidsjaur 6:11

2010-06-02   Dnr 00212/2010
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m

2010-06-01   Dnr 00211/2010
Internbudget år 2011 - Kommunstyrelsen

2010-05-31   Dnr 00210/2010
Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen

2010-05-31   Dnr 00209/2010
Delårsbokslut 2010-04-30 - (hela kommunen)

2010-05-31   Dnr 00208/2010
Delårsbokslut 2010-04-30 - Kommunstyrelsen

2010-05-27   Dnr 00207/2010
Medfinansiering av projekt "Grön Framtidsgård" - Lantbrukarnas Riksförbund

2010-05-27   Dnr 00206/2010
Skrivelse angående äldreomsorg i Moskosel

2010-05-27   Dnr 00205/2010
Utdelning av stipendium år 2010 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram

2010-05-27   Dnr 00204/2010
Lokala Riktlinjer medicintekniska produkter (MPT) inom kommunens särskilda boenden

2010-05-27   Dnr 00203/2010
Utvecklingsmedel 2010 i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2010-05-27   Dnr 00202/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-05-27   Dnr 00201/2010
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL 4:1

2010-05-25   Dnr 00200/2010
Olovligt påbörjad ombyggnation

2010-05-25   Dnr 00199/2010
Olovligt uppförande av fasadändring

2010-05-25   Dnr 00198/2010
Bgglov för tillbyggnad och ombyggnad av vandrarhem och konferanslokaler - Rektorn 1

2010-05-25   Dnr 00197/2010
Begäran om nedsättning av årlig tillsynsavgift för täkt - Norrbottens Flis AB

2010-05-25   Dnr 00196/2010
Miljösanktionsavgift för återkommande kontroll av köldmedia 2009 - Ahlberg Dollarstore AB

2010-05-25   Dnr 00195/2010
Miljösanktionsavgift för sent inkommen miljörapport 2009 - A-Frakt AB

2010-05-25   Dnr 00194/2010
Miljösanktionsavgift för sent inkommen miljörapport 2009 - Norrbottens Flis AB

2010-05-25   Dnr 00193/2010
Remiss - Promemorian "Vissa frågor om vapenlagen" (Ds 2010:6)

2010-05-25   Dnr 00192/2010
Remiss - Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15)

2010-05-24   Dnr 00191/2010
Anmälan om kränkande behandling vid Fridhemsskolan

2010-05-18   Dnr 00190/2010
Begäran om ändring av detaljplan av område vid golfbanan - Arvidsjaurs Golfklubb

2010-05-12   Dnr 00189/2010
Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 - Sveriges Kommuner och Landsting

2010-05-11   Dnr 00188/2010
Investeringsbudget 2011

2010-05-11   Dnr 00187/2010
Bygglov för uppsättning av skylt - Hjorten 21

2010-05-11   Dnr 00186/2010
Bygglov för uppsättning av skylt - Renen 14

2010-05-11   Dnr 00185/2010
Bygglov för uppsättning av skylt - Renen 14

2010-05-11   Dnr 00184/2010
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon i terräng – Arvidsjaurs skjutfält och Vittjåkksfjällen

2010-05-11   Dnr 00183/2010
Lokal trafikföreskrift om stopplikt på Borgargatan

2010-05-11   Dnr 00182/2010
Lokal trafikföreskrift om huvudled på Sten Laestadiusväg

2010-05-11   Dnr 00181/2010
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon i terräng - Arvidsjaurs tätort

2010-05-11   Dnr 00180/2010
Skolutskottets rapport till kommunstyrelsen

2010-05-07   Dnr 00179/2010
Trygghetsboende i Glommersträsk

2010-05-07   Dnr 00178/2010
Redovisning av kvalitetsinventering utifrån omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsperspektiv år 2009

2010-05-07   Dnr 00177/2010
Läkemedelsgenomgångar vid särskilda boenden år 2009

2010-05-07   Dnr 00176/2010
Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2009

2010-05-07   Dnr 00175/2010
Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2009

2010-05-07   Dnr 00174/2010
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2010 - Socialnämnden

2010-05-06   Dnr 00173/2010
Investeringsbudget år 2011 - hela kommunen

2010-05-04   Dnr 00172/2010
Internkontrollplan för kommunstyrelsens skolutskotts verksamheter 2010

2010-05-04   Dnr 00171/2010
Riktlinjer för tillsynsansvar vid förskola och skola 0-16 år

2010-05-04   Dnr 00170/2010
Deltagande för kommunalrådet vid kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop

2010-05-03   Dnr 00169/2010
Skrivelse angående föreningslokal i Moskosel

2010-05-03   Dnr 00168/2010
Bygglov för tillfällig uppställning av valstuga - Arvidsjaur 6:11

2010-05-03   Dnr 00167/2010
bygglov för nybyggnad av soprum /förråd och nybyggnad av parkering - Korpen 2

2010-05-03   Dnr 00166/2010
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak över flerbostadshus - Hinden 1 m.fl.

2010-05-03   Dnr 00165/2010
Detaljplan för Skarven 5, 6 och 7 samt Trasten 6 och 7

2010-04-30   Dnr 00164/2010
Inbjudan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre

2010-04-28   Dnr 00163/2010
Kulturstipendium år 2010

2010-04-27   Dnr 00162/2010
Pengar för utgivning av nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok - Sameskolstyrelsen

2010-04-27   Dnr 00161/2010
Årsredovisning 2009 - Arvidsjaur Test & Training AB / Lappland Aviation Academy AB

2010-04-27   Dnr 00160/2010
Årsredovisning 2009 - Arvidsjaur Energi AB

2010-04-27   Dnr 00159/2010
Årsredovisning 2009 - Arvidsjaur Flygplats AB

2010-04-27   Dnr 00158/2010
Årsredovisning 2009 - Arvidsjaurhem AB / Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB

2010-04-27   Dnr 00157/2010
Årsredovisning 2009 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

2010-04-27   Dnr 00156/2010
Detaljplan för Haren 15 (f.d. Bofinkens förskola) och Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset)

2010-04-26   Dnr 00155/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag vid den fristående gymnasieskolan GUANXI (International School of Business and Management) i Luleå kommun - Discendo AB

2010-04-26   Dnr 00154/2010
Delegationsförteckning för socialnämnden

2010-04-26   Dnr 00153/2010
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader - 2010

2010-04-26   Dnr 00152/2010
Delårsbokslut 2010-04-30 - Socialnämnden

2010-04-26   Dnr 00151/2010
Medberkan i ESF-projekt inom avdelningen för funktionshindrade

2010-04-26   Dnr 00150/2010
Taxa för transportdispenser

2010-04-26   Dnr 00149/2010
Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg 2010

2010-04-23   Dnr 00148/2010
Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område

2010-04-23   Dnr 00147/2010
Uppföljning av pågående projektverksamhet år 2010

2010-04-23   Dnr 00146/2010
Återkommande kontroll av köldmedia år 2009 - Konsum Norrbotten

2010-04-23   Dnr 00145/2010
Återkommande kontroll av köldmedia år 2009 - Arvidsjaur Renslakt AB

2010-04-23   Dnr 00144/2010
Återkommande kontroll av köldmedia år 2009 - Vildmarksstugor i Norrland AB

2010-04-23   Dnr 00143/2010
Återkommande kontroll av köldmedia år 2009 - Arvidsjaurs kommun, Tekniska kontoret

2010-04-23   Dnr 00142/2010
Återkommande kontroll av köldmedia - Finnbergs Livs ICA

2010-04-23   Dnr 00141/2010
Återkommande kontroll av köldmedia år 2009 - Arvidsjaurs kommun, kostenheten

2010-04-22   Dnr 00140/2010
Förvärv av del av Arvidsjaur 5:1 för nybyggnation av hus - Markus Åström

2010-04-22   Dnr 00139/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och utökad rätt till bidrag vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Luleå kommun - NTI AB

2010-04-20   Dnr 00138/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, JENSEN gymnasium Luleå, i Luleå kommun - JENSEN education college AB

2010-04-20   Dnr 00137/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, i Skellefteå kommun - Thorengruppen AB

2010-04-20   Dnr 00136/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Framtidsgymnasiet Luleå, i Luleå kommun - Framtidsgymnasiet i Göteborg AB

2010-04-20   Dnr 00135/2010
Yttrande - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, John Bauergymnaseit Skellefteå, i Skellefteå kommun - Novum kompetens och datautveckling AB

2010-04-20   Dnr 00134/2010
Inbjudan att teckna företagslån - Kommuninvest

2010-04-20   Dnr 00133/2010
Beslut tagna av valnämnden med anledning av riksdags-, kommunal- och landstingsval 2009

2010-04-20   Dnr 00132/2010
Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

2010-04-19   Dnr 00131/2010
Verksamhetsbidrag för år 2010 - RFSL Nord

2010-04-19   Dnr 00130/2010
Hyra av sporthallen Flåsbodan i Glommersträsk 15/6 - 15/8 2010

2010-04-19   Dnr 00129/2010
Bidrag för drift av utomhusbadet i Glommersträsk år 2010 - Föreningen Framtid Glommers

2010-04-19   Dnr 00128/2010
Bildande av naturreservaten Myrberget, Paula, Paulajåkkå, Ruttjebäcken, Rättselberget och Vinterberget.

2010-04-19   Dnr 00127/2010
Genomförande av EPC-projekt (Energy Performance Contracting)

2010-04-14   Dnr 00126/2010
Yttrande över anmälan till Statens VA-nämnd med anledning av höjd VA-taxa - Hålberg 7:5

2010-04-12   Dnr 00125/2010
Ansökan om medel till förebyggande insatser inom alkohol- narkotika-dopings och tobaksförebyggande insatser

2010-04-12   Dnr 00124/2010
Laglighetsprövning enligt KomL gällande höjning av VA-taxa

2010-04-12   Dnr 00123/2010
Skrivelse om inrättande av samisk förskoleavdelning samt upphävande av segregationsbeslut

2010-04-06   Dnr 00122/2010
Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av morän - Viståsen 1:1

2010-04-06   Dnr 00121/2010
Årsberättelse för sotningsverksamheten 2009

2010-04-06   Dnr 00120/2010
Redovisning av nyckeltal för mbhn:s verksamhet

2010-04-06   Dnr 00119/2010
Tillfälligt bygglov för klubbhus - Arvidsjaur 6:1

2010-04-06   Dnr 00118/2010
Tillfälligt bygglov för ändrad användning och bygglov för tillbyggnad av garage - Haren 15

2010-04-06   Dnr 00117/2010
Förvaltnings- och finansieringsmodell Delprojekt IV, Virtuella möten genom s.k. videokonferenser - IT Norrbotten

2010-04-06   Dnr 00116/2010
Yttrande - Tidiga skidspår i Arvidsjaur - en affärsidé! (Medborgarförslag)

2010-04-06   Dnr 00115/2010
Tidiga skidspår i Arvidsjaur - en affärsidé! (Medborgarförslag)

2010-04-06   Dnr 00114/2010
Upphävande av barn- och ungdomsnämndens beslut § 69 2008 om segregation vid kommunens skolor (Medborgarförslag)

2010-04-06   Dnr 00113/2010
Budget år 2011 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

2010-04-06   Dnr 00112/2010
Delegering av beslut om lokala trafikföreskrifter

2010-04-06   Dnr 00111/2010
Taxa för dispenstransporter

2010-04-06   Dnr 00110/2010
Yttrande - Motion om återinförande av verksamhetsbidraget till byaföreningar

2010-04-06   Dnr 00109/2010
Begäran om förlängning av skoterled till Statoil

2010-04-06   Dnr 00108/2010
Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010

2010-03-31   Dnr 00107/2010
Revisionberättelse för år 2009

2010-03-31   Dnr 00106/2010
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr år 2009

2010-03-31   Dnr 00105/2010
Borttagande av farthinder efter Sten Laestadiusväg (medborgatförslag)

2010-03-30   Dnr 00104/2010
Motion - Kartläggning av chefslöner, pensionsavtal och avtal om avgångsvederlag till ledande chefer i kommunkoncernen samt upprättande av policy

2010-03-30   Dnr 00103/2010
Motion - Verkställande av fattade beslut

2010-03-30   Dnr 00102/2010
Motion - Inrättande av adjungerande plats till samerna i kommunfullmäktige

2010-03-30   Dnr 00101/2010
Motion - Återinförande av verksamhetsbidraget för byaföreningar

2010-03-30   Dnr 00100/2010
Entledigande som revisor - Disa Lundberg

2010-03-29   Dnr 00099/2010
Komplettering av ägardirektiv för kommunens bolag

2010-03-26   Dnr 00098/2010
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Sture Boman

2010-03-19   Dnr 00097/2010
Entledigande från samtliga politiska uppdrag - Marie Wikberg

2010-03-19   Dnr 00096/2010
Entledigande från samtliga politiska uppdrag - Jan-Olov Lundgren

2010-03-17   Dnr 00095/2010
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2010-03-16   Dnr 00094/2010
Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget

2010-03-16   Dnr 00093/2010
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2010 - Företagarna i Arvidsjaur

2010-03-09   Dnr 00092/2010
Yttrande över anmälan till Statens VA-nämnd med anledning av höjd VA-taxa

2010-03-08   Dnr 00091/2010
Delegering av arbetsmiljöuppgifter

2010-03-04   Dnr 00090/2010
Avvikelserapportering gymansieskolan år 2010

2010-03-04   Dnr 00089/2010
Redovisning av motioner år 2009

2010-03-04   Dnr 00088/2010
Årsredovisning 2009 för förvaltade fonder

2010-03-04   Dnr 00087/2010
Investeringsredovisning för år 2009

2010-03-04   Dnr 00086/2010
Disposition av årets resultat 2009

2010-03-04   Dnr 00085/2010
Byte av lokal alternativt ombyggnad av kommunförrådet

2010-03-04   Dnr 00084/2010
Upphandling av livsmedel

2010-03-03   Dnr 00083/2010
Anmälan om kränkande behandling vid Fridhemsskolan

2010-03-03   Dnr 00082/2010
Kontroll av läkemedelsförsäljning

2010-03-02   Dnr 00081/2010
Försäljning av del av tomt i kvarteret Skogen - Arvidsjaurhem AB

2010-03-02   Dnr 00080/2010
Överprövning av offentlig upphandling "Inkontinentartiklar 2010"

2010-03-02   Dnr 00079/2010
Lån till medfinansiering av EU-projekt "Plats för Bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt"

2010-03-02   Dnr 00078/2010
Deltagande i EU-projekt "Transit" inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet (Ungdomar In)

2010-03-02   Dnr 00077/2010
Traktorer Sandbackaskolan - Lösen restvärde samt försäljning / uthyrning

2010-03-02   Dnr 00076/2010
Ny resultatenhet i samband med organisationsförändring

2010-03-02   Dnr 00075/2010
Yttrande - Överklagat ärende gällande handläggning i biståndsärende (Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL)

2010-03-02   Dnr 00074/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-03-02   Dnr 00073/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-03-02   Dnr 00072/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-03-02   Dnr 00071/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-03-02   Dnr 00070/2010
Beslut om placering i grupphem enligt 4 kap. 1 § SoL

2010-03-02   Dnr 00069/2010
Utdelning av pengar från socialnämndens fonder 2010

2010-03-02   Dnr 00068/2010
Utdelning av pengar från kommunstyrlsens skolutskotts fonder 2010 (Vikar Strömbergs donationsfond, Åke Gustafssons minnesfond)

2010-03-01   Dnr 00067/2010
Utdelning av pengar från kultur- och fritidsnämndens fonder 2010

2010-03-01   Dnr 00066/2010
Ansökan om bygdemedel för år 2010

2010-02-25   Dnr 00065/2010
Skrivelse angående företag som erbjuder alkoholservering utan erforderliga tillstånd

2010-02-24   Dnr 00064/2010
Förändrat lokalbehov för Boendestödet och Träffpunkten

2010-02-24   Dnr 00063/2010
Riktlinjer för biståndshandläggare inom äldreomsorgen

2010-02-22   Dnr 00062/2010
Motion - Ledamöters frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden

2010-02-22   Dnr 00061/2010
Revisionsrapport - Biståndsbedömning för funktionshindrade

2010-02-22   Dnr 00060/2010
Revisionsrapport - Granskning av projektverksamhet

2010-02-19   Dnr 00059/2010
Taxa för hantering och förvaring av bärgade bilar

2010-02-17   Dnr 00058/2010
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2009 samt plan för systematisk arbetsmiljöarbete 2010 - Kultur- och fritid

2010-02-17   Dnr 00057/2010
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010

2010-02-17   Dnr 00056/2010
Avgift för fjärrlån vid biblioteken

2010-02-10   Dnr 00055/2010
Policy för nyttjande av digitala medier

2010-02-10   Dnr 00054/2010
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2010-2011

2010-02-04   Dnr 00053/2010
Ansökan om bidrag ur Oskar Nilssons fond år 2010

2010-02-04   Dnr 00052/2010
Tillfällig personalförstärkning inom Individ- och familjeomsorgen

2010-02-04   Dnr 00051/2010
Brandskyddsutbildning och utrymningsövning för berörd personal inom kommunens äldreboenden

2010-02-03   Dnr 00050/2010
Verksamhetsbidrag för år 2010 - Norrbottens Energikontor AB (NENET)

2010-02-01   Dnr 00049/2010
Delfinansiering av Regionalt utvecklingscenter 2010-2012 - RUC

2010-02-01   Dnr 00048/2010
Bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens Energikontor AB (Nenet)

2010-02-01   Dnr 00047/2010
Bolagsordning och aktieägaravtal för IT Norrbotten AB

2010-02-01   Dnr 00046/2010
Avvikelserapportering för- och grundskola år 2010

2010-02-01   Dnr 00045/2010
Anmälan avseende rätten till utbildning samt kränkande behandling av en elev vid Fridhemsskolan i Arvidsjaurs kommun - Sekretess

2010-02-01   Dnr 00044/2010
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2010 - Skolutskottet

2010-01-28   Dnr 00043/2010
Utvidgad intern checkräkningskredit för utökad kassareserv - Arvidsjaurhem AB

2010-01-27   Dnr 00042/2010
Skolchefens rapport

2010-01-27   Dnr 00041/2010
Kommunchefens rapport år 2010

2010-01-27   Dnr 00040/2010
Konsekvensanalys för avveckling av den gymnasiala flygförarutbildningen

2010-01-27   Dnr 00039/2010
Endagstraktamente - uppsägning av lokalt avtal

2010-01-27   Dnr 00038/2010
Överföring av omställningspengar avsedda för näringslivsbefrämjande åtgärder

2010-01-27   Dnr 00037/2010
Ombudgetering av 2010 års investeringar och reviderad finansieringsbudget

2010-01-26   Dnr 00036/2010
Borgen för utveckling av utbildningsprogram samt komplettering av simulatorutrustning - Arvidsjaur Test & Training AB

2010-01-26   Dnr 00035/2010
Yttrande över Vindkraftsutredning för Arvidsjaurs kommun

2010-01-26   Dnr 00034/2010
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Malmesliden 1:96 (del av)

2010-01-26   Dnr 00033/2010
Förhandsbesked för uppförande av lägenheter för boende med speciella behov - Arvidsjaur 6:2 (del av)

2010-01-25   Dnr 00032/2010
Uppställning av skrotbilar

2010-01-25   Dnr 00031/2010
Behovsutredning för miljöinspektörernas verksamhetsområden 2010

2010-01-25   Dnr 00030/2010
Verksamhetsplan för miljöinspektörernas verksamhetsområde 2010

2010-01-25   Dnr 00029/2010
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar 2010

2010-01-20   Dnr 00028/2010
Sammanställning av klagomål 2009

2010-01-20   Dnr 00027/2010
Utvärdering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2009 samt plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2010

2010-01-20   Dnr 00026/2010
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2010

2010-01-20   Dnr 00025/2010
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

2010-01-20   Dnr 00024/2010
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010

2010-01-19   Dnr 00023/2010
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2010

2010-01-19   Dnr 00022/2010
Bokslut år 2009 - Kommunstyrelsen

2010-01-19   Dnr 00021/2010
Bokslut och årsredovisning år 2009 (hela kommunen)

2010-01-19   Dnr 00020/2010
Bokslut år 2009 - Kultur- och fritidsnämnden

2010-01-19   Dnr 00019/2010
Bokslut år 2009 - Socialnämnden

2010-01-19   Dnr 00018/2010
Verksamhetsuppföljning 2010 - Skolutskottet

2010-01-19   Dnr 00017/2010
Versamhetsuppföljning 2010 - Kommunstyrelsen

2010-01-19   Dnr 00016/2010
Verksamhetsuppföljning - Socialnämnden 2010

2010-01-19   Dnr 00015/2010
Verksamhetsuppföljning - Kultur- och fritidsnämnden 2010

2010-01-18   Dnr 00014/2010
Årsredovisning 2009 - Kultur- och fritidsnämndens donationsfonder

2010-01-18   Dnr 00013/2010
Årsredovisning 2009 - Skolutskottets donationsfonder

2010-01-18   Dnr 00012/2010
Årsredovisning 2009 - Socialnämndens fonder

2010-01-15   Dnr 00011/2010
Policy/avtal vid etablering av vindkraftsanläggningar

2010-01-15   Dnr 00010/2010
Bidrag för deltagande vid Landsbygdsriksdag i Sunne år 2010 - Föreningen Arvidsjaurs Byar

2010-01-15   Dnr 00009/2010
Budget samt årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2010

2010-01-13   Dnr 00008/2010
Revisionsrapport - Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2009

2010-01-12   Dnr 00007/2010
Revisionsrapport - Granskning av budgetberedningens ansvarsutövande 2009

2010-01-12   Dnr 00006/2010
Tillstånd att bedriva jakt på kommunens soptippsområde för genomförande av gymnasialt projektarbete

2010-01-12   Dnr 00005/2010
Bostadsanpassningsbidrag år 2010

2010-01-11   Dnr 00004/2010
Anmälan om kränkande behandling vid Fridhemsskolan, Arvidsjaurs kommun - Sekretess

2010-01-07   Dnr 00003/2010
Teckningsrätt för fonder som förvaltas av kommunstyrelsens skolutskott

2010-01-07   Dnr 00002/2010
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Lars Häggström

2010-01-07   Dnr 00001/2010
Medborgarförslag år 2010

Skriv ut: